Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021
Σχολές - Τμήματα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
950 μέχρι στιγμής οι αιτήσεις για το 1ο Αγγλόφωνο Τμήμα Ιατρικής στο ΑΠΘ

Τους πρώτους αλλοδαπούς προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Σεπτέμβριο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

«950 μέχρι στιγμής οι αιτήσεις για το πρώτο αγγλόφωνο τμήμα Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από περισσότερες από 20 διαφορετικές χώρες του κόσμου! Τα εξαιρετικά μας Πανεπιστήμια αναδεικνύονται, κατακτούν τη θέση που τους αξίζει στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη» αναφέρει η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.


Σκοπός του προγράμματος, όπως περιγράφεται στο ιδρυτικό ΦΕΚ, είναι η "καλλιέργεια της εξωστρέφειας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με τη διδασκαλία της Ιατρικής επιστήμης σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, καθώς και τη διεθνή προβολή της χώρας, τόσο σε επιστημονικά όσο και σε πολιτιστικά πεδία" και περιεχόμενό του αποτελεί "η διδασκαλία και η μετάδοση στους φοιτητές των γνώσεων που απαιτούνται για την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εξάσκηση του ιατρικού λειτουργήματος".

Τα τέλη φοίτησης και ο αριθμός των εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε εξήντα φοιτητές ανά έτος. Ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φθάσει τους τριακόσιους εξήντα φοιτητές, όταν λειτουργήσουν και τα έξι έτη σπουδών, που είναι η συνολική διάρκεια του προγράμματος.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ ανά έτος φοίτησης. Οι πόροι του προγράμματος εκτός από τα τέλη φοίτησης -στην πλήρη ανάπτυξή του και με τον μέγιστο αριθμό των 360 φοιτητών υπολογίζονται σε 4,32 εκ. ευρώ ετησίως- μπορούν να προέρχονται επιπλέον από δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, από κληροδοτήματα, ερευνητικά έργα ή προγράμματα και από ιδίους πόρους του ΑΠΘ.

Η διαχείριση των πόρων θα γίνεται από την Επιτροπή του προγράμματος μέσω του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ και, όπως διευκρινίζεται, θα χρησιμοποιούνται "κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΑΠΠΣ και εφόσον υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα, αυτά δύναται να διατίθενται για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής".

Πώς θα επιλέγονται οι εισακτέοι

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που εφόσον πληρούνται θα δίδεται στους υποψηφίους η δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση στο πρόγραμμα με διαδικτυακές γραπτές εξετάσεις και αξιολόγηση μέσω ατομικής συνέντευξης.

Συγκεκριμένα, στο Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ θα μπορούν να εγγράφονται αλλοδαποί πολίτες, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής και να προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν. Επίσης, κριτήριο εισαγωγής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστο 79/120).

Ως προς τον τρόπο επιλογής τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τέλος θα υπάρχει αξιολόγηση του βιογραφικού τους και συνέντευξη. Στη διαδικασία αυτή απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων.

Πτυχίο σε 6 χρόνια με 83 μαθήματα

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε έξι ακαδημαϊκά έτη. Προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο της Ιατρικής, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 83 μαθήματα (76 μαθήματα μέχρι το 10ο εξάμηνο και 7 κλινικές ασκήσεις στα εξάμηνα 11ο και 12ο), συγκεντρώνοντας συνολικά 360 Πιστωτικές Μονάδες. Μια Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ, European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας.

Το κάθε εξάμηνο διαρκεί 15 εβδομάδες, ενώ η εξεταστική περίοδος τρεις. Υπάρχουν τρεις ενότητες σπουδών: Η προκλινική/εργαστηριακή (από το 1ο έως το 4ο εξάμηνο) η κλινική (από το 5ο έως το 10ο εξάμηνο) και η κλινική άσκηση (11ο και 12ο εξάμηνο).

Έτσι, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές θα διδάσκονται τις βασικές κλινικές δεξιότητες σε περιβάλλον προσομοίωσης. Στα εξάμηνα 5-12 οι κλινικές δεξιότητες θα διδάσκονται από τους κλινικούς καθηγητές.

Η παρακολούθηση της δεύτερης και τρίτης ενότητας σπουδών προϋποθέτει την πλήρη παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και την επιτυχή εξέταση-κατοχύρωση των 2/3 του συνολικού αριθμού ECTS της προηγούμενης ενότητας. Περαιτέρω οι φοιτητές θα εκπονούν, σε μικρές ομάδες, εργασίες με την επίβλεψη του καθηγητή τους, οι οποίες θα παρουσιάζονται, αναλύονται και υφίστανται κριτική σε μεγαλύτερες ομάδες φοιτητών και καθηγητών.

Σε ό,τι αφορά τα κλινικά μαθήματα θα διδάσκονται με το σύστημα της καθετοποιημένης διδασκαλίας, δηλαδή ορισμένες ενότητες από τα βασικά μαθήματα διδάσκονται παράλληλα με το ανάλογο κλινικό μάθημα.

Οι φοιτητές του ΑΠΠΣ συμμετέχουν υποχρεωτικά σε πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων κατά το 6ο έτος σπουδών στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος "Primary Care Medicine & General Medicine" σε Κέντρα Υγείας της Ελλάδας. Παράλληλα προάγεται μέσω της συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικά έργα η πρακτική τους άσκηση και στο ερευνητικό πεδίο.

Γλώσσα διοργάνωσης και διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική καθ' ολοκληρίαν, ενώ προβλέπεται και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα πρώτα έξι εξάμηνα σπουδών. Μετά την παρακολούθηση και εξέταση όλων των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας οι φοιτητές θα έχουν γνώσεις επιπέδου Β2 και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις για την πιστοποίησή τους.

Δικαιώματα, υποχρεώσεις και απουσίες

Με την εγγραφή κάθε φοιτητή, ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ορίζεται ακαδημαϊκός του σύμβουλος, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και συνεργασία σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και ένταξης στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίας του ΑΠΘ και να χαίρουν ίδιων δικαιωμάτων με τους φοιτητές του ελληνόγλωσσου ΠΠΣ του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Ο φοιτητής αποκτά και διατηρεί την ιδιότητά του μέχρι την απονομή του πτυχίου. Αποτελεί υποχρέωση του φοιτητή να συμμετέχει σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος. Οι φοιτητές διατηρούν το δικαίωμα ωρών απουσίας μέχρι το 10% των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος, με δυνατότητα αναπλήρωσης σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Συνιστά υποχρέωση του φοιτητή η προμήθεια απαραίτητων συγγραμμάτων για κάθε μάθημα από κατάλογο προτεινόμενων συγγραμμάτων από τον υπεύθυνο διδασκαλίας του μαθήματος.

Αρμόδια για την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΠΣ είναι η Μονάδα Υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ.

Το διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό έργο του ΑΠΠΣ δύναται να ανατεθεί σε μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, σε ομότιμους Καθηγητές, διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκούς υποτρόφους, επισκέπτες καθηγητές, ερευνητές ερευνητικών κέντρων, νέους επιστήμονες, διδακτικό και τεχνικό προσωπικό, κατ' ελάχιστον κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΑΠΠΣ.

 

Πηγή: ipaideia.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 141 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 - 19:27
Σχόλια (0)

Μεταγραφή νοσηλευτική Ηράκλειο
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 - 10:31
Σχόλια (0)

Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (6)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
Σχόλια (1)

Δεύτερη φορά πανελλήνιες
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
Σχόλια (2)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
Σχόλια (4)

Αποτελέσματα μεταγραφών
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 - 15:40
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Κεραμέως για νέα προγράμματα σπουδών: Αλλάζει το σχολείο και το πώς διδάσκεται το μάθημα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 22 λεπτά
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Κλείσιμο σχολείων – Πλεύρης: Τι απαντά στο ενδεχόμενο νέου λουκέτου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 26 λεπτά
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Κορωνοϊός: 10.673 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα σε παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 38 λεπτά
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Πανελλαδικές 2022: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 39 λεπτά
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
ΕΠΑΛ: Απολύεται ο καθηγητής που χτύπησε μαθήτρια μέσα στην τάξη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 43 λεπτά
Σελίδα 1 από 5249 (31493 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5247
5248
5249
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης