Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Ζεστό χρήμα σε γυμναστήρια και παιδότοπους

 Ζεστό χρήμα σε γυμναστήρια και παιδότοπους μέσω ΕΣΠΑ παιδότοποι, γυμναστήρια, πάρκα αναψυχής κι άλλα θεματικά πάρκα, κτήματα και αίθουσες για γάμους κι εκδηλώσεις χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δικαιούχοι με ενισχύσεις που κυμαίνονται από 40% έως και 60% επί των επενδυτικών προτάσεων είναι τόσο οι ιδιοκτήτες των κατηγοριών αυτών των επιχειρήσεων όσο και εκείνοι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά.

Ειδικά για τους παιδότοπους και τα γυμναστήρια, μέσα από το κοινοτικό πρόγραμμα δίνεται μια σημαντική βοήθεια και ώθηση στους άνεργους πτυχιούχους νηπιαγωγούς και γυμναστές να στήσουν τις δικές τους δουλειές, με δεδομένο τον περιορισμό προσλήψεων στα δημόσια σχολεία. Αλλά και για όσους διαθέτουν γη ή επαγγελματικά κτίρια, μπορούν να εκμεταλλευτούν την κοινοτική χρηματοδότηση προκειμένου να κάνουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Για τους νέους σε αυτές τις δραστηριότητες προβλέπονται επιδοτήσεις στις λειτουργικές τους δαπάνες, όπως τα ενοίκια, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφωνίας κ.λπ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000 έως και 100.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια και με το αν η επιχείρηση είναι μεσαία ή μικρή και πολύ μικρή.

Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα, που πρόσφατα ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου και οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr

Ποιες είναι οι δαπάνες που επιδοτούνται

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. To μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι 60%. Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης χώρων, πλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης των εμπορευμάτων και ανάπτυξας εργασιών των επιχειρήσεων. Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου), οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ Σχεδιάζοντας για όλους του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ)  Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης.

2.Μηχανήματα Εξοπλισμός. To ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογιαμού είναι 100%. Προμήθεια μεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και αναβάθμισης υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ. Προμήθεια μεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής π.χ. πλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης κ.λπ.

3. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού: Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό επί τσυ προϋπολογισμού είναι 10.000 ευρώ. Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβα Τις 10.000 ευρώ φτάνει το μέγιστο επιλέξιμο ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για την αγορά μεταφορικών μέσων σης παροχής υπηρεοιων για μέχρι ενα ετος από τον χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπη ρεοι'ας, π.χ. per named concurrent user, CPU κ.τ.λ.

Τα λογισμικά δύνανται να αφορούν την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ebusiness, emarketing και ecommerce, τη σύνδεση σε emarketplaces και την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων δισχείρπσης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS). Κόστη παραμετροποίησης λογιαμικού εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του επενδυτικού σχεδίου ενίσχυσης. Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπά νες γιατην εγκατάσταση και ταχον παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολότους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογιαμικού. 

Λειτουργικές δαπάνες: Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 40%. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίοιο του Γενικού Λοαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800 2008 και αφορούν: Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Δαπάνες πλεκτριαμού, ύδρευσης, θέρμανσης, σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου.

Οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξας και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημισυργι'α της επιχείρησης.

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστηριξης, μελέτες πυροπροστασιας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτσυργι'ας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.

5.Μεταφορικά μέσα: Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογι αμό είναι 10.000 ευρώ. Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγαρός επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Τα όρια επιχορήγησης Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου. Στην προκειμένη περίπτωση τα ανώτατα όρια είναι από 20.000 έως 100.000 ευρώ. Αν οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από 100.000 ευρώ, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δεν επιχορηγούνται, σημειώνεται ότι αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Τι ισχύει για την ιδιωτική συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία τσυ ΕΣΠΑ, όπως π.χ.

1. Παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής.

2. Την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

Πού θα απευθυνθώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ, στο τηλέφωνο 210 6985210 και στο γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 8011136300. Η προκήρυξη της δράσης και ο οδηγίες εφαρμογής του προγράμματος είναι αναρτημένα στις ιστοαελίδες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.efepae.gr 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
go link click
how women cheat read here link
link husband watches wife cheat married cheat
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
online why most women cheat website
open types of women who cheat cheat on wife
women love to cheat when women cheat online
go redirect pregnancy termination options
i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me would my boyfriend cheat
amoxicillin 1000 mg yunaweddings.com amoxicillin 500 mg
prescription coupon cialis coupon coupon for cialis

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2905 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Ιατρική VS Μοριακή Βιολογία
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 - 14:44
Σχόλια (0)

Αριθμός εισακτεων σώματα ασφαλείας
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021 - 23:57
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακό
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021 - 22:47
Σχόλια (0)

πανελληνιες 2021 για αποφοιτους
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021 - 17:30
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΑΣΠΑΙΤΕ 'Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021 - 11:26
Σχόλια (1)

ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΠΟ ΙΕΚ ΣΕ ΑΕΙ Ή ΕΜΕΙΝΑΝ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ????
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 - 14:19
Σχόλια (5)

Sos πανελλήνιες ξανά??
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 - 11:20
Σχόλια (0)

Τηλεκπαίδευση Εξεταστική
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 - 09:56
Σχόλια (3)

ΟΡΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 - 17:53
Σχόλια (8)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

sos
Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 - 15:37
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών τον Ιούνιο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης έως (25/01)
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ε.Ε. ύστερα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Πανελλήνιες 2021 – Πώς υπολογίζεται η ΕΒΕ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 11 ώρες
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Πότε ανοίγουν Γυμνάσια και Λύκεια – Η πιθανή ημερομηνία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 11 ώρες
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Πρώην φοιτήτρια του ΑΠΘ καταγγέλλει σεξουαλική παρενόχληση
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 11 ώρες
Σελίδα 1 από 4808 (28846 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4806
4807
4808
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης