Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012
Σχολές - Τμήματα
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ειδική αγωγή και συνεχιζόμενη εκπαίδευση από το πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με τις εξής κατευθύνσεις :
α. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
β. Ειδική Αγωγή

Kαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν από τις 1/6/2012μέχρι και τις 29/6/2012
τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ., στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών
που σκοπεύει να ακολουθήσει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής.
β. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες
επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η
επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου.
γ. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
ε. Eπικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου
ανωτάτου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
στ. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών σε
επίπεδο πολύ καλής (υποχρεωτικό για την συμμετοχή στις εισαγωγικές
εξετάσεις)

Η πολύ καλή γνώση της γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:
· Για την αγγλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Certificate in Advanced
English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή Advanced Level Certificate in
English της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Michigan) ή πτυχίο IELTS
(βαθμός τουλάχιστον 6) ή Toefel (βαθμός τουλάχιστον 80) ή Toeic (βαθμός
τουλάχιστον 785) ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή
πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

· Για την γαλλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Delf 2nd Degre (Unites A5 και
Α6) ή Certificat Pratique de Langue Francaise (Sorbonne I) ή Dalf C1 ή
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1 ή πτυχίο Α.Ε.Ι.
γαλλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

· Για την γερμανική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Zentrale Mittelstufenprufug
ή Zentrale Oberstufenprufung ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γερμανικού πανεπιστημίου
1 αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, ή Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1

· Αντίστοιχοι τίτλοι απαιτούνται και για την πιστοποίηση επαρκούς γνώσης
της δεύτερης ή και άλλων ξένων γλωσσών.

ζ. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.
η. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχει (σε ψηφιακή μορφή, εφόσον
υπάρχει).
θ. Αντίγραφα δημοσιευμένου επιστημονικού έργου (εφόσον υπάρχει )
ι.Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του
υποψηφίου και μπορεί να συνεκτιμηθεί κατά την επιλογή του
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
 Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30
κατ’ έτος (15 ανά κατεύθυνση).

 Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνονται δεκτοί πλέον του αριθμού επιτυχόντων που
προβλέπεται από την υπουργική απόφαση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, άρθρο 7, οι
εξής κατηγορίες υποψηφίων:

α. Πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ, εφόσον το αντικείμενο των μεταπτυχιακών
τους σπουδών είναι σχετικό με μία από τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.
β. Αλλοδαποί και Έλληνες της διασποράς με βάση τις προϋποθέσεις του Νόμου 2083/92,
άρθρο 12
γ. Άτομα με ειδικές ανάγκες που διαθέτουν έγκυρη διάγνωση από εξουσιοδοτημένο
δημόσιο φορέα.
Ο αριθμός των ως άνω επιπλέον εισαγόμενων ανά ακαδημαϊκό έτος υποτρόφων του Ι.Κ.Υ. και αλλοδαπών Ελλήνων της διασποράς ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και ανέρχεται στους 2 (δύο), ένας φοιτητής σε κάθε κατεύθυνση εξειδίκευσης.
Ο αριθμός των εγγραφόμενων ΑμΕΑ μπορεί να ανέρχεται κατ’ έτος μέχρι και τρία (3) άτομα ανά κατεύθυνση εξειδίκευσης πέραν του προβλεπόμενου αριθμού των 15 φοιτητών. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νόμοι για τον χαρακτηρισμό ως ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και τις προδιαγραφές του Κανονισμού Σπουδών για την εισαγωγή και εξέταση των υποψηφίων φοιτητών λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις διατάξεις του νόμου για τον τρόπο διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ, οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τις καθορισμένες ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων, καθώς και να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 10 &11 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ.
 Η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Τυχόν αλλαγές θα ανακοινωθούν μέσα στο προσεχές διάστημα.
 Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:
Εγνατία 156, 54006, ημιώροφος, απέναντι από την βιβλιοθήκη, 2
τηλέφωνο 2310-891348 τις εξής ώρες και μέρες:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00-13:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη ύλη και βιβλιογραφία των εισαγωγικών εξετάσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr), όπου υπάρχει σύνδεσμος για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΕΚΠ

Ο Διευθυντής του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δημήτριος Γουδήρας , Καθηγητής 

how to catch a cheat cheat on my wife online
generic mexico pharmacy viagra open link
cheater click i dream my husband cheated on me
late term abortions abortion risks abortion clinics in san diego
metformin metformin metformin
voltaren nedir charamin.com voltaren gel
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda
free abortion pill how to get an abortion pill early abortion pill options
cheap abortion pill medical abortion cost price of an abortion pill
how to get an abortion pill teenage abortion pill first trimester abortion pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4351 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Συνοπτικός οδηγός μετατάξεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Από σήμερα οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Κραυγή αγωνίας εκπαιδευτικών: Ως εδώ με τις σχολικές εκδρομές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Σημαντικές συμβουλές λίγο πριν τις εξετάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Σχολεία - Πρωτοφανές: Παραιτήσεις απίστευτου αριθμού στελεχών εκπαίδευσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 18 ώρες
Σελίδα 1 από 6194 (37163 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6192
6193
6194
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης