Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013: «Αγώνας δρόμου» στο υπουργείο για την έκδοση της υπουργικής απόφασης
 «Αγώνας δρόμου» γίνεται στον 3ο όροφο του υπουργείου Παιδείας , προκειμένου να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τις μετεγγραφές των φοιτητών ν και σπουδαστών. Ενώ αρχικά το υπουργείο παιδείας προγραμμάτιζε να δοθεί στη δημοσιότητα η υπουργική απόφαση την 1η Φεβρουαρίου, αυτό δεν ήταν εφικτό , λόγω αντικειμενικών δυσκολιών. Πάντως  μέχρι χθες το απόγευμα η υπουργική απόφαση δεν ήταν έτοιμη .
Η υπουργική απόφαση θα  ορίζει τις ημερομηνίες   αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών για τους φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και από ΤΕΙ σε ΤΕΙ , καθώς και την ηλεκτρονική Διεύθυνση κατάθεσης αιτήσεων.  Το ΦΕΚ με το  σχετικό νόμο ήδη εκδόθηκε (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) Στην υπουργική απόφαση, θα αναφέρονται και τα εξής:
α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ’ αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 874) και της υπ’ αριθ. 69066/Ε5/ 7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β΄ 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2011 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει δέκα (10) μήνες ανεργίας εντός του έ-
τους 2012, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά κεφαλήν.
β. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιτρέπεται  μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα.
γ. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.
δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
αα) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των ελών της οικογενείας του κατά το έτος 2011, κατά αύξουσα κατανομή, ββ) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου, ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού,
γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α' 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού διαφορετικής πόλης της
μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
 δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄1612/2012) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), στστ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδ είας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 
Οδηγίες προς τους φοιτητές για να μετεγγραφούν από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και από ΤΕΙ σε ΤΕΙ 2013

Με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε από την Βουλή για τις μετεγγραφές των φοιτητών και σπουδαστών ετοιμάσαμε ένα χρήσιμο οδηγό που απαντά σε όλες τις απορίες των ενδιαφερομένων:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται μετεγγραφής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις Πανελλαδικού επιπέδου το Σχολικό Έτος 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέσεις εισαγωγής ΑΕΙ της ημεδαπής και εφόσον το ετήσιο εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2011 του δυνητικού δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του, δεν ξεπερνά τις 7.500 ευρώ, κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεικές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄ αριθμόν Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β΄1612/2010 ) παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνων σε συγγενή Ά  ή ΄Β βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά υπήρξαν άνεργοι για 10 μήνες εντός του 2012, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο δηλαδή 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν.

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Πως ορίζεται το  κατά κεφαλήν εισόδημα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά κεφαλήν εισόδημα εννοείται το μεικτό εισόδημα όπως αυτό βεβαιώνεται με την ετήσια φορολογική δήλωση, διαιρούμενο με τον αριθμό των μελών της οικογένειας,  συνυπολογιζόμενων  και των προστατευόμενων μελών της. Π.χ. για μία τριμελή οικογένεια, με εισόδημα 20.000 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.833 ευρώ (20.500 δια 3).  Για μία πενταμελή οικογένεια με εισόδημα 30.000 ευρώ το  κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.000 ευρώ (30.000 διά 5). Για μία εφταμελή οικογένεια με εισόδημα 45.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.500 ευρώ ( 45.500 διά 7).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού μπορεί κάποιος να μετεγγραφεί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάποιος μπορεί να μετεγγραφεί μόνο σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα με αυτήν που επέτυχε κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012. Η αντιστοιχία ορίζεται με βάση την υπ΄ αριθμόν 67859/Β1/5.7.2006 του Υπουργού Παιδείας, όπως αυτή θα επικαιροποιηθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της μετεγγραφής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:   Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί επίσημα από το υποουργείο Παιδείας με εγκύκλιο

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Που μπορώ να πληροφορηθώ τις ασθένειες - παθήσεις που λειτουργούν  ως κριτήριο για τις μετεγγραφές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:    Η πλήρης λίστα των ασθενειών-παθήσεων που λειτουργούν ως  συμπληρωματικό κριτήριο για τις μετεγγραφές θα ανακοινωθεί επίσημα με την εγκύκλιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι δικαιολογητικά οφείλει  δυνητικά να καταθέσει ο υποψήφιος για τη μετεγγραφή του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα βασικά δικαιολογητικά, τα οποία θα εξειδικευτούν εντός των επομένων ημερών από το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να είναι:
•    Εκκαθαριστικό  των εισοδημάτων του  2011.
•    Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας των γονέων ή κηδεμόνων, που αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι ή ήταν άνεργοι κατά το 2012.
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•    Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από κρατικούς φορείς για τους ίδιους ή για γονείς ή για τέκνα ή για αδελφούς ή για συζύγους.
•    Βεβαίωση σπουδών αδελφού ή αδελφής από το Τμήμα στο οποίο φοιτά.
•    Βεβαίωση πως είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Που υποβάλλεται η αίτηση μετεγγραφής ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αίτηση  μετεγγραφής κατατίθεται ηλεκτρονικά σε φόρμα που θα υπάρχει στο επίσημο site του ΥΠΑΙΘΠΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιός αξιολογεί την αίτηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αξιολόγηση της αίτησης θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΠΑ  θα γνωστοποιηθούν  με Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΠΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το ποσοστό των υποψηφίων που μπορούν να μετεγγραφούν ανά Τμήμα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ποσοστό των μετεγγραφόμενων  δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ,των Πανελληνίων εξετάσεων του σχολικού έτους 2011-2012, της γενικής σειράς κατάταξης, όταν πρόκειται για Τμήματα της Περιφέρειας Αττικής ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. Στα τμήματα που υπάρχουν στο υπόλοιπο της επικράτειας το ποσοστό δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ,των Πανελληνίων εξετάσεων του σχολικού έτους 2011-2012, της γενικής κατάταξης. Ο ακριβής αριθμός ανά Τμήμα των υπό μεταφορά θέσεων, θα οριστεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε πόσα τμήματα μπορώ να κάνω αίτηση για μετεγγραφή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει έως και δύο Τμήματα, διαφορετικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, αρκεί να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του Τμήματος εισαγωγής του κατά τις Πανελλαδικές   Εξετάσεις του 2011-12 και του Τμήματος για το οποίο υποβάλλει αίτηση. Ο επιθυμών να υποβάλλει αίτηση θα μπορεί να βρει την αντιστοιχία στο site του ΥΠΑΙΘΠΑ, μέχρι και την 31η Ιανουαρίου2013  οπότε και θα επικαιροποιηθεί. Ο υποψήφιος κατά την αίτηση του θα δηλώνει την σειρά προτίμησης των τμημάτων στα οποία αιτείται την μετεγγραφή του.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετεγγραφών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η  διαδικασία των μετεγγραφών θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Φεβρουάριο, ώστε οι μετεγγραφέντες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Που θα καταθέσει τα δικαιολογητικά του ο επιλεγείς για μετεγγραφή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσοι από τους επιλεγέντες είναι ήδη φοιτητές σε κάποιο Τμήμα, καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα φοίτησης τους για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στο τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους. Όσοι από τους επιλεγέντες είναι επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων του 2011-12 αλλά δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο είχαν εισέλθει  καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι χαρακτηρίζεται μετεγγραφή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετεγγραφή, με βάση τη νέα διάταξη, είναι η μεταφορά της θέσης εισαγωγής του φοιτητή / σπουδαστή, σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, με αυτό στο οποίο κατετάγη, με βάση της Πανελλήνιες εξετάσεις 2011-2012. Η μεταφορά της θέσης επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ, όπως ορίζεται από την  αντιστοιχία τμημάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ποιος χαρακτηρίζεται «επιτυχών»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: «Επιτυχών» χαρακτηρίζεται εκείνος ο οποίος συμμετείχε στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2011-2012 και κατέλαβε θέση σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Ως τέτοιος, χαρακτηρίζεται ακόμα και αν τελικά δεν προχώρησε στην εγγραφή του στο τμήμα αυτό.
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ  ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1.    Οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτησή τους σε ηλεκτρονική φόρμα που θα υφίσταται στην Κεντρική Ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ. Η αίτηση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, για την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτή. Η δήλωση ψευδών γεγονότων επισύρει τις προβλεπόμενες νομικές κυρώσεις. Οι δικαιούχοι επιλέγουν με την υποβολή της αίτησης έως  δύο αντίστοιχα Τμήματα - Πανεπιστημίων για τους επιτυχόντες σε Πανεπιστήμια, και ΤΕΙ για τους επιτυχόντες σε ΤΕΙ - με το Τμήμα στο οποίο πέτυχαν,  στις Πανελλαδικού επιπέδου Εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012, στα οποία επιθυμούν να γίνει η μεταφορά των θέσεων τους. Η μεταφορά της θέσης αρχίζει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.
2.    Μετά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ο δικαιούχος καλείται να επιβεβαιώσει τα δηλωθέντα στοιχεία. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ  προβαίνει στην επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης.
3.     Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και αφού η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ αξιολογήσει αν ο αιτών εμπίπτει στα κριτήρια της διάταξης των μετεγγραφών,  δημιουργείται  η ομάδα των δυνητικών δικαιούχων  για τη μεταφορά της θέσης τους.
4.    Έκαστος υποψήφιος κατανέμεται   σε δύο Τμήματα τα οποία ο ίδιος έχει επιλέξει, με βάση  το κατά κεφαλήν εισόδημα του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, κατά το  οικονομικό έτος 2011 και την 1η και 2η επιλογή, όπως αυτή δηλώθηκε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
-  Για παράδειγμα υποψήφιος με κατά κεφαλήν εισόδημα 2300 ευρώ  κατατάσσεται σε ανώτερη θέση επιλογής από κάποιο υποψήφιο με κατά κεφαλήν εισόδημα 2301 ευρώ.
5.    Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση με βάση το εισοδηματικό κριτήριο,  τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή  νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με κινητικά προβλήματα λόγω αναπηρίας άνω του 67%.
-Για παράδειγμα  αν υπάρχουν υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα 2300 ευρώ  και οι δύο αλλά που ένας εκ των οποίων είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με κινητικά προβλήματα λόγω αναπηρίας άνω του 67%, τότε αυτός και κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση από αυτόν που έχει μόνο το εισοδηματικό κριτήριο.
6.    Σε περίπτωση  που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση με βάση των ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που φοιτά σε ΑΕΙ της ημεδαπής και βρίσκεται σε διαφορετική πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων ή ανήκουν στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
7.    Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση βάση των ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι  που έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή  νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με κινητικά προβλήματα λόγω αναπηρίας άνω του 67% ή  είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
8.    Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση βάση των ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που  είναι τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας  που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 1897/1990.
9.    Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση  παρά την αξιολόγηση όλων των ανωτέρω κριτηρίων τότε  αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι δικαιούχοι που έχουν  τα περισσότερα μόρια εισαγωγής κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με βάση το τμήμα εισαγωγής του.
10.    Όταν πλέον ολοκληρωθεί η κατάταξη των υποψηφίων δικαιούχων  η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ, εφόσον κάποιος υποψήφιος έχει καταταγεί  στο τμήμα 1ης επιλογής του αλλά και σε αυτό της 2ης επιλογής του τότε τον διαγράφει αυτομάτως  από το τμήμα της δεύτερης επιλογής του.
11.    Οι έχοντες καταταγεί σε επιλέξιμη για μεταφορά θέση θα ενημερωθούν από το  site του ΥΠΑΙΘΠΑ σε  ποιο εκ των δύο Τμημάτων της επιλογής τους τοποθετούνται.
12.    Καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο των δικαιολογητικών, με βάση τα οποία κατέστησαν επιλέξιμοι, για μεταφορά της θέσης τους.
13.    Όσοι από τους επιλεγέντες είναι ήδη φοιτητές σε κάποιο τμήμα καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα φοίτησης τους για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στο τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους. Όσοι από τους επιλεγέντες είναι επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων του 2011-12 αλλά δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο είχαν εισέλθει  καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα υποδοχής για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πώς υπολογίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα, ώστε ο φοιτητής και η οικογένειά του να γνωρίζουν αν πληρούν το κριτήριο αυτό και συνεπώς αν έχουν δικαίωμα για αίτηση μετεγγραφής
    Για μία τριμελή οικογένεια,  εισόδημα, π.χ. 20.000 ευρώ, το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως με είναι 6.833 ευρώ (20.500 δια 3).
   Για μία πενταμελή οικογένεια με εισόδημα, π.χ. 30.000 ευρώ θεωρείται πως είναι 6.000 ευρώ (30.000 διά 5).
    Για μία εξαμελή οικογένεια με εισόδημα π.χ. 35.000 ευρώ, το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 5.833 ευρώ (35.000 διά 6)
Σε τι διαφέρει η συγκεκριμένη ρύθμιση από τις προηγούμενες;
Με την ρύθμιση αυτή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα εισάγεται το κατά κεφαλήν εισόδημα ως κριτήριο μετεγγραφής υποψηφίων, γεγονός που ευνοεί αναλογικά τις πολύτεκνες οικογένειες και τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού.
Πόσες επιλογές Σχολών η Τμημάτων μπορεί να έχει κάθε φοιτητής για να μεταφέρει τη θέση εισαγωγής του;
Έχει δικαίωμα δύο επιλογών για την αίτηση μετεγγραφής του.
Πόσο σημαντική είναι αυτή η δυνατότητα;
Η δυνατότητα αυτή, αποτελεί την ίδια την ουσία της ρύθμισης τη μείωση δηλαδή των εξόδων διαβίωσης των φοιτητών.
Έτσι συνεπώς, ο φοιτητής υποβάλει αίτηση όχι μόνο για τα Τμήματα του τόπου μόνιμης κατοικίας του ή της οικογένειάς του, αλλά και για οπουδήποτε πόλη κρίνει αυτός και η οικογένειά του, ότι  μπορεί να παραμείνει σε φιλικό ή συγγενικό σπίτι, κάτι που διευκολύνει τις σπουδές του, μειώνοντας το κόστος παραμονής στον τόπο σπουδών του.
Μετά το εισοδηματικό κριτήριο, υπάρχουν κάποια άλλα κριτήρια;
Μετά το εισοδημοτικό κριτήριο,  και σε περιπτώσεις που με την εφαρμογή του προκύπτουν περισσότεροι υποψήφιοι για μια θέση μετεγγραφής, υπάρχει μια σειρά κριτηρίων  κοινωνικού χαρακτήρα που «φιλτράρουν» τη δυνατότητα του δικαιούχου να μετεγγραφεί και διευκολύνουν - με αντικειμενικό τρόπο και με διαφάνεια  - την επιλογή του.
Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται μια σειρά προβλημάτων αναπηρίας, ασθένειες, ενώ αφορούν ανθρώπους που - όπως η σχετική ανάλογη νομολογία ορίζει - είναι θύματα τρομοκρατίας.
Για πρώτη φορά επίσης, καθιερώνεται ως κριτήριο που ενισχύει το δικαίωμα μετεγγραφών για όσους έχουν δωρίσει ως δότες τα όργανά τους  για την διάσωση ανθρώπων με τους οποίους συνδέονται με Α η Β βαθμό συγγένειας  - όπως π.χ. ένας που έχει δωρίσει το νεφρό του για μεταμόσχευση στον αδελφό του η στην αδελφή του.

Υπάρχει κάποιο άλλο ειδικό κριτήριο που  αξίζει να σημειωθεί;

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται για την ενίσχυση ανθρώπων που η οικογένειά τους υποφέρει από το φάσμα της ανεργίας . Ειδικότερο προστίθεται ως κριτήριο ενίσχυσης της επιλογής των φοιτητών το γεγονός να έχει κάποιος γονείς ή κηδεμόνες που έχουν συμπληρώσει αθροιστικά δέκα (10) μήνες ανεργίας ( ή 5 μήνες ο καθένας ) εντός του 2012.

Πως θα προσδιοριστούν οι διαθέσιμες θέσεις για μετεγγραφές για τους δικαιούχους φοιτητές;
Ο αριθμός τω
ν μεταφερόμενων θέσεων είναι 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής και στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης.
Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο το 15%  του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε Σχολές ή Τμήματα που βρίσκονται στην Περιφέρεια, καθώς σε αναλογία πληθυσμού από εκεί προέρχεται σημαντικά μεγάλος αριθμός φοιτητών και συνεπώς από εκεί αναμένεται να προκύψει μεγάλος αριθμός αιτήσεων όσων θέλουν να μειώσουν το κόστος διαβίωσης μεταφέροντας τη θέση εισαγωγής τους.         

Τι συμβαίνει εάν ισοβαθμούν δυο φοιτητές σε όλα τα κριτήρια;

Με βάση τα παραπάνω, δημιουργείται μια σειρά κατάταξης όσων πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο, ώστε με πλήρη  διαφάνεια να γίνει η τελική επιλογή.
Όταν υπάρχει ισοβαθμία στο εισοδηματικό κριτήριο, τότε λαμβάνονται υπόψη μια σειρά κοινωνικών κριτηρίων που αναφέρθηκαν προηγούμενα :
Για παράδειγμα, αν δύο φοιτητές έχουν  και οι δύο:
* πιστοποιημένα προβλήματα υγείας (κριτήριο 2),
* ενεργό αδερφό/η φοιτητή /τρια (κριτήριο 3)
* αδελφό/η με αναπηρία (κριτήριο 4)
τότε το τελικό κριτήριο είναι τα μόρια κάθε φοιτητή/φοιτήτριας στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Γιατί ισχύει το εκκαθαριστικό του 2011 και όχι του 2012;
Γιατί τον Φεβρουάριο του 2013 που θα υποβληθούν και θα  εξεταστούν οι αιτήσεις, το εκκαθαριστικό του 2011 θα είναι το τελευταίο διαθέσιμο εκκαθαριστικό της οικογένειας.
Πότε ξεκινά η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφές;
Εντός του επόμενου μήνα, μετά την επικαιροποίηση της συνάφειας των Σχολών και μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την υποδοχή των αιτήσεων, που περιλαμβάνει και τον ορισμό των διαθεσίμων θέσεων και τη δημιουργία μιας ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.   
Η έναρξη της διαδικασίας αυτής θα ανακοινωθεί με ειδικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας.

Γιατί επιλέγονται μόνο οι πρωτοετείς και όχι  και οι δευτεροετείς;

Σε κάθε μορφής ρύθμιση που επιτρέπει αναδιάταξη θέσεων εκπαίδευσης, και μάλιστα με θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων, είναι αναπόφευκτο ότι μπαίνουν κάποια όρια που λειτουργούν και ως οροφή αντοχής των ΑΕΙ – ΤΕΙ για την υποδοχή πρόσθετων φοιτητών, καθώς και ως κριτήριο επιλογής των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών.


Η σημερινή οικονομική κατάσταση δεν μας επιτρέπει <<παράθυρο>> για εκατοντάδες χιλιάδες μετεγγραφές, καθώς και τη δημιουργία πολύ μεγαλύτερου γραφειοκρατικού μηχανισμού αριθμού για την επιλογή. Με την ίδια λογική θα μπορούσαν άλλωστε να ζητήσουν μετεγγραφή και οι τριτοετείς και οι τεταρτοετείς και ούτω κάθε εξής.

Υπάρχει κάποια άλλη ρύθμιση που μειώνει το κόστος διαβίωσης για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειές τους;
Για να μπορέσουν οι επί πτυχίω φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το γρηγορότερο δυνατόν και να επιστρέψουν στο σπίτι τους, καθιερώνεται μόνο για τη φετινή χρονιά η  4η εξεταστική περίοδος, στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλουν.

Πηγή: esos.gr

ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
redirect why women cheat on their husband dating for married men
how to catch a cheat cheat on my wife online
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
link what is infidelity married cheat
cheater click i dream my husband cheated on me
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
dating for married click why do wife cheat
rite aid online coupon walgreens coupon printable discount prescription coupons
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
bentelan fiale cartoninjas.net bentelan in gravidanza
abortion at home spiritocagliese.it facts about abortion
dilation and curettage definition angkortaxidriver.com how many weeks pregnant to have an abortion
free abortion pill how to get an abortion pill early abortion pill options
vacuum aspiration cost alsarayabahrain.bh how to end a pregnancy
prescription coupon cialis coupon coupon for cialis

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4181 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)
 το esos αυτο το ανεβασε στις 13.28 και συ ADMIN το ανεβασες στις 20.00 μας δουλευεις ρε ?
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheated signs of unfaithful husband read
redirect why people cheat dating for married men
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
link married cheat online
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 4181 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)
Καλε ηρεμισε...δε φτανει που μας ενημερωνει θα τα ακουσει κι απο πανω???
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
women who cheated wifes that cheat read
redirect catch a cheat dating for married men
how women cheat married men having affairs link
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
Υποβλήθηκε πριν από 4181 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)

σιγα μη σκοτωθούν από το τρέξιμο...

ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
click here click percent of women that cheat
open buy generic viagra viagra soft how to take
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
women love to cheat when women cheat online
website infidelity why women cheat on men they love
progesterone progesterone progesterone
Υποβλήθηκε πριν από 4181 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

    
Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)
mh mpaineis ama de sou aresei
pill for abortion online website abortion pills
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
cytotec abortion open abortion pill online purchase
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
link what is infidelity married cheat
how could my husband cheated on me site i told my husband i cheated
progesterone progesterone progesterone
Υποβλήθηκε πριν από 4181 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024
Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
Πώς μαθαίνουν οι μαθητές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Αύριο η τελευταία ημέρα για την υποβολή Μηχανογραφικού
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σελίδα 1 από 6289 (37729 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6287
6288
6289
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης