Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 15 Μαΐου 2012
Επαγγέλματα και Προοπτικές
Μαθητεία σε επιχειρήσεις για 8.475 αποφοίτους
 

Προγράμματα για Δημόσια ΕΠΑΛ και Επαγγελματικές Σχολές

Τη δυνατότητα εξάμηνης μαθητείας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα προσφέρει σε 8.475 Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 ετών το υπουργείο Παιδείας, μέσω του προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους».

Μαθητεία σε επιχειρήσεις για 8.475 αποφοίτους

Το πρόγραμμα έχει ως θεμελιώδη στόχο να βελτιώσει την εργασιακή πραγματικότητα του μέλλοντος και να προετοιμάσει τους νέους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η νέα δράση του υπουργείου δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν καταλλήλως, να ξεχωρίσουν και τέλος να επιλέξουν τους μελλοντικούς τους εργαζομένους.

Ωστόσο, η πεμπτουσία του προγράμματος είναι η ευκαιρία που δίνεται σε νέους αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και λίγο πριν μπουν στην αγορά εργασίας, να μάθουν την εργασιακή πραγματικότητα, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Οι νέοι απόφοιτοι που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα είναι υπότροφοι του υπουργείου Παιδείας, ενώ θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Οι επιλεγέντες υπότροφοι των τελευταίων δύο-τριών σχολικών ετών, θα πραγματοποιήσουν μαθητεία έξι ωρών, για ένα διάστημα έως έξι μηνών σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας. Οι ημέρες μαθητείας ορίζονται σε πέντε εβδομαδιαίως, ενώ καθημερινά θα έχει διάρκεια έξι ωρών.

Οι υποτροφίες, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007 -2013, χορηγούνται στους απόφοιτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης δηλαδή των Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων-Επαγγελματικών Σχολών, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει πριν από δύο ή τρία σχολικά έτη.

Η διαδικασία επιλογής
Πρωτίστως ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος δηλώνει το ενδιαφέρον του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. http://www.mathiteia4u.gov.gr . Εν συνεχεία οι θέσεις μαθητείας δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα από τις επιχειρήσεις/ Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων - ΦΥΜ, οι οποίες αναρτούν τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας ηλεκτρονικά. Ακολούθως, από τις θέσεις μαθητείας που έχουν αναρτηθεί, οι ενδιαφερόμενοι υπότροφοι κάνοντας ηλεκτρονική δήλωση δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για μία έως τέσσερις θέσεις μαθητείας.

Αντίστοιχα σε κάθε θέση μαθητείας γίνονται δεκτοί έως τέσσερις υποψήφιοι που προεπιλέγονται αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύστημα με βάση κάποια απαραίτητα κριτήρια.

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία έχουμε την τελική επιλογή των μαθητευόμενων, την οποία φέρνει σε πέρας ο Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων.

Δικαίωμα συμμετοχής
Στη συγκεκριμένη δράση του υπουργείου Παιδείας μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές - Ο.Ε., Ε.Ε.,- ή κεφαλαιουχικές εταιρείες - Ε.Π.Ε., Α.Ε.), ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα νυχτερινά κέντρα, οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι, μαθητευόμενοι ή επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειές του στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.mathiteia4u.gov.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
Οι Επιχειρήσεις ή Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων-ΦΥΜ που θέλουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, εγγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα καταθέτοντας τα εξής στοιχεία: Επωνυμία, Αρ. Μητρώου Επιχείρησης (ΑΜ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Αριθμός Απασχολουμένων στην Επιχείρηση, Στοιχεία Διεύθυνσης, Τηλέφωνο, Αριθμός FAX και τέλος ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Ο ανώτατος αριθμός θέσεων Μαθητείας που μπορεί να προσφέρει ο κάθε Φορέας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων του. Ειδικότερα:

  • για Φορείς χωρίς κανέναν εργαζόμενο (ατομική επιχείρηση) ή για Φορείς με 1- 3 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνεται έως 1 θέση Μαθητείας
  • για Φορείς με 4 - 10 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως δύο (2) θέσεις Μαθητείας
  • για Φορείς με 11-20 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως τρεις (3) θέσεις Μαθητείας
  • για Φορείς από 21 - 50 εργαζομένους μπορεί να δηλώνονται έως πέντε (5) θέσεις Μαθητείας εκ των οποίων η μία θα είναι θέση ΑμεΑ
  • για Φορείς άνω των 50 εργαζομένων, για κάθε 50 επιπλέον εργαζόμενους μπορεί να δηλώνεται μία επιπλέον θέση όμως από τις συνολικές θέσεις μαθητείας η μία θα είναι θέση ΑμεΑ.

Οσον αφορά του ενδιαφερόμενους μαθητευόμενους θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταθέσουν ονοματεπώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Στοιχεία ταυτότητας, Στοιχεία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου, Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, Μήνας και έτος Αποφοίτησης), στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο), ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και αριθμό - ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η υποτροφία. Να επισημανθεί ότι σε περίπτωση αναπηρίας θα πρέπει να δηλώνεται η κατηγορία αναπηρίας.

Αμέσως μετά την προδέσμευση του υποψήφιου μαθητευομένου από τον Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο μαθητευόμενος εκδίδει από το Πληροφοριακό Σύστημα τη σχετική Βεβαίωση Προδέσμευσης - με μοναδικό αύξοντα αριθμό για τον κάθε υποψήφιο - που θα αποτελεί το «Κουπόνι Μαθητείας» και εμφανίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών σε δημόσια ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή στην αντίστοιχη δομή Ειδικής Αγωγής της περιοχής του ή σε άλλο δημόσιο φορέα για να καταθέσει τα δικαιολογητικά του.

Με την άπρακτη πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα ημερών η θέση μαθητείας αποδεσμεύεται αυτομάτως και ο Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων ξεκινά εκ νέου τη διαδικασία επιλογής για τη θέση μαθητείας ενώ ο υποψήφιος Μαθητευόμενος είναι διαθέσιμος για προεπιλογή στις άλλες θέσεις προτίμησής του.

Θοδωρής Βγενής
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
go link click
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
click here signs of infidelity catch a cheat
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
pregnancy medications abortion ethics termination pregnancy pill
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories
free coupons printable canadian pharmacy coupons discount prescriptions
tretinoin open priligy pill
bentelan fiale bentelan allergia bentelan in gravidanza
abortion definition read walk in abortion clinics
voltaren voltaren gel voltaren nedir
crestor card buy crestor 10 mg discount card for crestor
cheap abortion pill facts on abortion pill price of an abortion pill
printable cialis coupon discount prescription drug card free cialis samples coupon
ldn 4.5 mg myjustliving.com naltrexone side effects forum

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3089 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020 - 15:31
Σχόλια (1)

Τοπικό lockdown
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020 - 10:09
Σχόλια (0)

ΙΚΥ 2018-2019
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 - 23:02
Σχόλια (12)

Μεταγραφή σε οικονομικό
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 17:27
Σχόλια (3)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Βοήθεια για μεταπτυχιακό
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 17:20
Σχόλια (0)

ΣΟΣ ΣΟΣ ΟΠΟΊΟΣ ΓΝΩΡΊΖΕΙ
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 08:52
Σχόλια (2)

Μετεγγραφή
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 01:40
Σχόλια (2)

Δημοσια διοικηση
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 - 11:46
Σχόλια (4)


μετεγγραφη
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 - 02:23
Σχόλια (9)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
Πώς θα γίνει η αξιολόγηση στα σχολεία - Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
Αυξάνεται η διεθνής απήχηση των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
Και αυτοκίνητο να το πατήσει, το σκαθάρι αυτό δε λιώνει (βίντεο)
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
«The Sm;)e Book»: Η ιστορία της πιο διάσημης χαμογελαστής φατσούλας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
Λογοτεχνικός διαγωνισμός με θέμα τους ήρωες του 1821
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
353 σχολεία και τμήματα σε αναστολή λειτουργίας 29/10/2020
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Σελίδα 1 από 4676 (28053 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4674
4675
4676
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης