Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Υποτροφία Φοίτησης

Panda Dome Essential - Προσφορά

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2019 - Μηχανογραφικό 2019

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011
Επαγγέλματα και Προοπτικές
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Διαβούλευση για το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο για Μηχανικούς ΑΕΙ - ΑΤΕΙ
 

Δόθηκε, σήμερα 06/04/2011, στη δημοσιότητα για δημόσιο διάλογο και κατάθεση προτάσεων τοπλαίσιο διαμόρφωσης ενιαίου επιμελητηριακού φορέα που αφορά τους Μηχανικούς.

Το κείμενο , σύμφωνα με ανακοίνωση του υπ. Παιδείας,

είναι αποτέλεσμα συζητήσεων και συσκέψεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με Πρυτάνεις, Προέδρους ΤΕΙ, το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, καθώς και με τα μέλη της επιτροπής που ορίστηκε στην τελευταία κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανωτάτης Πανεπιστημιακής και Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

 

Ειδικότερα το κείμενο της διαβούλευσης έχει ως εξής:

Είναι κοινά αποδεκτή και αποτελεί πολιτική της κυβέρνησης η αναγκαιότητα να υπάρχουν ενιαίοι επαγγελματικοί φορείς ανά ειδικότητα οι οποίοι θα στεγάζουν όλους όσους έχουν παραπλήσιες ειδικότητες. Οι φορείς αυτοί θα έχουν και την ευθύνη της πιστοποίησης και εξέλιξης των μελών τους. Την πρακτική αυτή έχει υιοθετήσει και η ΕΕ (βλ. Higher Education and Training Awards, EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes).

Οι ρυθμίσεις που είναι αναγκαίο να γίνουν αφορούν κυρίως
α) στην άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι μόνον,
β) στην πρόσβαση, εξέλιξη και ανέλιξη των πτυχιούχων σε τομείς επαγγελματικών δραστηριοτήτων και
γ) στην συνέργεια και συμβατότητα των πρακτικών που ακολουθούνται στην χώρα για την μετάβαση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας σε σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Αρχές για την Δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών

Δίνεται σήμερα στην δημοσιότητα για διαβούλευση ένα πλαίσιο διαμόρφωσης ενιαίου επιμελητηριακού φορέα που αφορά τους μηχανικούς. Πρόκειται για τον τομέα με τον οποίο ξεκίνησε η διαδικασία της διαβούλευσης για την δημιουργία παρομοίων φορέων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί και για τους άλλους τομείς ώστε να δημιουργηθούν όλοι οι αντίστοιχοι φορείς.

Στην προσπάθεια αυτή έγιναν επανειλημμένες συσκέψεις του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με Πρυτάνεις, Προέδρους ΤΕΙ, το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, αλλά και με τα μέλη της επιτροπής που ορίστηκε στην τελευταία κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανωτάτης Πανεπιστημιακής και Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Σε όλες τις συζητήσεις και συσκέψεις, κοινή είναι η διαπίστωση ότι είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας η αντιμετώπιση και διευθέτηση των εκκρεμών και συγχρόνων ζητημάτων, στη βάση μιας συνολικής πολιτικής υπό τη διαχείριση και ευθύνη ενός επιμελητηριακού – επιστημονικού φορέα.

Για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει διαπιστωθεί η ανάγκη ίδρυσης-οργάνωσης, (αρχές και δομή), και λειτουργία, (αρμοδιότητες, κανονισμοί), ενιαίου ανά ομάδα ειδικοτήτων επιμελητηριακού – επιστημονικού φορέα»

Στόχος: Ίδρυση ενός ενιαίου φορέα, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, (π.χ. ένα διευρυμένο ΤΕΕ), ο οποίος θα επιλαμβάνεται ολόκληρου του φάσματος του επαγγέλματος του Μηχανικού έως και τεχνιτών, ήτοι:

α. Πιστοποίηση γνώσεων, εμπειρίας, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

β. Διασφάλιση της Ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των μελών του

γ. Διασφάλιση της δεοντολογίας του επαγγέλματος

δ. Διασφάλιση της Ποιότητας και Ασφάλειας των έργων και προσφερομένων υπηρεσιών

ε. Οικοδόμηση και τήρηση επαγγελματικού και επιστημονικού μητρώου των μελών του, ιδίως μέσω και της διαβάθμισης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των έργων σε επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης, με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

στ. Μελέτη εξέλιξης του επαγγέλματος του Μηχανικού στις διάφορες ειδικότητες και εξειδικεύσεις

ζ. Μελέτη και συμμετοχή στη σύζευξη επαγγέλματος, επιστήμης και τεχνικής, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκή πρακτικής.

Αναφερόμαστε ουσιαστικά σε ένα φορέα όπως αυτόν που δημιουργήθηκε στην Ιρλανδία (Institute of Engineers Ireland) με την νομοθετική πράξη του 1969 (Charter Amendment, ACT) ή όπως αυτόν της Πορτογαλίας (βλ. Ordem dos Engenheiros).

Άμεσα ενδιαφερόμενοι: α. Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων ή Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής

β. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με Διδακτορικό Δίπλωμα ή και έρευνα

γ. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

δ. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) μετά το ν.2916/2001

ε. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και άλλων τεχνικών σχολών

στ. Πτυχιούχοι μικρού Πολυτεχνείου, ΚΑΤΕ – ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ πριν το ν. 2916/2001.

Ο Ενιαίος Φορέας θα καταρτίζει κώδικες, πίνακες αντιστοιχίας, κανονιστικά πλαίσια, διαδικασίες κτλ, και θα έχει το δικαίωμα τήρησης και διατήρησης επαγγελματικού μητρώου για όλες τις κατηγορίες των Τεχνικών.

Ο Ενιαίος Φορέας πιστοποιεί τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε διάφορες βαθμίδες Τεχνικής Ευθύνης αρχικά βάσει προγραμμάτων σπουδών, προσδιορίζοντας επίσης μηχανισμούς μετάβασης σε ανώτερα επίπεδα με βάση γέφυρες σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.

Η οργάνωση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα θα εξειδικευτεί ανάλογα με τους τομείς ανάπτυξης και παραγωγής και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και επιστημονικών, επαγγελματικών συλλόγων και φορέων.

Κατηγορίες Μελών του Νέου Φορέα

1. Τακτικά Μέλη: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (α, β, γ, δ της προηγούμενης παραγράφου)

2. Συνδεδεμένα Μέλη

3. Επί τιμή Μέλη

4. Υποψήφια Μέλη, σπουδαστές

5. Λοιπά Μέλη

Απονεμόμενοι Επαγγελματικοί Τίτλοι

1. Μηχανικός με τα εξής προσόντα:

α. Διπλωματούχος Τμήματος Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Πολυτεχνείου με 5 έτη Σπουδών,

β. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής, με αναγνωρισμένο M.Sc.,

γ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής με Διδακτορικό Δίπλωμα,

δ. Πτυχιούχος Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλοδαπής με 4 έτη σπουδών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 38/2010,

ε. Πτυχιούχος ΤΕΙ με Διδακτορικό Δίπλωμα,

στ. Πτυχιούχος ΤΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από 3 χρόνια πιστοποιημένης εμπειρίας.

2. Μηχανικός εφαρμογών ή τεχνολόγος Μηχανικός, τίτλος που απονέμεται στα Συνδεδεμένα Μέλη

3. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και άλλων τεχνικών σχολών

Αρμοδιότητα του Ενιαίου Φορέα είναι η Επαγγελματική Αναγνώριση, Πιστοποίηση και Εξέλιξη των μελών του με βάση τα προσόντα τους.

Κινητικότητα:

α. Οριζόντια εξέλιξη, με διεύρυνση του φάσματος ευθύνης των (εξ)-ειδικευμένων υπηρεσιών και έργων που αναλαμβάνει ένα μέλος και

β. Κάθετη εξέλιξη ή ανέλιξη, μέσω πιστοποίησης ικανοτήτων για ανάληψη έργων εξειδικευμένων ή /και προωθημένων και εξειδικευμένων, (βλ. European Qualifications Framework).

Τούτο θα πρέπει να συσχετισθεί με τα επίπεδα Τεχνικής Ευθύνης και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ζήτημα για το οποίο ο ενιαίος φορέας θα είναι συναρμόδιος να εισηγείται στα αρμόδια όργανα της πολιτείας.

Σημείωση: Εάν ο Πτυχιούχος προέρχεται από Τμήμα Ακαδημαϊκά Πιστοποιημένο, τότε με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα και των κανονισμών που θα διέπουν το ζήτημα αυτό, θα απονέμεται ο Τίτλος και θα καθορίζεται το επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης.

Εάν το Τμήμα δεν είναι πιστοποιημένο Ακαδημαϊκά, τότε το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να περάσει επιτυχώς από σειρά ειδικών δοκιμασιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα ορίζει ο Ενιαίος Φορέας κατά περίπτωση/ειδικότητα.

Λειτουργικά: Όργανα Διοίκησης
Συμμετοχή
(θα πρέπει να συζητηθεί και με τους φορείς)

Επιστημονικές Αρμοδιότητες: Συμμετοχή σε Επιτροπές Πιστοποίησης, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών, κ.λπ.

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
redirect why people cheat dating for married men
go cheater click
how women cheat read here link
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
redirect married men that cheat cheaters
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you
dating site for married people blog.sharepointgeek.nl reasons people cheat
voltaren nedir voltaren patch voltaren gel
end pregnancy d&c instrument ways to terminate an early pregnancy
discount prescription coupons 2015 cialis coupon prescription coupons

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3164 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011
Σχολές - Τμήματα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Ε.Μ.Π.   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ - ΘΡΑΚΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΜΗΧΑΝ/ΓΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ - Ε.Μ.Π.   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΜΗΧΑΝ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ   ΜΗΧΑΝ/ΓΩΝ & ΑΕΡΟΝ/ΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ   ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠΟΓ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.   ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠΟΓ. ΜΗΧ.   ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞ., ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ - Ε.Μ.Π.   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Ε.Μ.Π.   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΘΡΑΚΗΣ   ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ - Ε.Μ.Π.   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ   ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ. - ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Α.Π.Θ)   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Καλές επιδόσεις για 5 ελληνικά ΑΕΙ
 

Πέντε ελληνικά Πανεπιστήμια «πλασάρονται», για πρώτη φορά, στα πρώτα 200 παγκοσμίως. Αυτό προκύπτει από την τελευταία κατάταξη του οργανισμού Quacquarelli Symonds (QS) που αφορά σε πέντε επιστημονικούς κλάδους, μετρώντας το ακαδημαϊκό έργο, την έρευνα, τις παραπομπές που συγκέντρωσαν οι δημοσιεύσεις κάθε ιδρύματος και το εργασιακό περιβάλλον. Ηγετική θέση εξακολουθούν να έχουν, βεβαίως, τα αμερικανικά πανεπιστήμια, με το ΜIT να κερδίζει την πρωτιά και στους πέντε κλάδους. Από την έρευνα προκύπτει:

Πολιτικοί Μηχανικοί: Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Αριστοτέλειο (ΑΠΘ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) βρίσκονται στις θέσεις από 51-100, ενώ ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Πάτρας στις θέσεις από 101-150. Πρώτο το ΜΙΤ και ακολουθούν τα Πανεπιστήμια του Στάνφορντ και του Κέιμπριτζ.

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί: Το ΕΜΠ βρίσκεται στις θέσεις 51-100, ενώ το Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθεί (151-200). Το τοπ 3 δεν αλλάζει σε σχέση με τον προηγούμενο κλάδο.

Μηχανολόγοι Μηχανικοί: Πολύ καλή είναι η επίδοση του Πανεπιστημίου Κρήτης βρίσκεται στις (θέσεις 51-100), ακολουθεί το ΕΜΠ (θέσεις 101-150) και το ΑΠΘ (θέσεις 151-200). Πρώτο το ΜΙΤ.

Χημικοί Μηχανικοί: Ξεχωρίζει το ΑΠΘ (101-150) και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Πάτρας (101-150) και το ΕΜΠ (151-200). Την πρωτιά διατηρεί το ΜΙΤ, ακολουθούμενο από το Κέιμπριτζ και το Μπέρκλεϊ.

Πληροφορική: ΑΠΘ και ΕΜΠ βρίσκονται στις θέσεις από (151-200). Στην πρώτη θέση βρίσκεται και πάλι το MIT.

how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
click here redirect women cheat on their husbands
website how taking viagra works viagra superactive canadian
click here open how to know if wife has cheated
website open why women cheat on men they love
how to cheat on wife link how to know if wife has cheated
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
my husband cheated what makes husbands cheat why do wifes cheat
spy app android apps that spy android spy apps for texting
why some women cheat mdfoosball.com why married men cheat
android spy sms sms spy spyware cell phone
late term abortions abortion risks abortion clinics in san diego
progesterone progesterone progesterone
bentelan fiale bentelan allergia bentelan in gravidanza
pharmacy discount code coupon for medication discount rx pharmacy
cheap abortion pill medical abortion cost price of an abortion pill
get free voucher strattera voucher strattera discounts
vacuum aspiration cost alsarayabahrain.bh how to end a pregnancy

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3164 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Σχόλια (0)

  Καλησπέρα σας! ! Ειμαι μαθήτρια της β ταξης του γενικου λυκειου και και θα ηθελα να ρωτησω : δεδομένο του οτι στο σχολείο μας δεν θα διδαχθει  το μαθημα του σχεδιου ( γραμμικου και ελευθερου ) γινεται να περάσω στη συγκεκριμένη σχολη (  αρχιτεκτωνων μηχανικων )χωρις να εξεταστω στα μαθήματα αυτά απλως και μονο με τη συμπλήρωση των απετουμενων μοριων εισαγωγης στη σχολη . Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας 

 !!! 

pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
go cheater click
how to catch a cheat go online
open buy generic viagra viagra soft how to take
Υποβλήθηκε πριν από 2275 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)
λεγομαι Θανασης και θα ηθελα αν γινεται να μου καταταξετε τα τμηματα των μηχνολογων μηχανικων των ηλεκτρολογων μηχανικων αλλα και των αεροναυπηγων  οσο αναφορα την αποκατασταση που προσφερουν αλλα και τη δυσκολια της σχολης για ενα ατομο που προερχεται απο τεχνολογικη κατευθυνση(αοδε και πληροφορικη).δηλαδη ποιο απ τα 3 θα συμβουλευατε το γιο σας να ακολουθησει?
open go viagra soft how to take
link what is infidelity married cheat
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 2729 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)
Επίσης, για τους μηχανολόγους μάλλον αφήνεται (και αφήνετε) να εννοηθεί ότι μάλλον δεν έχουν αυτό το σχεδόν 100% σε επαγγελματική αποκατάσταση που έχουν οι ηλεκτρολόγοι (εννοείται πάντα για κάποιον που, τουλάχιστον στοιχειωδώς, ενδιαφέρεται για το αντικείμενο σπουδών). Αληθεύει;     (σημείωση:έχω πιάσει αρκετά μόρια και περνάω Θεσσαλονίκη είτε ηλεκτρολόγους είτε μηχανολόγους)
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
read women cheat husband website
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
link what is infidelity married cheat
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 2716 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Σχόλια (1)
 γεια σας ειμαι ο κυριακος και περασα φετος απο επαλ στο τει κοζανης..ειναι καλο αυτο τει εχει προοπιτκες..τα εργαστηρια ειναι καλα..οι καθηγιτες..η πολη εναι βιοσιμη?? ευχαριστω!!!
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
most women cheat married men dating wives that cheat
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
how to catch a cheat cheat on my wife online
click here click percent of women that cheat
website viagra softgels viagra superactive canadian
why husband cheat click here cheat wife
women love to cheat when women cheat online
go read pregnancy termination options
go online read here
why some women cheat dating a married man why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 2654 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

   [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Σχόλια (2)
 οι καθηγιτές (με γιώτα όχι με ήτα) είναι μια χαρά. Η πόλη αν είναι βιώσιμη;;; δηλαδή αν καταφέρνει η πόλη να επιβιώσει;;;  
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
most women cheat married men dating wives that cheat
click here click percent of women that cheat
website my wife cheated why women cheat on men they love
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 2443 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
     
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
ειναι εκνευριστικο το οτι διορθωνεις τους αλλους...αλλα ξερεις τι ειναι το χειροτερο? το οτι κανεις λανθασμενη διορθωση! το "καθηγητης" προερχεται απο το "ηγουμαι" οποτε γραφεται με "η"... Και οσον αφορα το αλλο ελπιζω να ειναι σαρκασμος η απλα δεν εισαι ικανη για να καταλαβεις τι εννοει!
Υποβλήθηκε πριν από 1251 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)

δηλαδη εσυ τωρα τι το παιζεις;;; οτι και καλα ξερεις ελληνικα;; απαντα στην ερωτηση που σου εκανε το παιδι χωρις να σχολιαζεις... αντε πια ολοι οι ξερολες στο διαδικτυο μαζευτηκανε...!!! 

ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
women who cheated wifes that cheat read
go abortion in canada read here
Υποβλήθηκε πριν από 2351 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

     [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Σχόλια (1)
κ κουτρουμπελη πως μπορω απο το τμηα παραγωγης και διοικησης κρητης αποφοιτος να παω μηχανολογων βολου και σε ποι'ο ετος  
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
website infidelity why women cheat on men they love
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
progesterone progesterone progesterone
Υποβλήθηκε πριν από 1923 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

      [Κλείσιμο]
Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Σχόλια (3)
 t
Υποβλήθηκε πριν από 1013 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

        
Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Σχόλια (0)
 r
Υποβλήθηκε πριν από 1013 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

        
Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Σχόλια (0)
 d
Υποβλήθηκε πριν από 1013 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
       [Κλείσιμο]
Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Σχόλια (1)
 c
Υποβλήθηκε πριν από 1013 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
        [Κλείσιμο]
Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Σχόλια (1)
 g
Υποβλήθηκε πριν από 1013 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

          
Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Σχόλια (0)
 p
Υποβλήθηκε πριν από 1013 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011
Διάφορα Θέματα
Δέκα επαγγέλματα που, παρά την υψηλή κοινωνική τους προσφορά, φορτίζουν τον εργαζόμενο με άγχος
 Παρά τη ρήση «εργασία και χαρά», η επαγγελματική απασχόληση είναι μία από της κύριες αιτίες άγχους αλλά και που υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κατάθλιψη. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του αμερικανικού περιοδικού Health δέκα επαγγέλματα κρίνονται πιο ένοχα από τα υπόλοιπα.

- Φροντίδα αρρώστων και ηλικιωμένων: Βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με το 11% των εργαζομένων σε αυτό τον τομέα να δηλώνουν ότι έχουν πάθει κατάθλιψη. Όπως εξηγούν ψυχολόγοι, είναι ιδιαιτέρως πιεστικό να ασχολείται κανείς όλη μέρα με αρρώστους και ανήμπορους, οι οποίοι συνήθως δεν είναι σε θέση ούτε καν να εκφράσουν την εκτίμηση ή την ευγνωμοσύνη τους προς το πρόσωπο που τους φροντίζει.

-
Σερβιτόροι σε καταστήματα εστίασης: Είναι μια δουλειά συχνά «αχάριστη». Άνθρωποι που δουλεύουν με εξαντλητικούς ρυθμούς κι ενώ παίρνουν χαμηλό μισθό, οφείλουν να ανεχθούν οποιαδήποτε συμπεριφορά από τους πελάτες, οι οποίοι είναι συχνά αγενείς και απότομοι.

-
Κοινωνικοί λειτουργοί: Η ενασχόληση με κακοποιημένα παιδιά και γυναίκες, οικογένειες στα πρόθυρα της διάλυσης και ποικίλες νοσηρές περιπτώσεις είναι από μόνη της μια ψυχοφθόρος διαδικασία. Όταν ο λειτουργός εμπλέκεται και συναισθηματικά, πράγμα που συχνά δεν είναι εύκολο να αποφύγει, κάνει πολλές προσωπικές θυσίες που του στερούν την προσωπική ισορροπία.

- Υπηρεσίες υγείας: Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει όλους εκείνους στους οποίους εμπιστευόμαστε την υγεία και τις ζωές μας, γιατρούς, νοσοκόμους, θεραπευτές. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται καθημερινά σε επαφή με τον πόνο, τις αρρώστιες και τον θάνατο, ενώ πρέπει να διαχειριστούν όχι μόνο τον άρρωστο, αλλά και τους δικούς του ανθρώπους. Αυτό συχνά τους φέρνει αντιμέτωπους με την ματαιότητα, την θλίψη και την απαισιοδοξία.

- Καλλιτεχνικά επαγγέλματα: Οι καλλιτέχνες συνήθως είναι εσωστρεφείς και η διάθεσή τους έχει ποικίλες μεταπτώσεις, σύμφωνα με ψυχολόγους. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων και την συνεχή ανάγκη για αναγνώριση, δεν είναι περίεργο που πολλοί καλλιτέχνες οδηγούνται στην κατάθλιψη. Εδώ έγκειται και η περίπτωση που κάποιος εκτίθεται ξαφνικά σε μεγάλη δημοσιότητα και η δυσκολία διαχείρισης της, τον φέρνει σε ψυχικό αδιέξοδο.

- Δάσκαλοι: Η πίεση από πολλές πλευρές είναι σε πολλές περιπτώσεις δυσβάστακτη για τους δασκάλους. Γονείς, παιδιά, κοινωνία. Η κατάθλιψη τους χτυπάει την πόρτα, όταν ξεχάσουν τα όνειρα και τα ιδανικά με τα οποία μπήκαν σε αυτό το επάγγελμα.

- Διοικητικό προσωπικό: Βρίσκεται στον πάτο της διοικητικής ιεραρχίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δέχονται από παντού εντολές χωρίς να έχουν κανέναν έλεγχο πάνω στην εργασία τους. Πιέζονται συνεχώς, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις άλλων, ενώ συχνά πρέπει να διαχειριστούν απρόοπτες καταστάσεις.

- Οικονομικοί σύμβουλοι και λογιστές: Οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τα δικά μας οικονομικά, σκεφτείτε να πρέπει να διαχειριστείς εκατομμύρια άλλων. Πολλά εκατομμύρια και ελάχιστος έλεγχος πάνω στις αγορές. Το διαρκές άγχος και η πίεση, τους κάνουν να εργάζονται συνεχώς σε ακραίες συνθήκες.

- Πωλήσεις: Οι άνθρωποι των πωλήσεων είναι πάντα ανασφαλείς για την δουλειά και το εισόδημά τους, ιδιαίτερα όταν εργάζονται με ποσοστά. Πρέπει να ανέχονται διάφορες συμπεριφορές και να είναι πάντα πρόσχαροι και ευγενικοί. Πολλοί είναι αναγκασμένοι να ταξιδεύουν, να περνούν πολλές ώρες στον δρόμο και να παζαρεύουν καλύτερες συμφωνίες.

- Εργασίες συντήρησης: Είναι δύσκολο να σε καλούν οι άνθρωποι πάντα όταν κάτι πάει στραβά. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί δεν έχουν σταθερά ωράρια εργασίας και πρέπει να έχουν πάντα το τηλέφωνό τους ανοιχτό για τους πελάτες. Μην παραβλέπουμε την κοινωνική περιθωριοποίηση τον εργαζομένων σε αυτά, που δεν είναι σπάνια.
ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
click here married affairs percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
open buy generic viagra viagra soft how to take
women who cheat on their husband how many women cheat on husbands women affair
men and women go meet and cheat
spy app android prashanthiblog.com android spy apps for texting
canada pharmacy coupons blog.phormtastic.com free manufacturer coupons
is there an abortion pill go aborted fetus
bentelan fiale bentelan allergia bentelan in gravidanza
discount pharmacy online click viagra coupons printable
voltaren nedir charamin.com voltaren gel
free abortion pill how to get an abortion pill early abortion pill options
2nd trimester abortion pill medical abortion cost methods of abortion pill
printable cialis coupon cialis savings and coupons free cialis samples coupon

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3164 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Β.Γαλάνης
Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011
Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Διοργάνωση διάλεξης από το Business School
Θέμα: «Τεχνολογική Πολιτική: Η σχέση με τα νέο – κλασσικά και εξελικτικά οικονομικά» Μια ενδιαφέρουσα διάλεξη διοργανώνει η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College , με θέμα: «Τεχνολογική Πολιτική: Η σχέση με τα νέο – κλασσικά και εξελικτικά οικονομικά». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/04/2011, ώρα 18:30, στην αίθουσα διαλέξεων του Κολεγίου (Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα, Στάση Αγγελοπούλου). Ομιλητής είναι ο κος Νίκος Καραμπέκιος, Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΜΠ – ΕΚΠΑ, Τεχνικός Διευθυντής του Κέντρου Μοριακών Αναλύσεων και Ερευνών Α.Ε., τ. Σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε θέματα Εθνικής Τεχνολογικής Πολιτικής. Συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο Δρ. Γιώργος Παπαδάκης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Mediterranean College Αθήνας. Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές οικονομικών σχολών, σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών καθώς και σε στελέχη. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του «XINIS EDU FESTIVAL 2011». Πληροφορίες - Συμμετοχές: Mediterranean College, Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα, τηλ.: 210 8899600, e-mail: info@medcollege.edu.gr
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
how women cheat married men having affairs link
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
my husband cheated what makes husbands cheat why do wifes cheat
dating for married click why do wife cheat
dating for married why women cheat on their husband wifes who cheat
free spy on cell phone read spyware for android cell phones
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin dermani haqqinda
lilly cialis coupons accuton.com coupon for cialis
vacuum aspiration cost natural pregnancy termination how to end a pregnancy

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3165 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ
Τρίτη, 5 Απριλίου 2011
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο
Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
 

Δελτίο Τύπου                                             

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται:  

α) Η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων,

β) Το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2011 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και

γ) η περίοδος των ενδοσχολικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

 

           

1. Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2010 – 2011 στις 10 Μαΐου 2011

             

2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

12 - 5 - 2011

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

14 - 5 - 2011

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

16 - 5 - 2011

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

18 - 5 - 2011

-ΙΣΤΟΡΙΑ

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 20 - 5 - 2011

-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

-ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ

23 - 5 - 2011

-ΛΑΤΙΝΙΚΑ

-ΧΗΜΕΙΑ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

25 - 5 - 2011

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 

 

 

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 

 

 

3.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ΚΑΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ  Β΄)

       

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

                   ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΜΠΤΗ

19 - 5 - 2011

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΤΡΙΤΗ

24 - 5 - 2011

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΠΕΜΠΤΗ

26 - 5 - 2011

-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

-ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

-ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27-5-2011

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

28-5-2011

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

-ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

30-5-2011

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

-ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

-ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι

ΤΡΙΤΗ

31-5-2011

-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

1-6-2011

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

-ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 

            

 


 Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από τα μαθήματα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές, για τα οποία η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Όπως είναι γνωστό οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) εξετάζονται μόνο στα 2 μαθήματα Γενικής Παιδείας: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά Ι.

 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

                 ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

11/6/2011

ΑΓΓΛΙΚΑ 

17.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ

14/6/2011

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

08.30 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ

15/6/2011

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

08.30 π.μ

ΠΕΜΠΤΗ

16/6/2011

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 - ΙΣΠΑΝΙΚΑ

08.30 π.μ

17.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17/6/2011

ΓΑΛΛΙΚΑ  

08.30 π.μ

ΣΑΒΒΑΤΟ

18/6/2011

  ΑΡΜΟΝΙΑ

- ΙΤΑΛΙΚΑ

08.30 π.μ

17.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

20/6/2011

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

08.30 π.μ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. για όλα τα μαθήματα εκτός των Αγγλικών, των Ισπανικών και των Ιταλικών, για τα οποία πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 16.30 μ.μ .

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

- των  Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες,

- του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

 

 

5. Το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων της τελευταίας τάξης των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων  θα ανακοινωθεί αργότερα.

 

    

 6. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

            Οι  απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν στις 27-5-2011 και θα διενεργηθούν με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

 

        

7. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ  (ΟΜΑΔΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄) ΣΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

         Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄) σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ξεκινήσουν στις 2-6-2011 και θα διενεργηθούν με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

      

 

8 . ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

            Ορίζουμε την προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) από την Τετάρτη 8-6-2011 μέχρι και την Τετάρτη 22-6-2011.

 

 

Σημείωση: Στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι: 92.259 για τις εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’), 1.068 για τα εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’), 22.010 για τα ημερήσια ΕΠΑΛ (ομάδα Α’) και 1.133 για τα εσπερινά ΕΠΑΛ (ομάδα Α’).

 

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
women who cheated wifes that cheat read
click here click percent of women that cheat
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
link cheater online
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android
why some women cheat mdfoosball.com why married men cheat
dating site for married people blog.sharepointgeek.nl reasons people cheat
viagra free sample coupons gallaghermalpractice.com free prescription cards discount
bentelan fiale bentelan allergia bentelan in gravidanza
crestor card crestor savings card discount card for crestor
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin dermani haqqinda
free abortion pill abortions facts early abortion pill options
lilly cialis coupons accuton.com coupon for cialis
2nd trimester abortion pill continentalnord.com methods of abortion pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3165 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ
Τρίτη, 5 Απριλίου 2011
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο
Στις 27 Μαίου οι απολυτήριες εξετάσεις Γενικού Λυκείου
  Οι απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν στις 27-5-2011 και θα διενεργηθούν

με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.        

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄) ΣΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

         Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄) σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ξεκινήσουν στις 2-6-2011 και θα διενεργηθούν με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

online purchase abortion pill click here pill for abortion online
click will my husband cheat again wives cheat
wife cheat how many people cheat go
married men cheat wife cheat read here
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
pregnancy medications pregnancy problems termination pregnancy pill
what are std symptoms throat chlamydia get tested for stds
medical abortion procedure website-knowledge.com illegal abortion
dating for married why women cheat on their husband wifes who cheat
canada pharmacy coupons blog.phormtastic.com free manufacturer coupons
metformin metformin metformin
cymbalta engorda cymbalta duloxetina cymbalta duloxetina
coupons for cialis printable cialis coupons from manufacturer cialis coupons free

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3165 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ
Τρίτη, 5 Απριλίου 2011
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο
116.000 υποψήφιοι δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές
 Στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι: 92.259 για τις εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’), 1.068 για τα εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’),

 22.010 για τα ημερήσια ΕΠΑΛ (ομάδα Α’) και 1.133 για τα εσπερινά ΕΠΑΛ (ομάδα Α’).

online purchase abortion pill click here pill for abortion online
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
go link click
redirect read here open
link husband watches wife cheat married cheat
open types of women who cheat cheat on wife
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones
walgreen coupon code photo thepathlight.net rite aid krazy coupon lady
abortion definition read walk in abortion clinics
amoxicillin 1000 mg adlerhohenems.com amoxicillin endikasyonlar

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3165 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Σολακίδης Παναγιώτης
Τρίτη, 5 Απριλίου 2011
Σχολές - Τμήματα ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)-ΕΚ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (EΑ)   ΤΕΧΝ. ΥΠΑΞ. ΑΕΡ. (ΣΤΥΑ) - ΓΣ   ΤΕΧΝ. ΥΠΑΞ. ΑΕΡ. (ΣΤΥΑ) - ΕΚ   ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡ (ΣΥΔ) - ΓΣ   ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡ (ΣΥΔ) - ΕΚ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΓΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ.   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) - ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) - ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-ΕΚ
ΣΥΔ
Γεια σας είμαι μαθητής τησ δευτέρας λυκείου κι έχω κάποιες απορίες σχετικά με τη σχολή της ΣΥΔ. Η πρώτη αφορά τις μεταθέσεις. Κάθε πόσα χρόνια γίνονται και σε ποιες περιοχές μπορεί να σε στείλουν, ( όλη την Ελλάδα;) Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τα επιμέρους τμήματα της ΣΥΔ. Η επιλογή γίνεται με βάση τη προτίμηση του εισακτέου ή μπαίνεις σε όποιο τμήμα σε βάλουν; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
women who cheated signs of unfaithful husband read
read click here how to catch a cheater
click here click percent of women that cheat
wife cheat how many people cheat go
redirect read here why do married men cheat on their wives
redirect redirect cheaters
website go open
free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
tretinoin charamin.jp priligy pill
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar
end pregnancy d&c instrument ways to terminate an early pregnancy
prescription card discount coupons cialis prescription coupon card
pramipexol kaufen pramipexol 0 54 mg pramipexol precio

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3166 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Σχόλια (1)

 Όπως είναι γνωστό οι μεταθέσεις στο Στρατό Ξηρας γίνονται - κατα κανόνα - κάθε 3 χρόνια. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την αεροπορία όπου οι μεταθέσεις γίνονται σε μεγαλύτερα και μη κανονικοποιημένα χρονικά διαστήματα.

Πρακτικά να ξέρεις πως, μπορεί να διεκδικήσει κανείς μετάθεση συνήθως μετα τα 4 - 5 χρόνια παραμονής σε μια μονάδα της αεροπορίας αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αν το επιδιώξει, δεν μπορεί να παραμέινει σ' αυτή 10 ή  σε κάποιες περιπτώσεις  ακόμη και 20 χρόνια.

Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός κυρίως πως στην αεροπορία, αντίθετα με την ξηρά, δεν έχουμε τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά στις μονάδες αλλά λίγους και μεγάλους σχηματισμούς. Το 95% των θέσεων κατανέμεται στην Αθήνα, τη Λάρισα, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, τον Πύργο και τα Χανιά.

Το κριτήριο για τις μεταθέσεις είναι βέβαια οι ανάγκες τις υπηρεσίας, τα κοινωνικά κριτήρια, η  προηγούμενη μονάδα σε συδυασμό με την μόνιμη κατοικία σου και ... ο μπάρμπας στην Κορώνη!  Όσον αφορά την πρώτη μετάθεση, δικαίωμα επιλογής μονάδας έχουν όσοι πρωτεύουν με την αποφοιτησή τους ενώ "τυπικά" η επιλογή για τους επόμενους γίνεται σύμφωνα με τη σειρά αποφοίτησης.

'Οσον αφορά τις ειδικότητες, αυτές πλέον, μοιράζονται μέσα στο πρώτο δίμηνο φοίτησησ στη Σχολή με κλήρωση (αδιάβλητη διαδικασία που αλλάζει η λογική της κάθε χρόνο). Δικαίωμα επιλογής ειδικότητας έχουν μόνο όσοι πρωτεύουν στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις.

Να πούμε τέλος πως, εάν τελειώνοντας τη ΣΥΔ τελειώσεις επιπλέον και ένα Οικονομικό ΑΕΙ, μπορείς να εξελιχθέις και να μεταπηδήσεις στον αντίστοιχο κλάδο αξιωματικών οικονομικών (ΣΣΑΣ). Αυτό βέβαια απαιτεί είτε να ξανδώσεις πανελλήνιες αργότερα είτε να περάσεις σε κάποιο οικονομικό ΑΕΙ με το 10% σε κάποια από τις 2 επόμενες χρονιές, που έπονται των πανελληνίων.


ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
cytotec abortion open abortion pill online purchase
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
affairs with married men what makes married men cheat go
website open why women cheat on men they love
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3165 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

  
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)

 

 

Κύριε Κουτρουμπέλη, επρόκειται να πάω στην Γ' Λυκείου και θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε αν μπορώ να έλθω για ιπτάμενος μέσω Πολυτεχνείου, με κατατακτήριες ή άλλες εξετάσεις. Σκέφτομαι να δηλώσω Ικάρων και Πολυτεχνείο αλλά έχετε πολύ υψηλές βάσεις και  γι'αυτό ρωτώ αν έχω άλλη δυνατότητα.

Ευχαριστώ,

Απόστολος 

ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 1971 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
Επικαιρότητα
Συνέντευξη της Α. Διαμαντοπούλου
 (Συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα)

Τι επιδιώκετε με το Νέο Λύκειο; Εξηγήστε μας τι θα συμβεί στις τρεις τάξεις του Λυκείου...

Αλλάζουμε Παιδεία, αλλάζουμε την Ελλάδα. Είναι η βασική αρχή πάνω στην οποία χτίζου με όλες τις αλλαγές του εκπαιδευτικού μας συστήματος για τη συνολική μεταρρύθμισή του. Μία από αυτές είναι το Νέο Λύκειο. Επιδιώκουμε να δώσουμε στους εφήβους μας το δικαίωμα στη γνώση, αλλά και στη ζωή, στη δημιουργικότητα, στην πρωτοτυπία. Να μπορούν να είναι ο εαυτός τους, να εκφράζουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε μέχρι την αποφοίτησή τους να ολοκληρώνονται ως προσωπικότητες και ενεργοί πολίτες. Το Νέο Λύκειο συνδυάζει την απόκτηση γνώσεων γενικής παιδείας με γνώσεις βαθμιαίας εξειδίκευσης, ώστε μέσα στο ίδιο το σχολείο να ολοκληρώνεται η αναγκαία και ικανή προετοιμασία για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Όλη η δομή του Νέου Λυκείου, εκτός του ότι αποτυπώνει μια νέα νοοτροπία, έχει στόχο να θέσει τέλος στην παραπαιδεία. Γονείς και μαθητές σύντομα θα καταλάβουν πως η χρησιμότητα του φροντιστηρίου θα είναι μηδαμινή. Η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο δεν θα περνάει πλέον μέσα από το φροντιστήριο. Να κάνουμε όλοι την αναγκαία προσπάθεια, να δώσουμε αξία στο Δημόσιο Λύκειο, στο δημόσιο σχολείο.

Γιατί μειώνετε τα μαθήματα και δεν βάζετε προκαθορισμένη εξεταστέα ύλη; Ποιος είναι ο λόγος που οι μαθητές θα έχουν περισσότερες εργασίες, και μάλιστα η μία στην αγγλική γλώσσα;

Η ερευνητική εργασία είναι η μεγάλη καινοτομία που αλλάζει τη σχέση του μαθητή με τη γνώση. Στόχος της είναι να συμβάλλει στη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, να επιτρέψει τον συνδυασμό γνώσεων από διάφορα μαθήματα, να ενισχύει το αίσθημα της συλλογικότητας, να φέρει τους μαθητές σε επαφή με πολλές και διαφορετικές πηγές γνώσης, αλλά και με φορείς εκτός σχολείου, να αξιοποιεί την πληροφόρηση που υπάρχει διάχυτη στο Διαδίκτυο. Για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση, οι εργασίες προφανώς θα γίνονται στα ελληνικά και μία εξ αυτών μπορεί να είναι και στα αγγλικά, ώστε οι μαθητές να κάνουν σωστή εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας, για την οποία θυμίζω θα έχουν πάρει πιστοποιητικό ήδη από τη Γ' Γυμνασίου. Σήμερα έχουμε ένα αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ, αφού σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν διδάσκονται 49 μαθήματα στο Λύκειο (π.χ. στη Γερμανία είναι 24). Μάλιστα από αυτά τα 37 είναι γενικής παιδείας και τα 8 μονόωρα, που σημαίνει μια τελείως επιφανειακή προσέγγιση, χωρίς πραγματική μαθησιακή αξία, και το μόνο που μένει είναι το εξεταστικό άγχος. Με τη μείωση των μαθημάτων από 49 σε 30 δίνεται ικανός παιδαγωγικός χρόνος ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν, και να μαθαίνουν σωστά μέσα στο σχολείο τους. Έτσι, θα υπάρχουν και προκαθορισμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτυγχάνονται. Θέλουμε τα παιδιά να αποκτούν ουσιαστική γνώση και κριτική σκέψη. Θέλουμε τη φυσική και την ψυχική τους παρουσία στο σχολείο. Η προκαθορισμένη ύλη οδηγεί σε αποστήθιση, σημαίνει «SOS» και φροντιστήριο...

Πόσο θα μετράει η ερευνητική εργασία και πόσο οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια;

Η εισαγωγή δεν θα είναι μια στείρα λογική point system: τόσο η τάξη, τόσο η εργασία, τόσο οι εξετάσεις. Είναι όμως συνειδητή επιλογή μου να μη συζητήσουμε σ' αυτή τη φάση για εξετάσεις και βαθμούς. Τώρα πρέπει να συζητήσουμε το περιεχόμενο και την ουσία του Νέου Λυκείου και να απεγκλωβιστούμε όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές -αναφέρομαι πρωτίστως στους γονείς, χωρίς να εξαιρώ ούτε τον εαυτό μου-, από ένα βαθμοθηρικό και ανταγωνιστικό μοντέλο. Η νέα Α' Λυκείου ξεκινά τον Σεπτέμβριο, ενώ οι νέες εισαγωγικές το 2014. Ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας να σκεφτούμε λίγο ελεύθερα για τα πραγματικά δεδομένα της Παιδείας μας και ας μην ενδίδουμε σε όσους επιχειρούν ηθελημένα ή μη να μας εγκλωβίσουν σε ένα σύστημα που έχουμε όλοι απορρίψει.

Τι σημαίνει πρακτικά ότι τα πανεπιστήμια θα έχουν λόγο για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ;

Πρώτα απ' όλα οι εξετάσεις θα διεξάγονται κεντρικά και με διαδικασίες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο. Τα ΑΕΙ θα επιλέγουν έναν μικρό αριθμό μαθημάτων που θα διδάσκονται στο Νέο Λύκειο και θα καθορίζουν τον συντελεστή στάθμισης των μαθημάτων αυτών ώστε να διαμορφώνουν τα ίδια ουσιαστικά τα κριτήρια επιλογής των μελλοντικών φοιτητών τους. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα Μαθηματικά. Το Πολυτεχνείο μπορεί να έχει συντελεστή στάθμισης 1,7 ή το Μαθηματικό 1,9. Αυτό που έχει αξία να τονιστεί είναι ότι οι μαθητές γι' αυτό τον μικρό αριθμό μαθημάτων θα έχουν πολλές ώρες στο σχολείο τους, θα έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν στο σχολείο πρόσθετη υποστήριξη με τα μαθήματα εμβάθυνσης, ενώ ήδη έχουν στη διάθεσή τους δωρεάν ψηφιακά βοηθήματα που βρίσκονται πλέον στο Διαδίκτυο -αρκεί να σας πω ότι την πλατφόρμα www.study4exams.gr την έχουν ήδη επισκεφθεί περί τους 190.000 μαθητές. Την εφαρμογή που όταν την παρουσιάσαμε η κοινή γνώμη βάφτισε πρακτικά «δωρεάν φροντιστήριο».

Τι γίνεται με την Ιστορία και τα Θρησκευτικά;

Η Ιστορία ως μάθημα, το οποίο σχετίζεται ευθέως με την αυτογνωσία και την καλλιέργεια μιας ολοκληρωμένης ταυτότητας, συμπεριλαμβάνεται μαζί με τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά στον λιτό πυρήνα των μαθημάτων γενικής παιδείας του Νέου Λυκείου. Σε ό,τι αφορά τα Θρησκευτικά εισάγουμε το νέο μάθημα «Θρησκεία και Κόσμος», ώστε η τάξη να γίνει πεδίο γόνιμου διαλόγου για θέματα που αφορούν την επαφή της θρησκείας με σύγχρονα κοινωνικά, ηθικά, περιβαλλοντικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Οι μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το πώς οι πανανθρώπινες αξίες που ενσωματώνει διαχρονικά η Ορθοδοξία συναντώνται με τα παγκόσμια προβλήματα της σύγχρονης εποχής.

Υπάρχουν αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις σχολείων. Πιστεύετε ότι τελικά, πέραν της εξοικονόμησης πόρων λόγω του μνημονίου, δεν θα έχουν επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς και στο εκπαιδευτικό έργο;

Συνενώνοντας δυναμικό και δυνάμεις οι επιπτώσεις μπορούν να είναι μόνον θετικές. Είπαμε ξεκάθαρα «Πρώτα ο Μαθητής» και αυτό υπηρετεί ο σχεδιασμός μιας αναβαθμισμένης παιδείας που έχει ως προαπαιτούμενο αναβαθμισμένες σχολικές μονάδες. Αναρωτιέμαι ειλικρινά ποιος γονιός δεν θέλει το καλύτερο για το παιδί του ή ποιος εκπαιδευτικός δεν θέλει το καλύτερο για τον μαθητή του; Ποιος πιστεύει, π.χ., ότι τα 480 μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία που εντάχθηκαν κυρίως σε εξαθέσια ήταν καλύτερα για τα παιδιά; Ποιος πιστεύει ότι σε ακτίνα 18 χιλιομέτρων μπορούν να λειτουργούν 3 γυμνάσια με 18 έως 22 μαθητές το καθένα; Όσο για τους εκπαιδευτικούς από σχολεία που διακόπτεται η λειτουργία τους, είναι γνωστό ότι έχουν προτεραιότητα στις επόμενες τοποθετήσεις.

Θα προχωρήσετε σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ;

Πρόκειται για επιδημία πρωτοσέλιδων μερίδας του Τύπου αυτή την εβδομάδα. Η προτεραιότητά μας είναι το θεσμικό πλαίσιο που αφορά σε μια αναβαθμισμένη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης μέσα από ένα νέο μοντέλο διοίκησης, νέα προγράμματα σπουδών και μια νέα αντίληψη εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων. Όπως έχω τονίσει πολλές φορές, η θεματική και χωροταξική αναδιάρθρωση θα γίνει με συγκεκριμένα ακαδημαϊκά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

 

Διαπιστώνονται φαινόμενα δημόσιων διαφωνιών μεταξύ υπουργών σε σοβαρά ζητήματα όπως οι αποκρατικοποιήσεις. Εσείς τι λέτε;

Όταν συμφωνούμε όλοι στην αξία τού να δώσουμε έναν αγώνα και να τον κερδίσουμε προς όφελος της χώρας και του λαού μας, δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε για προαναγγελίες διαφωνιών ούτε για εκ των υστέρων επιφυλάξεις. Η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης θα είναι καρπός των συμφωνιών μας και όχι των διαφωνιών μας. Σε αντίθετη περίπτωση, πλανάται πλάνην οικτράν όποιος νομίζει ότι θα μπορεί να παριστάνει τον επιτυχημένο υπουργό μιας αποτυχημένης κυβέρνησης.

Θεωρείτε ότι οι εκλογές ή ο ανασχηματισμός είναι η λύση;

Οι εκλογές μόνο πολιτική ένταση θα φέρουν και καθυστερήσεις στο κυβερνητικό έργο, άρα δεν έχουν να προσφέρουν. Από κει και πέρα, η κυβέρνηση αγωνίζεται να φέρει εις πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο σε πάρα πολλούς τομείς και η εμπειρία όλου του προηγούμενου διαστήματος μπορεί να δείξει πού υπάρχουν ανάγκες για περαιτέρω ενίσχυση. Με αυτή τη λογική θεωρώ αναγκαία την ενίσχυση του οικονομικού επιτελείου, του οποίου το έργο είναι τεράστιο.

Τι έχετε να πείτε για την υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους ξένους οίκους; Πώς θεωρείτε ότι γίνονται αυτές οι αξιολογήσεις;

Το ζητούμενο δεν είναι να ανοίξουμε πόλεμο με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αλλά να κερδίσουμε τις μάχες για την ελληνική οικονομία. Είναι σαφές βεβαίως ότι οι διεθνείς οίκοι που βαθμολογούσαν το 2008 με «Α» τράπεζες οι οποίες κατέρρευσαν λίγο μετά, οι οίκοι που αναβάθμιζαν τη Lehman Brothers λίγο προτού καταρρεύσει είναι μέρος του προβλήματος της παγκόσμιας οικονομίας. Γι' αυτό και προσλαμβάνει πλέον επείγοντα χαρακτήρα η υιοθέτηση από την Ε.Ε. πολύ αυστηρότερων κανονιστικών ρυθμίσεων της λειτουργίας των εν λόγω οίκων. Όμως, το αληθινά σημαντικό είναι να τακτοποιήσουμε εμείς τα του οίκου μας.

Θα βγούμε από την κρίση, όπως είπε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου;

Ναι, έχουμε εμείς οι ίδιοι την ευθύνη και όπως είπε ο πρωθυπουργός είναι στο χέρι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγούμε από την κρίση. Φτάνει να μην αδικούμε μόνοι μας την προσπάθειά μας και τον αγώνα μας, ως κυβέρνηση και ως χώρα.

Ο κ. Λοβέρδος είπε ότι πρέπει να πείτε όλη την αλήθεια στον λαό. Την αλήθεια για την οικονομία τη λέτε;

Σωστό και μάλλον αυτονόητο. Στο υπουργείο Παιδείας το κάνω από την πρώτη μέρα και η εμπειρία μου λέει ότι με την αλήθεια βρίσκεις απρόσμενους συμμάχους. Πιστεύω ότι το ίδιο κάνουν όλοι οι συνάδελφοι μου, με το αναγκαίο αίσθημα ευθύνης.

redirect why people cheat dating for married men
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
redirect read why do married men cheat on their wives
will my husband cheat find an affair women who want to cheat
women who cheat married men cheat reasons why women cheat on their husbands
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you
abortion pill prices read hysteroscopy dilatation and curettage
rite aid online coupon techgirls.com.br discount prescription coupons
cipro 500mg twice a day ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin use
free coupons printable canadian pharmacy coupons discount prescriptions
free prescription cards click free prescription drug cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
progesterone progesterone progesterone
abortion definition unbosqueparaelplanetatierra.com walk in abortion clinics
dilation and curettage definition vacuum aspiration side effects how many weeks pregnant to have an abortion
lilly cialis coupons accuton.com coupon for cialis

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3166 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
Διάφορα Θέματα
Διαδεδομένη συνήθεια στους Έλληνες μαθητές το κάπνισμα
 

Το κάπνισμα συνεχίζει να αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες συνήθειες στους 'Ελληνες μαθητές, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα του υπουργείου Παιδείας με θέμα «Πρόληψη του Καπνίσματος στη Σχολική Κοινότητα».

Σχεδόν οι μισοί μαθητές, ηλικίας 14 έως 18 ετών, έχουν καπνίσει τουλάχιστον μια φορά, ένας στους πέντε είναι καθημερινός καπνιστής, ενώ ένας στους δέκα είναι βαρύς καπνιστής, δηλαδή καπνίζει περισσότερα από δέκα τσιγάρα την ημέρα.

«Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε το βάρος στην πρόληψη, σε εκείνες τις ηλικίες όπου η προσωπικότητα ακόμη διαμορφώνεται. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι επομένως πολύ σημαντική στην πρόληψη. Για το υπουργείο Παιδείας το θέμα της πρόληψης αποτελεί κεντρικό μήνυμα, ένα σύνθημα, μια πρόκληση για όλους μας», τόνισε κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Φώφη Γεννηματά, η οποία αναφέρθηκε στη συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση του καπνίσματος.

«Είναι ίσως η πρώτη φορά που ενώνουμε τόσο οργανωμένα τις δυνάμεις μας, είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να συνεργαζόμαστε συστηματικά και με οργανωμένο σχέδιο», τόνισε η κ. Γεννηματά αναφερόμενη στο μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε πρόσφατα ανάμεσα στα υπουργεία Παιδείας και Υγείας, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και την Αντικαπνιστική Εταιρεία. Η αναπληρώτρια υπουργός, έκανε λόγο για «εθνική μάχη» απέναντι στο κάπνισμα, η οποία για να είναι νικηφόρα είναι αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ενίσχυση του μαθήματος της Αγωγής της Υγείας.

Μόνο τον περασμένο χρόνο, πραγματοποιήθηκαν 2.100 προγράμματα σχολικής υγείας σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία συμμετείχαν 38.000 μαθητές και 2.160 εκπαιδευτικοί. Όπως ανέφερε η ομότιμη καθηγήτρια του πανεπιστημίου Αθηνών Αννα Κοκκέβη, παρουσιάζοντας στοιχεία έρευνας σε δείγμα 10.000 μαθητών που πραγματοποιήθηκε το 2007, ήδη έχουν καταγραφεί ορισμένα θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του καπνίσματος, καθώς στον γενικό πληθυσμό έχει μειωθεί το ποσοστό των καπνιστών, με παράλληλη αύξηση του αριθμού των καπνιστών που καταφεύγουν σε ιατρεία διακοπής καπνίσματος.

Μείωση παρουσιάζει και ο αριθμός των μαθητών που καπνίζουν σήμερα, σε σχέση με τους μαθητές της δεκαετίας του 1980 και τα μέσα της δεκαετίας του 1990 όταν κάπνιζε το 35% των εφήβων. Ωστόσο, το 22% των εφήβων που καπνίζει συστηματικά σήμερα δεν θεωρείται καθόλου μικρό, ενώ εξίσου ανησυχητικό είναι και το 8% των εφήβων που καπνίζουν συστηματικά στην τρυφερή ηλικία των 13 ετών.

Από στατιστική μελέτη που παρουσίασε η κ. Κοκκέβη, προκύπτει, επίσης, ότι οι πιθανότητες να αρχίσει ένας έφηβος το κάπνισμα αυξάνονται κατά έντεκα φορές εάν καπνίζει το φιλικό του περιβάλλον, εάν καπνίζουν τα μεγαλύτερα αδέλφια του (2 φορές), εάν καταναλώνει παράνομες ουσίες (5,9 φορές), εάν καταναλώνει καφέ (4 φορές), αλκοόλ (2,4 φορές).

Στην ημερίδα παραβρέθηκε ομάδα μαθητών του 15ου Λυκείου Πειραιά, με σύνθημα «Δεν θέλω να γίνουν τα όνειρά μου καπνός», που κατέθεσαν τις προσωπικές τους εμπειρίες από τη σχέση τους με το κάπνισμα.

«Αρχισα να καπνίζω από άγχος και έλλειψη παρέας», εξομολογήθηκε η 16χρονη Κική ενώ ο συνομήλικός της Κώστας δεσμεύθηκε ότι δεν πρόκειται να καπνίσει ποτέ γιατί έχει χάσει συγγενικό του πρόσωπο από αυτή τη βλαβερή συνήθεια.

online purchase abortion pill click here pill for abortion online
how women cheat married men having affairs link
click here signs of infidelity catch a cheat
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
infidelity in marriage why people cheat redirect
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
free spyware apps spy program for android top spy app for android
men and women go meet and cheat
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
rite aid online coupon techgirls.com.br discount prescription coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
metformin metformin metformin
discount pharmacy online click viagra coupons printable
voltarene 100 voltarene 75 mg voltarene posologie
late term abortion clinics abortion laws by state national abortion federation
amoxicillin endikasyonlar abraham.thesharpsystem.com amoxicillin dermani haqqinda
pharmacy discount code pharmacy discount discount rx pharmacy

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3166 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 11844 από 11869 (118688 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
11843
11844
11845
11846
11867
11868
11869
Επόμενο