Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021
Σχολές - Τμήματα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Δέκα διατάξεις για τα ΑΕΙ στο πολυνομοσχέδιο “Κεραμέως”

Δέκα άρθρα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση  περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο , το οποίο η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, κατέθεσε προς ψήφιση , στη Βουλή.

Πρόκειται για τα εξής άρθρα:

Άρθρο 179
Ρυθμίσεις Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων

Άρθρο 180
Απασχόληση Πανεπιστημιακών Ιατρών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Άρθρο 181
Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών «ΑΠΕΛΛΑ» και το πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Άρθρο 182
Ρύθμιση για τα ασυμβίβαστα του Κοσμήτορα – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011

Άρθρο 183
Ρυθμίσεις για τις αποφάσεις σύστασης Μονάδων Ασφάλειας και Προστασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 184
Ρυθμίσεις για την απόσπαση προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4653/2020

Άρθρο 185
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και μετονομασίας Α.Ε.Ι., Σχολής και Τμήματος– Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017

Άρθρο 186
Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 187
Τράπεζα ερωτήσεωνΔιεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης– Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 12 του ν. 3328/2005

Άρθρο 188
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 
Αναλτικά τα Άρθρα προβλέπουν τα εξής:

Άρθρο 179
Ρυθμίσεις Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων

Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.), των διευθυντών και των αναπληρωτών διευθυντών των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), η διάρκεια της οποίας παρατάθηκε δυνάμει των άρθρων 12 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38) και 27 του ν. 4647/2019 (Α ́ 204), λήγει αυτοδικαίως την 31η.10.2021. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων οργάνων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 31η.10.2021, ορίζονται τα νέα μέλη των Δ.Σ. οι διευθυντές και οι αναπληρωτές διευθυντές των Ε.Π.Ι..

Άρθρο 180
Απασχόληση πανεπιστημιακών ιατρών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α ́ 37), ως προς τις προϋποθέσεις απασχόλησης πανεπιστημιακών ιατρών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η ως άνω απαγόρευση, δεν ισχύει για την απασχόληση πανεπιστημιακών ιατρών στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», υπό την προϋπόθεση ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) εξακολουθεί να διαθέτει άνω του 90% των μετοχών της εταιρίας και οι πανεπιστημιακοί ιατροί εκπληρώνουν πλήρως το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό τους έργο προς το Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.».

Άρθρο 181
Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών «ΑΠΕΛΛΑ» και το πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

1. Η διαδικασία εκλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών (σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ») σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 25 του ν. 3187/2003 (Α ́ 233). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος όσον αφορά τα Α.Σ.Ε.Ι., η διαδικασία εγγραφής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Έως την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης του δεύτερου εδαφίου εφαρμόζονται τα άρθρα 11 και 25 του ν. 3187/2003.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4452/2017 (Α ́17) τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τα Α.Σ.Ε.Ι. και η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. μπορούν να προμηθεύονται τα διδακτικά συγγράμματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω της περιγραφόμενης στην υπό στοιχεία 125766/ΖΙ/28.7.2016 (Β ́2433) κοινή υπουργική απόφαση, διαδικασία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», με τις περιεχόμενες στο σύστημα αυτό τιμές και χωρίς τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης».

Άρθρο 182
Ρύθμιση για τα ασυμβίβαστα του Κοσμήτορα – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011

Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α ́195) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ιδιότητα του πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Κατ’ εξαίρεση ο Κοσμήτορας μπορεί να διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Οι Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστημίων και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι., δύναται να απαλλάσσονται μέρους ή του συνόλου των διδακτικών τους καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος. Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δύνανται να απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»

Άρθρο 183
Ρυθμίσεις για τις αποφάσεις σύστασης Μονάδων Ασφάλειας και Προστασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Αποφάσεις για τον καθορισμό του επιπέδου λειτουργίας, τη δομή και τη διάρθρωση της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. του άρθρου 55 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) που έχουν εκδοθεί μετά τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας έκδοσής τους και έως τη δημοσίευση του παρόντος είναι νόμιμες.

Άρθρο 184
Ρυθμίσεις για την απόσπαση προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4653/2020

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) τροποποιούνται, προστίθενται δύο νέα εδάφια στο τέλος της παραγράφου και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί μόνο κατ’ εξαίρεση να καλύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 4440/2016 (Α ́ 224) με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον παρόντα νόμο.

Το προσωπικό που δύναται να αποσπάται, περιλαμβάνει διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ και β ́ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οροθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Προέδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικουρούμενο από τον Γενικό Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Προέδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., που διατυπώνεται υστέρα από την ανωτέρω αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί ένα (1) έτος, μπορεί να παρατείνεται μία φορά για άλλα δύο (2) έτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Η παράταση της απόσπασης γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες του ν. 4440/2016 (Α ́ 224). Ειδικά για την απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ α' και β' βαθμού για τη διενέργεια ή την παράταση της απόσπασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του δημάρχου ή περιφερειάρχη αντίστοιχα.».

Άρθρο 185
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και μετονομασίας Α.Ε.Ι., Σχολής και Τμήματος – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) τροποποιούνται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 απαιτείται γνώμη της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυμάτων, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. και γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1. Η Σύγκλητος και η ΕΘ.Α.Α.Ε. υποβάλλουν τη γνώμη τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή ερωτήματος που τις απευθύνει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για εξαιρετικούς λόγους, ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μία μόνο φορά για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 τροποποιείται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι και γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε., στην οποία ο Υπουργός απευθύνει ερώτημα, πραγματοποιείται η μετονομασία, μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. ή γνωστικού αντικειμένου Τμήματος.».

Άρθρο 186
Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όλες οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη μονομελών οργάνων, εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα διοίκησης και συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών δομών διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.).

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εμπίπτουν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη:

α) των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων τους (Σχολών, Τμημάτων, Τομέων, Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων) και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..

β) των εκπροσώπων των κατηγοριών των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, των διοικητικών υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι..

γ) των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα Σχολών ή Τμημάτων των Α.Ε.Ι., σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των υπηρετούντων Μελών Δ.Ε.Π. στη Σχολή ή το Τμήμα, υπερβαίνει τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία αριθμό.

δ) των εκπροσώπων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης (Ε.Ε.Δ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου αυτής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114).

ε) των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. (Τομείς, Τμήματα, Σχολές), στις Ειδικές Διατμηματικές ή Διιδρυματικές Επιτροπές Διατμηματικών ή Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο φοιτητών της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4777/2021 (Α ́ 25).

3. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και τα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και δομών των Α.Ε.Ι. δύνανται να συνεδριάζουν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α ́ 45) καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων, τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τη διατήρηση, την εκκαθάριση και την απόσβεση των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 187
Τράπεζα ερωτήσεων Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης– Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005

Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005 (Α ́ 80) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι εξετάσεις διεξάγονται με σύστημα που να διασφαλίζει απολύτως το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, το σύστημα, η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τις εξετάσεις αυτές. Με όμοια απόφαση μπορεί το σύστημα εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τμήματα και να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Σχολής ή Τμήματος. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων για τη δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων για τα εξεταζόμενα μαθήματα.».

Άρθρο 188 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
α) ρυθμίζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος όσον αφορά τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), η διαδικασία εγγραφής των Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι., τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 181.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων, τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τη διατήρηση, την εκκαθάριση και την απόσβεση των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 

Πηγή: esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 135 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
Σχόλια (1)

Δεύτερη φορά πανελλήνιες
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
Σχόλια (4)

Αποτελέσματα μεταγραφών
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 - 15:40
Σχόλια (1)

Μετςγγραφη προβλεψη
Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 - 22:15
Σχόλια (1)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 - 14:25
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
ΑΕΙ ανέπτυξε εφαρμογή ιχνηλάτησης στενών επαφών των κρουσμάτων στα αμφιθέατρα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
Το προφίλ των ελληνικών Πανεπιστημίων - Το 50% των φοιτητών παίρνει πτυχίο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
ΑΠΘ: Ο Bruno Currie επίτιμος Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
Θεσσαλονίκη: Μαθητές γυμνασίου απειλούσαν με ψεύτικο όπλο πεζούς
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
«Καμπανάκι» ειδικών για εμβολιασμούς: «Χρειαζόμαστε να εμβολιάσουμε τα παιδιά»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Σελίδα 1 από 5235 (31406 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5233
5234
5235
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης