Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Πανεπιστημιακά Τμήματα: Τα ΦΕΚ των αποφάσεων χορήγησης ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)
 Η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

Το alfavita.gr, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, και καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, παρουσιάζει σήμερα τη λίστα με τα ΦΕΚ των διαπιστωτικών αποφάσεων χορήγησης integrated master.

Μέσα σε παρένθεση αναφέρεται το ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης. Με το συμβολισμό [Π] δηλώνεται ότι το τμήμα είναι παλαιό και δεν υφίσταται πλέον (έχει μετονομαστεί ή έχει καταργηθεί ή έχει απορροφηθεί από άλλα τμήματα ή έχει συγχωνευθεί με άλλα τμήματα).

Ο Νόμος για τα Ιntegrated Μaster

Νόμος 4957/2022 Άρθρο 78 

Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Ως προϋποθέσεις για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ορίζονται οι ακόλουθες:

α) το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται κατ’ ελάχιστον από δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS),

β) για την απονομή του τίτλου σπουδών απαιτείται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου,

γ) το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει τη θεμελίωση της γνώσης σε μια (1) επιστήμη ή τέχνη, την ανάπτυξη μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου, καθώς και την εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και

δ) η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ενιαίων και αδιάσπαστων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου διάρκειας δέκα (10) εξαμήνων και τριακοσίων (300) πιστωτικών μονάδων για την κάλυψη των γνώσεων που απαιτούνται στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας.

2. Για κάθε πρόγραμμα σπουδών που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1, η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, υποβάλλει αίτημα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), εκδίδει διαπιστωτική πράξη περί απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Μετά από την έκδοση της απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και όσους αποφοίτησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Το παρόν εφαρμόζεται αναλογικά για προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι., που έχουν καταργηθεί, τροποποιηθεί ή μετονομαστεί, εφόσον αυτά πληρούσαν τις προϋποθέσεις των περ. α) έως γ) της παρ. 1. Για τα προγράμματα σπουδών που οργανώνονταν χωρίς την κατανομή του εκπαιδευτικού φόρτου σε πιστωτικές μονάδες, δεν απαιτείται το δεύτερο εδάφιο της περ. α). Αρμόδιο όργανο για την υποβολή του αιτήματος της παρ. 2 προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι.

4. Η χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.

Ποια είναι αυτά τα Τμήματα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)

2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5443/Β/24.11.2021)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)

4. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΦΕΚ 13/Β/13.1.2020)

5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1774/Β/12.4.2022)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)

3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 3524/Β/21.8.2018)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

3. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

4. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

5. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

6. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ 3945/Β/11.9.2018)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 4130/Β/20.9.2018)

2. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΦΕΚ 4268/Β/27.9.2018)

3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ 4268/Β/27.9.2018)

4. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

5. AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 204/Β/1.2.2019)

7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 204/Β/1.2.2019)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

1. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

5. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

6. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

8. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

9. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [Π] (ΦΕΚ 2906/Β/2.5.2023)

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

5. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

7. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)

9. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5443/Β/24.11.2021)

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ [Π] (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

2. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 388/Β/13.2.2019)

3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 4268/Β/27.9.2018)

5. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

6. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

8. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 1673/Β/14.5.2019)

9. ΘΕΑΤΡΟΥ (ΦΕΚ 1547/Β/7.5.2019)

10. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΕΚ 496/Β/20.2.2019)

11. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 3231/Β/22.8.2019)

12. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 1711/Β/26.4.2021)

13. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 2485/Β/18.4.2023)

14. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΦΕΚ 2177/Β/5.6.2020)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [Π] (ΦΕΚ 4376/Β/2.10.2018)

4. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΕΚ 5259/Β/23.11.2018)

5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 2318/Β/2.6.2021)

6. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 2106/Β/7.4.2024)

7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ [Π] (ΦΕΚ 2129/Β/7.4.2024)

8. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 2222/Β/12.4.2024)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 2945/Β/4.5.2023)

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)

4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3987/Β/14.9.2018)

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ [Π] (ΦΕΚ 2165/Β/8.4.2024)

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [Π] (ΦΕΚ 2165/Β/8.4.2024)

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [Π] (ΦΕΚ 2165/Β/8.4.2024)

9. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [Π] (ΦΕΚ 3900/Β/7.9.2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 4374/Β/1.10.2018)

2. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 4374/Β/1.10.2018)

3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 390/Β/13.2.2019)

4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 204/Β/1.2.2019)

5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 454/Β/15.2.2019)

6. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 496/Β/20.2.2019)

7. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 496/Β/20.2.2019)

8. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ [Π] (ΦΕΚ 6652/Β/23.11.2023)

9. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ 2099/Β/7.4.2024)

10. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΦΕΚ 2129/Β/7.4.2024)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1. ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΦΕΚ 274/Β/7.2.2019)

2. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 2109/Β/2.6.2020)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΕΚ 4268/Β/27.9.2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)

3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)

4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)

5. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 5524/Β/17.12.2020)

6. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΕΚ 859/Β/5.3.2021)

7. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1946/Β/14.5.2021)

8. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΕΚ 2835/Β/20.5.2024)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 1920/Β/13.5.2021)

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 1920/Β/13.5.2021)

3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1920/Β/13.5.2021)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 2987/Β/8.7.2021)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΦΕΚ 3002/Β/28.5.2024)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 3412/Β/13.6.2024)

3. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 3467/Β/17.6.2024)

-----------------------

Γεώργιος Στεφάνου

 

Πτυχιούχος Φυσικών Επιστημών ΕΑΠ (BSc)

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (MEng)

ΜΔΕ Ναυτική & Θαλάσσια Τεχνολογία & Επιστήμη ΕΜΠ - ΕΚΠΑ (MSc)

ΜΔΕ Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές ΕΑΠ (MSc)

Πηγή : alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 25 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024
Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Αύριο η τελευταία ημέρα για την υποβολή Μηχανογραφικού
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Τροποποίηση πινάκων ΑΣΕΠ: Αλλαγές στο παρά πέντε για εκπαιδευτικούς
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 6288 (37727 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6286
6287
6288
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης