Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).
 Υστερα από το  με αρ. πρωτ. 2889/12−10−2012 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)., ο υφυπουργός παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου υπέγραψε απόφαση σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), η οποία ορίζει τα εξής:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Επαγγελματικά  Λύκεια

Α1. Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., της Β΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα εξής:

1. Με την έναρξη των εγγραφών οι μαθητές δηλώνουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες

δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν.

2. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.

3. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και στη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε δώδεκα (12).

4. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων Επιλογής στη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε οκτώ (8).

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

5. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος μαθητών (έως τις 15 Οκτωβρίου)

από σχολείο που διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δε διδάσκεται, ο μαθητής υποχρεούται να διδαχθεί άλλο μάθημα επιλογής.

6. Σε περίπτωση που η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Οκτωβρίου για ιδιαίτερα σημαντικούς

λόγους (ή λόγω αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) και πιο συγκεκριμένα:

Ι. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου τότε ο

μαθητής αξιολογείται στο μάθημα επιλογής που θα διδαχθεί στο σχολείο στο οποίο θα μετεγγραφεί. Για

την προφορική βαθμολογία εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α΄).

II. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, αλλά οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η αξιολόγηση και η εξαγωγή προφορικού βαθμού στο μάθημα που επέλεξε ο μαθητής, τότε ισχύει η περίπτωση Ι. III. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α΄).

7. Για τα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης − κοινοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. − Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.−ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα μαθημάτων επιλογής.

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΓΕΛ

8. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και οι ισότιμοι με αυτούς δεν παρακολουθούν τα μαθήματα

επιλογής της Β΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α2. Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα εξής για τους μαθητές που επιλέγουν την ομάδα Α:

1. Με την έναρξη των εγγραφών οι μαθητές δηλώνουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες

δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν.

2. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται για την αλλαγή ομάδας των μαθητών, παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 50/2008.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

3. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων Επιλογής στη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται ως εξής:

i. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα γενικής παιδείας, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές,

ii. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα γενικής παιδείας, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές,

iii. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

4. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος μαθητών (έως τις 15 Οκτωβρίου) από σχολείο που διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δε διδάσκεται, ο μαθητής υποχρεούται να διδαχθεί άλλο μάθημα επιλογής.

5. Σε περίπτωση που η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Οκτωβρίου για ιδιαίτερα σημαντικούς

λόγους (ή λόγω αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) και πιο συγκεκριμένα:

Ι. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου τότε ο

μαθητής αξιολογείται στο μάθημα επιλογής που θα διδαχθεί στο σχολείο στο οποίο θα μετεγγραφεί. Για

την προφορική βαθμολογία εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α΄).

II. Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, αλλά οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η αξιολόγηση και η εξαγωγή προφορικού βαθμού στο μάθημα που επέλεξε ο μαθητής τότε ισχύει η περίπτωση Ι.

III. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ.4 του άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α΄).

6. Για τα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης − κοινοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. − Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.−ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα μαθημάτων επιλογής.

A3. Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα εξής για τους μαθητές που επιλέγουν την ομάδα Β.

1. Με την έναρξη των εγγραφών οι μαθητές δηλώνουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες

δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν.

2. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής την ημερομηνία που προβλέπεται για την αλλαγή ομάδας των μαθητών, παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 50/2008.

3. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) μαθητών από σχολείο που διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δε διδάσκεται, ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθεί το ίδιο μάθημα επιλογής.

4. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων Επιλογής στη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται ως εξής:

Ι. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα γενικής παιδείας, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές,

II. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα γενικής παιδείας, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές,

III. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές.

5. Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής των μαθητών που επιλέγουν την ομάδα Β, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης − κοινοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. − Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.− ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα μαθημάτων επιλογής.

Πηγή: likio.gr

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
how to cheat on husband click find an affair
go cheater click
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how women cheat read here link
viagra 100mg tablet redirect online
women who cheat on their husband how many women cheat on husbands women affair
married men cheat signs of unfaithful husband read here
website is there a abortion pill how abortion pill works
cheat on my husband most women cheat women who cheat on their husbands
dating for married boomasontennis.com why do wife cheat
best spy phone apps go spy to mobile download
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
is there an abortion pill go aborted fetus

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2879 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020 - 15:31
Σχόλια (1)

Τοπικό lockdown
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020 - 10:09
Σχόλια (0)

ΙΚΥ 2018-2019
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 - 23:02
Σχόλια (12)

Μεταγραφή σε οικονομικό
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 17:27
Σχόλια (3)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Βοήθεια για μεταπτυχιακό
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 17:20
Σχόλια (0)

ΣΟΣ ΣΟΣ ΟΠΟΊΟΣ ΓΝΩΡΊΖΕΙ
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 08:52
Σχόλια (2)

Μετεγγραφή
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 - 01:40
Σχόλια (2)

Δημοσια διοικηση
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 - 11:46
Σχόλια (4)


μετεγγραφη
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 - 02:23
Σχόλια (9)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
Σπουδαία ανακάλυψη της NASA: Ανιχνεύθηκε παγιδευμένο νερό στη Σελήνη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
Πανελλαδικές 2021: Τι αλλάζει σε σχέση με πέρυσι
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
Κρούσματα σε σχολεία: Αγγίζουν τα 400 τα τμήματα/σχολεία σε αναστολή λειτουργίας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
Μετεγγραφές: Αύριο Πέμπτη η εγκύκλιος του υπ. Παιδείας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
Μετεγγραφές: Ζητείται ισορροπία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Σελίδα 1 από 4674 (28041 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4672
4673
4674
Επόμενο