Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Ψηφιακά απολυτήρια: Πώς θα χορηγούνται αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών
Ψηφιακά απολυτήρια: Πώς θα εκδίδονται και χορηγούνται απολυτήριοι τίτλοι, αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΚΥΑ) για την έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλωναποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αυτών, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Η δυνατότητα έκδοσης των ψηφιακών απολυτηρίων, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Παιδείας Ζεττα μακρή, άρχισε από χθες, Πέμπτη:

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση τίτλων μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ8/68386/ΓΔ4/10-6-2021 εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 24/6/2021 και ώρα 16:00 μπορείτε να προβείτε σε έκδοση τίτλων μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Π.Σ. myschool, σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται στις αντίστοιχες αποφάσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ

Η απόφαση για τα ψηφιακά απολυτήρια

Αναλυτικά, η απόφαση :

Άρθρο 1
Έκδοση και χορήγηση απολυτηρίων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χρήση Τ.Π.Ε.

1. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και για κάθε επόμενο, απολυτήριοι τίτλοι, αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών και έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να εκδίδονται και μηχανογραφικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) «my school» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά έγγραφα ή να ψηφιοποιείται και να αναρτάται το περιεχόμενό τους ή στοιχεία του, στο σύστημα αυτό. Ρητά ανατίθεται δια της παρούσας η διαχείριση και λειτουργία του Π.Σ. «myschool» στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.) κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019.

2. Τα ανωτέρω έγγραφα δύνανται να εκδίδονται και να χορηγούνται, επίσης: α) είτε ως πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, β) είτε ως ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, γ) είτε ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, εφόσον προέρχονται από φορέα του δημόσιου τομέα, ή ως ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 15 του ν. 4727/2020, εφόσον προέρχονται από ιδιωτική σχολική μονάδα.

3. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο ανωτέρω Π.Σ. εκδίδονται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα του περιεχομένου των εγγράφων των παρ. 1 και 2, τα οποία βεβαιώνουν την κτήση των αντίστοιχων τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εμπεριέχουν επιμέρους στοιχεία αυτών. Η ακρίβεια των στοιχείων των εν λόγω βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο ανωτέρω Π.Σ., βεβαιώνεται είτε από τους φορείς του δημόσιου τομέα, που είναι αρμόδιοι για την έκδοση, χορήγηση ή ψηφιοποίηση των εγγράφων των παρ. 1 και 2, είτε από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Άρθρο 2
Έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

1. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο - χρήστης αιτείται την έκδοση των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 1, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

2. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο - χρήστης εισέρχεται στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά ή τα αποσπάσματα που εκδίδονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Αρμόδιος φορέας για τη βεβαίωση της ακρίβειας της αποτύπωσης της ως άνω εξαγωγής των δεδομένων στο μορφότυπο ηλεκτρονικού εγγράφου που δημιουργείται και χορηγείται στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο - χρήστη, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Τα έγγραφα της παρ. 1 αναρτώνται και τηρούνται στη θυρίδα του φυσικού προσώπου - χρήστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 5620/26.2.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849).

6. Η επαλήθευση του περιεχομένου των εγγράφων της παρ. 1 από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

7. Οι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται, με βάση τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, να επαληθεύουν την εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται στα εκδοθέντα, σύμφωνα με την παρ. 1, έγγραφα.

8. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αίτησης έκδοσης εγγράφων σύμφωνα με το παρόν, τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού προσώπου - χρήστη στο Π.Σ. «myschool» δεν επαληθευθούν, το τελευταίο επικοινωνεί με τη σχολική μονάδα αποφοίτησης.

9. Για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για την έκδοση των εγγράφων της παρ. 1 του παρόντος, η ηλεκτρονική εφαρμογή διασυνδέεται, με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας, με το Π.Σ. «myschool» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 και 84 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο αποσπασμάτων

1. Τα αποσπάσματα των εγγράφων του άρθρου 1 της παρούσας ως προς τον τύπο φέρουν: το εθνόσημο, την ονομασία του φορέα έκδοσης, την ονομασία του φορέα που βεβαιώνει το ακριβές των δεδομένων - στοιχείων, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τα αποσπάσματα των εγγράφων του άρθρου 1 της παρούσας ως προς το περιεχόμενο εμπεριέχουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, έτος γέννησης του/ της μαθητή/τριας, σχολικό έτος παρακολούθησης, τάξη, όνομα σχολικής μονάδας (που εξέδωσε την πράξη από- λυσης), ονομασία ομάδας προσανατολισμού για το Γενικό Λύκειο ή ειδικότητας του τομέα για το Επαγγελματικό Λύκειο, αριθμό και ημερομηνία Πράξης απόλυσης και τον Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου/Γενικό Μέσο Όρο ή τον Μέσο Όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας (Πτυχίο).

3. Στην παρούσα προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής τέσσερα (4) παραρτήματα (i, ii, iii, iv) με πρότυπους μορφότυπους ηλεκτρονικών εγγράφων για τα αποσπάσματα απολυτηρίων τίτλων Γυμνασίου, Λυκείου, Πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου και απολυτηρίου τίτλου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

Άρθρο 4
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ- δόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.), ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., και σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 41 του ν. 4777/2021, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, του τελευταίου ως υπεύθυνου επεξεργασίας και αποκλειστικά υπεύθυνου για τις διαδικασίες φοίτησης και την ακρίβεια των στοιχείων και δεδομένων που υπάρχουν στo Π.Σ. «myschool», δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 41 του ν. 4777/2021, αποκλειστικά για τον σκοπό της έκδοσης των αιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 2, εγγράφων.

3. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.), ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.

Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής

Η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμο- γής του άρθρου 2 εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

psifiaka-apolytiria.pngpsifiako-apolytirio2.pngpsifiaka-apolytiria3.png

 

psifiaka-apolytiria4.png
 
Πηγή: alfavita.gr 

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 165 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Μεταπτυχιακό δικανική γλωσσολογία
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021 - 19:05
Σχόλια (0)

φαρμακευτικη
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021 - 01:47
Σχόλια (1)

μετεγγραφές και εστια απορία
Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 - 05:59
Σχόλια (0)

Μεταγραφές και εστιες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021 - 13:11
Σχόλια (3)

ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 - 19:27
Σχόλια (1)

Μεταγραφή νοσηλευτική Ηράκλειο
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 - 10:31
Σχόλια (0)

Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (8)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021
ΙΚΥ: 500 υποτροφίες αριστείας σε υποψήφιους διδάκτορες – Διαδικασία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021
ΑΠΘ: Αιτήσεις για δωρεάν σίτιση στη Φοιτητική Λέσχη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021
Σε ποιά περιοχή εντοπίστηκαν κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα σε μαθητές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021
Πρόγραμμα σπουδών Χημείας Β’ και Γ’ Γυμνασίου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 18 ώρες
Σελίδα 1 από 5254 (31521 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5252
5253
5254
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης