Σάββατο, 08 Αυγούστου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Διεθνής Διαγωνισμός (12.103.250,00€) για την προμήθεια tablet για τα σχολεία
 Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε το υπουργείο Παιδείας  για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση  συνολικού προϋπολογισμού    12.103.250,00 € .

Τα tablet θα σταλούν σε σχολικές μονάδες της Επικράτειας για την χρησιμοποίησή/αξιοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το ποσό των 12.103.250,00  διαιρείται σε έξι (6) διακριτά τμήματα με διακριτό προϋπολογισμό ως εξής:

\Τμήμα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ́ΑΘΗΝΑΣ, Γ ́ΑΘΗΝΑΣ (προϋπολογισμός: 1.585.887,10€ προ Φ.Π.Α. (24%).

Τμήμα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (προϋπολογισμός: 1.721.774,19€ προ Φ.Π.Α. (24%).

Τμήμα 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ ́ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (προϋπολογισμός: 1.585.887,10€ προ Φ.Π.Α. (24%).

Τμήμα 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ́ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ (προϋπολογισμός: 1.617.338,71€ προ Φ.Π.Α. (24%).

Τμήμα 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (προϋπολογισμός: 1.648.185,48€ προ Φ.Π.Α. (24%).

Τμήμα 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (προϋπολογισμός: 1.601.612,90€ προ Φ.Π.Α. (24%).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση–Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα:

(α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

(β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

(γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,   καθώς και

(δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr), την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:30.

 

Πηγή: esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 24 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εκτίμηση 10%
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 17:00
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Νοσηλευτικη vs παιδαγωγικο
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 12:24
Σχόλια (1)

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 11:53
Σχόλια (0)

Εκτιμήσεις για παλιό
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 11:21
Σχόλια (2)

αστυνομια νεο
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 09:12
Σχόλια (3)

Νομική-Ψυχολογια
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 09:09
Σχόλια (1)

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Βάσεων Εισαγωγής 2020.
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 08:04
Σχόλια (0)

Βασεις 2020
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020 - 00:49
Σχόλια (1)

Παλαιο συστημα Ιατρικη!!!
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020 - 17:46
Σχόλια (6)


Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
Πανελλήνιες 2020: Η πιο πιθανή ημερομηνία για την ανακοίνωση των βάσεων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
1723 ικανοί και 2770 μη ικανοί για την εισαγωγή στις Πυροσβεστικές Σχολές (2020) - ΟΝΟΜΑΤΑ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
ΕΥΔΟΞΟΣ: Παράταση ανάρτησης φοιτητικών συγγραμμάτων (2020‐2021)
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
Γερμανία: Έκλεισαν δύο σχολεία στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία λόγω Κορονοϊόυ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 4562 (27367 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4560
4561
4562
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης