Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Πανελλήνιες 2021: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στις ΑΕΝ ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της παρούσας προκήρυξης .

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών στις Α.Ε.Ν. Δευτέρα 12/07/2021.

Σύμφωνα με την προκήρυξη:

1. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαμβάνει έξι (06) διδακτικά εξάµηνα και δύο (02) εξάµηνα πρακτικής άσκησης επἰ πλοίου, τα οποία περιλαμβάνουν κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση σε πλοία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών των Α.Ε.Ν. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης επί πλοίου είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες.

2. Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν και δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές παρέχεται σε όλες τις Α.Ε.Ν. εκτός των Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, Καλύμνου και Μακεδονίας, ενώ για τις σπουδάστριες δυνατότητα ενδιαίτησης παρέχεται µόνο στις Α.Ε.Ν./ Κρήτης, Ηπείρου, Κύμης και Οινουσσών.

3. Οι σπουδαστές/-στριες απὀ την εισαγωγή τους στις Σχολές τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών των Α.Ε.Ν. ὀπως ισχύουν κάθε φορά.

4. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική - πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτήσαντες των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν µετά το Πτυχίο της Σχολής και το αποδεικτικὀ ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν.

5. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση στις Α.Ε.Ν. συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2014-2020) µέσω των Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» δ «Ανταγωνιστικότητα,

Προσόντα υποψηφίων

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

1. Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμµένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.

3 .Να µην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες από 01-01-1998 και μεταγενέστερα).

4. Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα µετις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

5. Να µην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή µεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών ή για παράβαση του νόµου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκηµα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να µην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωµα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 14-06-2021 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σύµφωνα µε το Παράρτημα Ε. (ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΙΟ ΚΑΤΩ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι υποψήφιοι ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν όλες τις Σχολές (µε τη σειρά επιθυµίας τους) της µίας ή και των δύο ειδικοτήτων όπως ΑΚΡΙΒΩΣ έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όλοι οι υποψήφιοι µε τη χρήση των κωδικών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα μπορούν να παρακολουθούν την αἰτησή τους και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

Δικαιολογητικά υποψηφίων - Προθεσµίες υποβολής

Όλοι οι υποψήφιοι µετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (Παράρτημα Γ) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειµένου να γίνει αποδεκτή η αἰτησή τους.

1. Δικαιολογητικά Γενικής Κατηγορίας

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και επιπλέον πρέπει, έχοντας µαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) σύµφωνα µε τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα κάτωθι δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 11-06-2021 μέχρι και την 12-07-2021 ηµέρα Δευτέρα.

1.1. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής απὀ την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/-α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/-η για φοίτηση σε Σχολή της µίας ή και των δύο ειδικοτήτων.

Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια είναι η Υγειονοµική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατὠν Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.) του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/-ας (Παράρτημα Δ). Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µετις διατάξεις του π.δ. 591/1975 (Α’ 191), ὀπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι/-ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. µε την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογεγραμµένους ναυτικούς, δηλαδή µε παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο ἡ Λιμενικής Αρχής).

Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ἰδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύµφωνα µετις ισχύουσες διατάξεις.

Η διαδικασία και τα απαιτούμενα έγγραφα για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων περιγράφονται στο Κεφάλαιο Ζτου παρόντος.

Οι γνωμοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες.

1.2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο ἃ παρ. 4 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) µε την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., Κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκνέου αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. (Παράρτημα ΣΤ).

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά απὀ τον ίδιο τον υποψήφιο, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να Φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής δικαιολογητικών, η θεώρηση δύναται να γίνει και απὀ το προσωπικό της Α.Ε.Ν.

Ανυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση δεν θα παραλαμβάνεται.

1.3. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόµενου/-ης στις πανελλαδικές εξετάσεις.

1.4 Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων δελτίου ταυτότητας.

1.5. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. ἡ προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον Α.Μ.Κ.Α.

1.6. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο.

2. Πρόσθετα δικαιολογητικά υποψήφιων Ειδικών Κατηγοριών

Οι υποψήφιοι/-ες που ανήκουν στις ευεργετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2του κεφαλαίου Γ της παρούσας (ήτοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3850/1976 (Α’ 178) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1του άρθρου 31 του ν. 4256/2014 (Α’ 92), εφόσον δηλώνουν ὁότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήµατος υποβάλλουν απαραιτήτως και τα ακόλουθα κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά,

2.5. Γί αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαµης µητέρας µε ένα ή δύο µη αναγνωρισθέντα τέκνα:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αἰτησης, από το οποίο να προκύπτει:

α) ο θάνατος του/των γονέων και,

β) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαµης µητέρας, η µη αναγνώριση του/των τέκνου/-ων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.

2.6. Γί αυτούς που έχουν γονείς ἡ τέκνα ἡ αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ἡ πάσχουν απὀ μυϊκή δυστροφία Ώιείµεππε ἡ ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (6776) (δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 6706]:

(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απὀ τον οικείο Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και

(β) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Αν το πιστοποιητικὀ Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήµατα αλλά µόνο αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (6796), τότε συμπληρωματικά απαιτείται Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, µε υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.ΣΥ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τµήµατος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριµένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονοµική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται µε σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Υγειονομική εξέταση υποψηφίων

1. Δεν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά υποψήφιου/-ας εάν δεν περιλαμβάνουν την γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής η οποία τον/-ην χαρακτηρίζει ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για την ειδικότητα ή ειδικότητες στις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον εισαχθεί.

2. Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής γνωµάτευσης, αρμόδια είναι η πλησιέστερη στον τόπο µόνιµης κατοικίας του υποψήφιου Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. (Παράρτημα Δ], στην οποία παραπέμπεται ο/η υποψήφιος/-α µε παραπεμπτικό σημείωμα της πλησιέστερης στον τόπο µόνιµης κατοικίας του απογράφουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 1’ ή Λιμενική Αρχή).

2.1. Οι διαµένοντες στην Αθήνα-Πειραιά και προάστια για λήψη παραπεμπτικού σημµειώματος για την σύμφωνα µετα οριζόμενα στο Παράρτημα Α:

2.1. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου που είναι εν ενέργεια ἡ έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό:

(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθµός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί µετοαπόκοµµα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, µήνα. Σε  περίπτωση τέκνων αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου που είναι εν ενεργεία, σχετική προς τούτο βεβαίωση του Φορέα που υπηρετεί, και

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης.

2.2. Τα τἐκνα αναγνωρισμένων ὡς αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας κατά το χρόνο ἐκδοσης της παρούσας:

(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η µητέρα του/της υποψηφίου/-ας έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης και

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης.

2.3. Πολύτεκνοι καιτα τέκνα τους:

(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απὀ τον οικείο Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης και

(β) πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) που είναι σε ισχύ, απὀ το οποίο προκύπτει ρητά η πολυτεκνική ιδιότητα.

2.4. Γονείς τριών τέκνων καιτα τέκνα τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προὺπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (άρθρο ἃτου ν. 3454/2006 (Α’ 75)).

Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (6756) ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο Φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.

β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαµης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα απὀ τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο/η υποψήφιος/-α ὡς γονέας ή ως τἐκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) απὀ τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο/η ίδιος/-α ή ο γονέας του/-ης, αντίστοιχα, έχει ή είχε µέχριτην ενηλικίωσή τους τη γονική µέριμνα και επιμέλεια των ως ἀνω τέκνων.

Την ιδιότητα τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας αποκτούν οι:

α) Γονέας ή γονείς που έχουν γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (03) παιδιών απὀ τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηθέντων ή εκτός γάμου γεννηθέντων και

β) Τα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται.

Στα τρία (03) παιδιά περιλαμβάνονται καιτα τέκνα µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (6756) ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Δείτε παρακάτω μέσα από τα ›Φοιτητικά Νέα» όλη την προκήρυξη:

 Πηγή: foititkanea.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 171 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Μεταγραφές και εστιες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021 - 13:11
Σχόλια (0)

ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 - 19:27
Σχόλια (1)

Μεταγραφή νοσηλευτική Ηράκλειο
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 - 10:31
Σχόλια (0)

Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (8)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
Σχόλια (1)

Δεύτερη φορά πανελλήνιες
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
Σχόλια (2)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
Σχόλια (4)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Κλείσιμο σχολείων – Πλεύρης: Τι απαντά στο ενδεχόμενο νέου λουκέτου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Κορωνοϊός: 10.673 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα σε παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Πανελλαδικές 2022: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
ΕΠΑΛ: Απολύεται ο καθηγητής που χτύπησε μαθήτρια μέσα στην τάξη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Σελίδα 1 από 5249 (31493 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5247
5248
5249
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης