Σάββατο, 04 Φεβρουαρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Administrator Account
Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Πρότυπα-Πειραματικά: Νέες αλλαγές στις επιτροπές για τις εξετάσεις και την κλήρωση
 
Πρότυπα-Πειραματικά: Πώς συγκροτούνται η Κεντρική Επιτροπήκαι οι Επιτροπές Εξετάσεων και Κλήρωσης

Απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ.Ζέττας Μακρή σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3 και 4 της υπό στοιχεία 44064/Δ6/15.04.2022 (Β’ 1880) υπουργικής απόφασης και τη διόρθωση στο ορθό, σχετικά με το όργανο που ορίζει τα μέλη των επιτροπών σε κεντρικό επίπεδο για την προετοιμασία, την οργάνωση, τη διεξαγωγή, τον συντονισμό, την εποπτεία και την έκδοση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της κλήρωσης για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4692/2020 (Α’ 111), και με το άρθρο 65 του ν. 4917/2020 (Α’ 67), με τις αντίστοιχες για καθένα αρμοδιότητες, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Οι αλλαγές είναι οι εξής:

«Άρθρο 1 Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.)

Η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία αποτελείται από τρία (3) μέλη, Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με υπουργική απόφαση μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Έργο της επιτροπής είναι η προετοιμασία της διαδικασίας της κλήρωσης και της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και η εκπόνηση σχετικών οδηγιών για την πληρέστερη διεξαγωγή τους και ολοκληρώνεται με την έκδοση και την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης για τα Πειραματικά Σχολεία και των εξετάσεων για τα Πρότυπα Σχολεία. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται μέχρι πέντε (5) Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή εκπαιδευτικοί για την υποβοήθηση της επιτροπής στο έργο της, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και διεξαγωγής της δοκιμασίας για τα Πρότυπα Σχολεία και των κληρώσεων για τα Πειραματικά.

Άρθρο 2 Επιτροπή Κλήρωσης Πειραματικών Σχολείων

Η Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων αποτελείται από τρία (3) μέλη και τους αναπληρωτές τους ως ακολούθως: 1) Τον Πρόεδρο, μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2) μέλος, εκπρόσωπο του Ι.Ε.Π. 3) μέλος, εκπρόσωπο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με υπουργική απόφαση μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, των Διοικητικών Συμβουλίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», αντίστοιχα. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ο/η γραμματέας της Επιτροπής, ο/η συμβολαιογράφος ή δικηγόρος, ο/η οποίος/α παρίσταται στη κλήρωση καθώς και μέχρι δύο (2) εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας της κλήρωσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση ανάγκης.

Άρθρο 3 Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία

Η Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία συγκροτείται ως ακολούθως: Μέλη της επιτροπής ορίζονται μέχρι δέκα (10), ως ακολούθως:

1) Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ή το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων που είναι μέλος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ως Πρόεδρος. 2) Μέχρι έξι (6) μέλη συντονιστές εκπαιδευτικού έργου (ΣΕΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εισηγητές θεμάτων ειδικότητας σχετικής με τα γνωστικά πεδία τα οποία ελέγχονται με τη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια της επιτροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με υπουργική απόφαση μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο/η γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζονται μέχρι δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως χειριστές του συστήματος για την μετάδοση των θεμάτων. Έργο της επιτροπής είναι η γενική εποπτεία και ο συντονισμός διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, η τελική διαμόρφωση των ερωτήσεων της δοκιμασίας, η αποστολή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα, η επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα εξεταστικά και για το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείμενες διατάξεις, η παράταση του χρόνου της εξέτασης σε ορισμένα ή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, εφόσον κατά την κρίση της, συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αυτή και γενικά η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθώς και η παροχή των αναγκαίων, κατά την κρίση της, διευκρινίσεων και οδηγιών. Η επιτροπή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της δοκιμασίας, δύναται να ζητά τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών και Οργανισμών του Δημοσίου. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο.

Άρθρο 4 Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου

Για την βαθμολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων συγκροτείται βαθμολογικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί στους χώρους του Ι.Ε.Π. και στο οποίο συστήνεται η επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, η οποία ορίζεται με υπουργική απόφαση μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αποτελείται από: 1) Έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, μέλος ΕΠ.Ε.Σ. Π.Σ. ή ένα διευθυντή Π.Σ. ή εκπαιδευτικό μέλος Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως πρόεδρο. 2) Εκπαιδευτικούς των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερεις (4), ως μέλη Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και ο/η γραμματέας του βαθμολογικού κέντρου, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικός υπάλληλος, καθώς και μέχρι δυο (2) χειριστές μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (Optical Mark Reader), οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης ή δημόσιοι υπάλληλοι ή τεχνικό προσωπικό του δημοσίου.». Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, τα άρθρα της υπό στοιχεία 44064/Δ6/15.04.2022 (Β’ 1880) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πηγή: alfavita.gr
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 78 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Μια απορια
Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023 - 17:06
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022 - 16:23
Σχόλια (3)

Υπάρχει εξειδικευμένο Φόρουμ για το Παιδαγωγικό Αθηνας;;
Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2022 - 20:41
Σχόλια (4)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Περι ανεμων και υδατων
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 - 00:25
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Θα ήθελα την γνώμη σας
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 21:39
Σχόλια (4)

Διαγωνισμος
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 20:12
Σχόλια (0)

Επιταγή ακριβείας
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022 - 06:45
Σχόλια (4)

Μόρια αίτησης ικυ Έκο 2020-21
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 - 22:26
Σχόλια (7)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΑΙΤΗΣΗ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 - 22:29
Σχόλια (2)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΜΟΡΙΑ
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022 - 21:32
Σχόλια (51)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023
Πώς θα διασωθούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια;
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023
Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Ανοίγουν οι πίνακες του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023
Επιλογές Διευθυντών: Πότε ανακοινώνονται οι πίνακες με την μοριοδότηση
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023
ΕΠΑΛ: Όλες οι αλλαγές στις αναθέσεις μαθημάτων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σελίδα 1 από 5808 (34848 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5806
5807
5808
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης