Τρίτη, 22 Μαΐου 2018
 
 

Υποτροφία Φοίτησης

Αγγελίες

Σπουδές στην Κύπρο

Πανελλαδικές 2018 - Μηχανογραφικό 2018

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017
Επικαιρότητα
Το ΙΕΠ καλεί εκπαιδευτικούς για την διαμόρφωση ανοιχτού αναλυτικού προγράμματος - Δείτε αναλυτικά - Αίτηση συμμετοχής
 Οι Τάξεις Υποδοχής αποτελούν βασικό εκπαιδευτικό θεσμό για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών και μαθητριών με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο, ώστε να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους.

Λόγω της μακρόχρονης πλέον λειτουργίας του εν λόγω θεσμού και των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική εκπαίδευση το τελευταίο διάστημα, κρίνεται απαραίτητη η αναπροσαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) οργανώνει μέσω του ιστότοπου του φορέα δημόσιο διάλογο για το θέμα, με στόχο η αναπροσαρμογή αυτή να αξιοποιήσει την εμπειρία όλων των εμπλεκομένων.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής για την αναπροσαρμογή του πλαισίου της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΑ: ΩΥΞΣΟΞΛΔ-Ξ2Η) καλεί

(α) Στελέχη της Εκπαίδευσης,

(β) Εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές, αποσπασμένους σε φορείς) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
γ) Ειδικούς επιστήμονες-ερευνητές, να συμμετάσχουν σε ομάδες εργασίας, οι οποίες   θα λειτουργήσουν (είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως)  μία για την Πρωτοβάθμια και μία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με δυνατότητα δημιουργίας υποομάδων, προκειμένου να επεξεργαστούν τα ακόλουθα θέματα:

Διαμόρφωση ανοιχτού αναλυτικού προγράμματος για

α) τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και

β) τη διδασκαλία της γλώσσας μέσα από το περιεχόμενο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων.

Επεξεργασία-διαμόρφωση προτεινόμενων διαγνωστικών εργαλείων – διαπιστωτικών τεστ για την ανίχνευση του υφιστάμενου επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε παιδιού, καθώς και του επιπέδου ελληνομάθειας, με στόχο την ορθή κατάταξή του σε εκπαιδευτικό επίπεδο και τάξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ειδικά όταν πρόκειται για μαθητή/τρια νεοεισερχόμενο/η στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αναρτάται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ και προέρχεται από προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Προτάσεις για συνεργασία του διδάσκοντα της Τάξης Υποδοχής και της κανονικής τάξης με σκοπό

α) την υποστήριξη της μαθησιακής πορείας του μαθητή που φοιτά σε Τάξη Υποδοχής και

β) την ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και αποδοχής στη σχολική τάξη. Επιτροπή του ΙΕΠ για την αναπροσαρμογή του παιδαγωγικού πλαισίου της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που έχει συγκροτηθεί γι΄αυτό τον σκοπό, θα εποπτεύει  τις εργασίες των επιμέρους ομάδων, οι οποίες θα συντονίζονται και θα υποστηρίζονται από στελέχη του ΙΕΠ, με στόχο το τελικό πόρισμα να παραδοθεί έως τις 31-7-2017.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετική βεβαίωση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν όσοι ανήκουν στις παρακάτω περιπτώσεις και πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια:

α) Διευθυντές/ντριες και Υποδιευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες λειτούργησαν Τάξεις Υποδοχής για ένα (1) τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία.

β) Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων που τα τελευταία τρία (3) έτη υποστηρίζουν σχολικές μονάδες με Τάξεις Υποδοχής.

γ) Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν εμπειρία στην υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή/και βεβαιωμένο επιμορφωτικό έργο τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

δ) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Τάξεις Υποδοχής

ε) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων που τα τελευταία δύο (2) έτη διδάσκουν σε κανονικές τάξεις και έχουν μαθητές που παράλληλα φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε Τάξεις Υποδοχής

στ) Ειδικοί επιστήμονες ή/και ερευνητές που έχουν τουλάχιστον τρεις (3) δημοσιευμένες μελέτες σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με έμφαση στον θεσμό των Τάξεων Υποδοχής ή/και βεβαιωμένο σχετικό επιμορφωτικό έργο τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών.

ζ) Ειδικοί επιστήμονες ή/και ερευνητές που έχουν εξειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και βεβαιωμένη εμπειρία στη σύνταξη προγραμμάτων σπουδών, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την ανάπτυξη διαπιστωτικών τεστ για την εκπαιδευτική ένταξη μαθητών/τριών που διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Όλες οι αιτήσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια ανά κατηγορία θα γίνουν δεκτές.

Σε περίπτωση που οι δηλώσεις συμμετοχής  υπερβαίνουν τον αριθμό είκοσι (20) για κάθε  κατηγορία, από τις προαναφερόμενες (α-ζ) τότε, το Ι.Ε.Π, αποκλειστικά και μόνο γι΄ αυτές τις περιπτώσεις,  διατηρεί το δικαίωμα  όπως ζητήσει από τους συμμετέχοντες την υποβολή δείγματος γραφής  έως πεντακόσιες (500) λέξεις, προκειμένου να αξιολογήσει τις δηλώσεις συμμετοχής.

Σε αυτή την περίπτωση τα κριτήρια και η σχετική διαδικασία θα επαναπροσδιοριστούν με νεότερη ανακοίνωση, η οποία θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου  και θα αναρτηθεί, ομοίως, στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. Διευκρινίζεται ότι όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία θα εκχωρήσουν το σύνολο των πνευματικών τους δικαιωμάτων  σε κάθε έκφανση, όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ανεξάρτητα  από τρόπο εκμετάλλευσης ή μέσο αποθήκευσης (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ή έντυπο)  για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία των δικαιωμάτων αυτών απεκδυόμενοι κάθε σχετικής αξίωσης. Επίσης οι συμμετέχοντες δεσμεύονται ότι δεν θα εγείρουν ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού επί του παραχθέντος έργου.

Σημειώνεται ότι στις ομάδες εργασίας δεν θα καταβληθεί οιαδήποτε αμοιβή  για την συμμετοχή τους ούτε για το παρασχεθέν έργο. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/) από 12-04-2017 (14:00) έως και 30-4-17 (24:00).

Τα μέλη της Επιτροπής
Παύλος Χαραμής, Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π.
Νέλλη Ασκούνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, ΕΚΠΑ
Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μαρία−Τατιάνα Σπανέλλη, μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Διευθύντρια του 72ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
Ελένη Παπαδοπούλου, Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας του Ι.Ε.Π. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Φιλολογία»
Παρασκευή Τρούκη, Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας του Ι.Ε.Π. «Μειονοτικής Διαπολιτισμική και Ομογενειακή Εκπαίδευση, Σχολεία Φυλακών»
 
 

alfavita.gr
ldn 4.5 mg myjustliving.com naltrexone side effects forum

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 397 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Κ.Κουτρουμπελη μια βοηθεια
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 - 19:42
Σχόλια (0)

K.Κουτρουμπελη θα ηθελα την γνωμη σας
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 - 19:40
Σχόλια (0)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

ORIA ILIKIAS GIA STRATIWTIKES
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 - 18:43
Σχόλια (2)

Ερωτηση για μεταγγραφη μακρια απτο σπιτι
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 - 16:47
Σχόλια (4)

ΚΥΡΙΕ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ?
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 - 16:42
Σχόλια (0)

bachelor
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 - 15:11
Σχόλια (0)Προς Κύριο Κουτρούμπελη
Κυριακή, 20 Μαΐου 2018 - 21:56
Σχόλια (1)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018
Πανελλήνιες 2018: Όλη η προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Κυριακή, 27 Μαΐου 2018
UNIque Days: “Ανοίγουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια για το μαθητή”
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018
e-eggrafes.minedu.gov.gr: Προθεσμία αιτήσεων εγγραφής για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018
Βάσεις 2018: Οι παράγοντες που θα κρίνουν τις φετινές βάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018
Αιέν αριστεύειν με «γαλάζιες» αντιγραφές
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 19 ώρες
Σελίδα 1 από 3795 (22768 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
3793
3794
3795
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης