Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα   Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024
Πανελλήνιες 2024: Αυτός είναι ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές
Πανελλήνιες 2024 – Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων για τις Στρατιωτικές Σχολές το 2024-2025 και τις Πανελλήνιες 2024.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 3163/Τεύχος δεύτερο/4 Ιουνίου 2024) η κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με αυτή την απόφαση, καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Πανελλήνιες 2024: Τι δείχνουν οι πρώτες τάσεις στις επιδόσεις των υποψηφίων – Τι αναμένεται να γίνει με τις βαθμολογίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προεδρικού Διατάγματος:

Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων εισάγονται φέτος 379 έναντι 309 πέρυσι. Η αύξηση των εισακτέων αφορά κατά 54 στα Όπλα και 9 στα Σώματα.
Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εισάγονται φέτος 95 έναντι 70 πέρυσι.
Στη Σχολή Ικάρων εισάγονται φέτος 160 έναντι 150 πέρυσι.
Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων εισάγονται φέτος 171 έναντι 133 πέρυσι.
Στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής εισάγονται φέτος 66 έναντι 45 πέρυσι.
Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών εισάγονται φέτος 301 έναντι 280 πέρυσι.
Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού εισάγονται φέτος 190 έναντι 163 πέρυσι.
Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας εισάγονται φέτος 195 έναντι 185 πέρυσι.

1. Στον οριζόμενο συνολικό ανά κατεύθυνση αριθμό εισακτέων κάθε Σχολής περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

Τέκνα πολυτέκνων και τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας [παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α’ 38)],

Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του ποσοστού της προηγούμενης περίπτωσης και τουλάχιστον ένα άτομο [παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α’ 38)]:

(1) Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου,
(3) Τέκνα ή αδελφοί θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

Οι Έλληνες του εξωτερικού εισάγονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνόλου των θέσεων της γενικής σειράς [(παρ. Α.1) του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266)].

Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών περιέχεται και η κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 (Α’ 179), που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση (Όπλα-Σώματα) της Σχολής, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον ίδιο νόμο.

Οι υποψήφιοι μετά την υπαγωγή τους στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1, θα κρίνονται για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη Βάση Εισαγωγής της Γενικής Σειράς, κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες των περ. α’ και β’ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη Γενική Σειρά και στις κατηγορίες των περ. α’και β’της παρ. 1.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας της περ. γ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της Γενικής Σειράς.

Ποσοστά αποφοίτων ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ

Ποσοστό οχτώ τοις εκατό (8%) επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων ΕΠΑΛ. Το ποσοστό του 8% υπολογίζεται επί του αριθμού των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 2, ως εξής:

Κατά 90% από τους υποψήφιους που θα διαγωνισθούν το έτος 2024 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
Κατά 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη.

Οι θέσεις κατανέμονται ως κάτωθι:

Σε ποσοστό 40% στους υποψήφιους του έτους 2022.
Σε ποσοστό 60% στους υποψήφιους του έτους 2023.

Ειδικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη της περ. β’ της παρ. 1, του άρθρου 2 κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η υπερβαίνουσα ή οι υπερβαίνουσες θέσεις εκπίπτουν.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

Για το οικονομικό έτος 2024, ύψους 8.471.902 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ,
Για τα επόμενα οικονομικά έτη 2025 – 2028 η επιβάρυνση του Π/Υ ΥΠΕΘΑ εκτιμάται σε 13.454.829 ευρώ για το έτος 2025, 16.774.088 ευρώ για το έτος 2026, 18.616.814 ευρώ για το έτος 2027 και 19.362.042 ευρώ για το έτος 2028 αντίστοιχα. Η υπόψη επιβάρυνση θα καλυφθεί από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ, δίχως να επηρεάζονται τα ανώτατα όρια πιστώσεων αυτού.

πηγη:www.ipaidia.gr 
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 39 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024
Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
Aπόβαση Ελλήνων φοιτητών στη Δανία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 ώρες
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
Μηχανογραφικό και Μετεγγραφές / Δυνατότητα αλλαγής Σχολής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Αυτά τα ΑΦΜ κάνουν σήμερα αίτηση για το voucher της ΕΕΤΑΑ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Σελίδα 1 από 6286 (37716 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6284
6285
6286
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης