Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Τρόπος επαναλειτουργίας των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σχολών

Τρόπος επαναλειτουργίας των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σχολών

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον τρόπο  επανέναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Σχολών της Αστυνομικής και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1

Η επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Σχολών της Αστυνομικής και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Τα μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά)/ασκήσειςεκπαιδευτικές βολές/τελετές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων όλων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, των οποίων απαιτείται η φυσι- κή παρουσία των δοκίμων/σπουδαστών και τα οποία δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

β) Η διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων/διαγωνισμών/αξιολογήσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των δοκίμων/σπουδαστών/εξεταζομένων και οι οποίες δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με προφορική ή γραπτή εξέταση/ατομική ή ομαδική εργασία εξ αποστάσεως.

γ) Οι παρουσιάσεις των ατομικών-ομαδικών εργασιών, για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία των δοκίμων/σπουδαστών, ενώπιον των αρμοδίων για την αξιολόγηση Επιτροπών, και οι οποίες δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

δ) Οι εκπαιδεύσεις-σεμινάρια στην ημεδαπή, που απαιτούν τη φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων και δεν δύναται να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως.

Άρθρο 2

1. Σε κάθε στάδιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών και διαδικασιών εξετάσεων που κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία και ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων, όπως για την παρακολούθηση μαθημάτων, την πρακτική άσκηση εκπαιδευτικών βολών και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις και στα εκπαιδευτικά προγράμματα δύνανται να διαμένουν σε χώρους των Σχολών της Αστυνομικής και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ως εξής:

A. Αστυνομική Ακαδημία:

α) Στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ένα (1) άτομο ανά θάλαμο.

β) Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας ένα (1) άτομο ανά θάλαμο.

γ) Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας ένα (1) άτομο ανά θάλαμο.

δ) Στη Σχολή Αστυφυλάκων:

δα) για το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.) Κομοτηνής ένα (1) άτομο ανά θάλαμο,

δβ) για το Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου ένα (1) άτομο ανά θάλαμο,

δγ) για το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου εννέα (9) άτομα ανά θάλαμο εξήντα πέντε (65) τετραγωνικών μέτρων.

B. Πυροσβεστική Ακαδημία:

Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προβλέπεται η διαμονή και σίτιση μόνο για τους δόκιμους του Α ́ έτους της Σχολής Αξιωματικών και για τα πρώτα δύο (2) έτη της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας και δύνανται να διαμένουν στους χώρους αυτών, ως εξής: 

α) Στη Σχολή Αξιωματικών δύνανται να διαμένουν τρεις (3) δόκιμοι, ανά θάλαμο εικοσιπέντε (25) τετραγωνικών μέτρων.

β) Στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας ΠΣ δύνανται να διαμένουν τέσσερις (4) δόκιμοι, ανά θάλαμο τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων.

2. Στα μαθήματα που απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων, αλλά και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι δόκιμοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνι- κής Αστυνομίας της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Αξιωματικών Π.Σ. και της Σχολής Πυροσβεστών Π.Σ., δύνανται να σιτίζονται σε χώρους των αντίστοιχων Σχολών, ως εξής:

α) Στη Σχολή Αξιωματικών σε αίθουσα διακοσίων πενήντα (250) τετραγωνικών μέτρων, η σίτιση θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής.

β) Στη Σχολή Αστυφυλάκων:

βα) για το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής σε αίθουσα χιλίων τετρακοσίων (1.400) τετραγωνικών μέτρων για εκατόν πενήντα δύο (152) δοκίμους,

ββ) για το Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου σε αίθουσα πεντακοσίων τριάντα έξι (536) τετραγωνικών μέτρων για εβδομήντα εννέα (79) δοκίμους,

βγ) για το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου σε αίθουσα διακοσίων εβδομήντα (270) τετραγωνικών μέτρων για εβδομήντα εννέα (79) δοκίμους.

γ) Στη Σχολή Αξιωματικών Π.Σ., δύνανται να σιτίζονται οι δόκιμοι του Α ́ έτους και η σίτιση θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, σε αίθουσα εξήντα δύο (62) τετραγωνικών μέτρων.

δ) Στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας Π.Σ., δύνανται να σιτίζονται όλοι οι δόκιμοι και η σίτιση θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, σε αίθουσα τριακοσίων είκοσι (320) τετραγωνικών μέτρων.

Άρθρο 3

1. Κατά τη λειτουργία των Σχολών, με ευθύνη του εκάστοτε Διοικητή, τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα προφύλαξης για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, (αποστάσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων, χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού υγρού, φυσικός εξαερισμός αιθουσών κ.λπ.), με βάση πάντοτε τα οριζόμενα στις αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τις υποδείξεις των Υγειονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά περίπτωση. Ενδεικτικά, λαμβάνεται μέριμνα για:

α) να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εκπαιδευόμενων/ εξεταζόμενων σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας/εξέτασης.

β) να διενεργούνται σε υπαίθριους χώρους τα μαθήματα που απαιτείται η φυσική παρουσία και η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, εφόσον η φύση του διδασκόμενου μαθήματος και οι εκάστοτε συνθήκες το επιτρέπουν, με τήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων,

γ) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και, όπου δεν είναι δυνατό αυτό, τη χρήση κλιματιστικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

δ) την απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων,

ε) την αποφυγή συγχρωτισμού,

στ)την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών,Προστασίας 

ζ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και

η) την απαγόρευση λειτουργίας χώρων αναψυχής.

2. Σε περίπτωση κρούσματος κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών διαδικασιών ή των εξετάσεων, θα εφαρμοστούν οι σχετικές οδηγίες και το πρωτόκολλο διαχείρισης του Ε.Ο.Δ.Υ. με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).Πηγή: foititikanea.gr

 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Ψυχολογία παλαιό
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 - 23:13
Σχόλια (10)

ΑΣΤΥΦΥΛΆΚΩΝ ΕΠΑΛ
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 - 22:49
Σχόλια (1)

Ερωτηση
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 - 21:23
Σχόλια (2)

ΝΟΜΙΚΗ ΝΕΟ
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 - 19:40
Σχόλια (5)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΒΑΣΕΙΣ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΤΑ ΝΕΑ)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 - 17:44
Σχόλια (2)

SOS!!!! Κύριε Ρολφη βοήθεια!!!
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 - 16:49
Σχόλια (1)

6% sos
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 - 16:26
Σχόλια (4)

πανεπιστημιο Κυπρου
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 - 14:01
Σχόλια (4)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 - 12:10
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακό ή 2ο πτυχίο;
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 - 03:05
Σχόλια (2)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020
Μηχανογραφικό 2020 - Διαδικασία υποβολής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
Ωράρια εισόδου κοινού στο κτήριο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 13 ώρες
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
Για ένα χρόνο φυλάσσονται τα γραπτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων- Μετά καταστρέφονται
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Σελίδα 1 από 4528 (27166 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4526
4527
4528
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης