Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Υποτροφία Φοίτησης

Panda Dome Essential - Προσφορά

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2019 - Μηχανογραφικό 2019

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα   Άρθρα
Στις περιφέρειες περνούν από τον Σεπτέμβριο τα ΙΕΚ
Στην αποκέντρωση δομών και υπηρεσιών στη Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ), προ χωρά το υπουργείο Παι δείας, όπως είπε ο Κ. Αρβανιτόπουλος κατά τη χθεσινή εναρκτήρια συνε δρίαση του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδε σης με την Απασχόληση, στην οποία παρουσιάστηκε η Έκθεση για την Ελλάδα, για το έτος 2012.
 
Ο υπουργός Παιδείας επι σήμανε, μεταξύ άλλων, ότι σήμερα, 126 δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν ιδρύσει Κέν τρα Δια Βίου Μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων και, από τον Σεπτέμβρη του 2013, τα δημόσια ΙΕΚ περ νούν στις Περιφέρειες, με στόχο την ουσιαστική τους αναβάθμιση, αλλά και κυριό τερα, την ενίσχυση των το πικών παραγωγικών δυνάμεων μέσω της επαγ γελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
 
Η συγκρότηση του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση είναι, χωρίς αμφιβολία, μια εξαι ρετική πρωτοβουλία . Υπογράμμισε ότι συνηθί ζουμε, όμως, στην Ελλάδα, οι καλές πρωτοβουλίες να μένουν στα χαρτιά, να είναι σχεδιασμοί επί χάρτου. Φτάσαμε λοιπόν, σε ένα ση μείο που δεν διαθέτουμε την 'πολυτέλεια" πια, να σχεδιάζουμε και να μην εφαρμόζουμε. Γι αυτό, στο υπουργείο Παιδείας αξιο ποιούμε κάθε συνεργεία, κάθε συνένωση δυνάμεων που μπορεί να φέρει αποτε λέσματα. Π' αυτό, η συνερ γασία μας δεν ολοκληρώνεται σε αυτήν εδώ τη συνεδρίαση. Η Δια Βίου Μάθηση απαιτεί συνεχή συνεργασία, μια συ νεχή διεργασία .
 
Σημειώνεται ότι, όπως είπε ο υπουργός, ως Δια Βίου Μάθηση ορίζονται όλες οι μορφές των μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρ κεια της ζωής του ανθρώ που, αυτές που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανά πτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτή των, αυτές που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολο κληρωμένης προσωπικότη τας, αυτές που συμβάλλουν στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του κάθε ατό μου, στην κοινωνική συνοχή εν γένει, στην ανάπτυξη της ικανότητας της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, αλλά και στην κοινωνική, οι κονομική και την πολιτιστική ανάπτυξη. Η Δια Βίου Μά θηση περιλαμβάνει και την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση .
 
Τόνισε, επίσης, ότι οι πολιτικές της "Δια Βίου" αποτε λούν σήμερα προτεραιότητα, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε διεθνές επίπεδο και στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης, στην οικονομική ευημερία και στην πλήρη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία . Εξάλλου, η Δια Βίου Μά θηση μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση της κρίσης.
 
Κι αυτό, γιατί, όπως υπογράμμισε ο Κ. Αρβανιτόπουλος, είναι άρρηκτα και άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη και τις προοπτικές απασχόλησης, γιατί παρέχει τη δυνατό τητα έγκαιρης ανταπόκρι σης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δίνουμε, λοιπόν, έμφαση στην ανα βάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και δίνουμε έμφαση στη σύνδεση των πα ρεχομένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευ σης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργα σίας. Επίσης, η Διά Βίου Μάθηση αφορά στην οικονομία και στην αναπτυξιακή προ οπτική της χώρας, γιατί μέσω της αρχικής αλλά και της συνεχιζόμενης επαγ γελματικής κατάρτισης μπορούν να υπηρετηθούν αναπτυξιακοί στόχοι, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η δημιουργία, για παράδειγμα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της στροφής σε τε χνικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης.
 
Έρχεται, λοιπόν, η Δια Βίου Μάθηση να χτίσει γέφυρες ανάμεσα σε δύο χώρους, που για πολλά χρόνια στη χώρα μας λει τουργούν παράλληλα, χωρίς να συναντώνται: ο χώρος της εκπαίδευσης και ο χώρος της εργασίας, ο χώρος της οικονομίας .
 
Παρουσιάζοντας τις δρά σεις ΔΒΜ που αναπτύχθη καν το 2012, η γενική γραμματέας Ελ. Καρατζόλα είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι προκλήσεις που ανακύ πτουν είναι η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής, η διυπουργική συνεργασία για τον συντονισμό σε εθνικό επίπεδο για τα θέματα της ΔΒΜ, η πιστοποίηση παρο χών και η ένταξή τους στο Εθνικό Δίκτυο καΓστο μη τρώο φορέων ΔΒΜ και η δι κτύωσή τους. Η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ φο ρέων δικτύωσης και παρο χών, με την παράλληλη εξοικονόμηση πόρων, η στρατηγική αναδιοργάνωση των παρεχόμενων υπηρε σιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, καθώς και η σύνδεση με την απασχό ληση .
 
 
 
Πηγή: Νέος Αγών Καρδίτσας
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
click will my husband cheat again wives cheat
how to catch a cheat cheat on my wife online
link cheater online
website infidelity why women cheat on men they love
website abortion clinic chicago how abortion pill works
free spyware apps spy program for android top spy app for android
what are std symptoms std online test get tested for stds
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
i cheated on my boyfriend should i tell him vancouverpaddlewheeler.com i cheated on my boyfriend and told him
cheat on my husband most women cheat women who cheat on their husbands
i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me would my boyfriend cheat
dating for married why do married men cheat wifes who cheat
walgreen coupon code photo pharmacy discount coupons rite aid krazy coupon lady
2nd trimester abortion pill medical abortion cost methods of abortion pill
prescription coupon lilly cialis coupon coupon for cialis
pramipexol kaufen opskriftbehandling.site pramipexol precio

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2548 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΑΠΘ
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019 - 22:04
Σχόλια (0)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Πασο
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019 - 21:36
Σχόλια (1)

Απορια πανελλαδικων
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019 - 21:18
Σχόλια (1)

ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019 - 16:59
Σχόλια (8)

ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019 - 16:59
Σχόλια (0)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!!
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019 - 13:27
Σχόλια (0)

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 - 21:01
Σχόλια (2)

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 - 20:58
Σχόλια (0)

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 - 20:58
Σχόλια (0)

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (5%)
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 - 14:56
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
Η εξεταστέα ύλη για τη Γ' Λυκείου 2019-2020
Σχόλια (9)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
Τέρμα τα 10άρια “φούσκες” στα Δημοτικά και τα 20άρια με το “τσουβάλι” στα Γυμνάσια και Λύκεια
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
Πανεπιστήμιο 3ης ηλικίας: Ένα διαφορετικό «πανεπιστήμιο» για τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
ΑΕΙ: Μετεγγραφές φοιτητών με σοβαρές παθήσεις και αδελφών φοιτητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
Εφτά στους δέκα μαθητές χρησιμοποιούν τα social media σε μη επιτρεπτή ηλικία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 4343 (26058 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4341
4342
4343
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης