Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019
Εκπαιδευτικό Σύστημα
Αναλυτικά οι διατάξεις για το νέο σύστημα διορισμών

 Ψηφίζεται την Δευτέρα (14/1) στη Βουλή  

  Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και κατ' άρθρον το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, στο οποίο περιέχεται και η επίμαχη διάταξη για το σύστημα διορισμών («Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»). 

  Το νομοσχέδιο, σύμφωνα και με ανακοίνωση του υπουργείου, θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή την Δευτέρα (14/1). 

  Παραθέτουμε τις διατάξεις που αφορούν το νέο σύστημα διορισμών:

 Άρθρο 53

 Επιλογή µε σειρά προτεραιότητας υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.

Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, καλύπτονται µε επιλογή προσωπικού που διενεργείται υπό τον έλεγχο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα.

Άρθρο 54
Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π – προϋποθέσεις συµµετοχής 

 1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) έτη διαδικασία κατάταξης µε σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγµατοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτηµα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το οποίο διατυπώνεται σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα.

2. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

3. Πρόσθετο προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισµό, σύµφωνα µε την παρ. 4, είτε µετά τον διορισµό, µέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιµορφωτικών
προγραµµάτων. Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:
α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τµήµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή από οµάδες συνεργαζόµενων Τµηµάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση οµάδας µαθηµάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράµµατος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η οµάδα µαθηµάτων του προηγούµενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραµµα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τµήµατος του ίδιου
ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Με όµοια
απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τµηµάτων, που παρακολουθούν τα µαθήµατα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τµήµατος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον µαθηµάτων, εφόσον το πρόγραµµα
σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει µε επάρκεια το περιεχόµενο των ως άνω µαθηµάτων. Τα µαθήµατα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή:
αα) µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος στις επιστήµες της αγωγής,
ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α’152),
γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Τµηµάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τµηµάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τµηµάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τµήµατος
Ειδικής Αγωγής), καθώς και µε την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
5. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµα και αντίστοιχα από το Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.

Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώµατα που χορηγούνται από  εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα από γνώµη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) συναφούς επιστηµονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείµενό τους εµπίπτει στις επιστήµες της αγωγής.

Άρθρο 55
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τον διορισµό τους ως µόνιµοι ή/και την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών ή ωροµίσθιων εκπαιδευτικών ή µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., µε τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 56
Πίνακες κατάταξης

1. Οι υποψήφιοι για διορισµό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα στους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν για δύο (2) διδακτικά έτη, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη:

α) Πίνακας Α’ (Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης).
β) Πίνακας Β’ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
– Ε.Α.Ε.).
γ) Πίνακας Γ’ (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) που αναλύεται περαιτέρω
σε:
αα) Πίνακα ΓΙ’ (Ε.Ε.Π.),
ββ) Πίνακα Γ2′ (Ε.Β.Π.)

2. Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ε.Α.Ε., σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α΄199), πραγµατοποιείται στον Πίνακα Β’ ως εξής:

α) Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.
πραγµατοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων:
αα) ΠΕ61 και ββ) ΠΕ60 που κατέχουν τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008 προσόντα.

β) Η κατάταξη των υποψήφιων Δασκάλων Ε.Α.Ε. πραγµατοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων
αα) ΠΕ71 και ββ) ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα.

3. Κατά τη διετή διάρκεια ισχύος τους, οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται µε νέα στοιχεία.

Άρθρο 57
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής
Εκπαίδευσης
Ο αξιολογικός πίνακας Α’ καταρτίζεται µε βάση τα ακόλουθα προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κατά
φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων
αυτών, ως εξής:

α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

αα) Διδακτορικό δίπλωµα: σαράντα (40) µονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους: είκοσι (20) µονάδες.
γγ) Δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους: οκτώ (8) µονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) µονάδες.
εε) Ο βαθµός του πτυχίου: είκοσι (20) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: για πτυχία µε βαθµολογική κλίµακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζονται τέσσερις (4)
µονάδες για κάθε βαθµό του πτυχίου πάνω από τον βαθµό πέντε (5), καθώς και κλάσµατα αυτών µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.
στστ) Άριστη γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) µονάδες,
ζζ) Πολύ καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) µονάδες,
ηη) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) µονάδες,
θθ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµένου,
Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) µονάδες.

ιι) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) µηνών: τέσσερις (4) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: µία (1)
µονάδα ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) µήνες.

γ) Κοινωνικά κριτήρια:

αα) Αριθµός τέκνων: τρεις (3) µονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο ή άγαµο και δεν έχει συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23°) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγές ίδρυµα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25°) έτος της ηλικίας του.
ββ) Αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20)
µονάδες.

Άρθρο 58
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

1. Ο αξιολογικός πίνακας Β’ καταρτίζεται µε βάση τα ακόλουθα προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

αα) Διδακτορικό δίπλωµα: σαράντα (40) µονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους ή ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής ή Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) µονάδες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών του προηγούµενου εδαφίου, ο υποψήφιος λαµβάνει είκοσι οκτώ (28) µονάδες για το σύνολο των τίτλων αυτών.
γγ) Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική
Γυμναστική» ή «Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή» ή «Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»: οκτώ (8) µονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) µονάδες.
εε) Ο βαθµός του πτυχίου: είκοσι (20) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: για πτυχία µε βαθµολογική κλίµακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζονται τέσσερις (4)
µονάδες για κάθε βαθµό του πτυχίου πάνω από τον βαθµό πέντε (5), καθώς και κλάσµατα αυτών µε στρογγυλοποίηση
στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.

στστ) Άριστη γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) µονάδες.
ζζ) Πολύ καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) µονάδες.
ηη) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) µονάδες.
θθ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) µονάδες.

ιι) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) µηνών: τέσσερις
(4) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία µοριοδοτείται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.
γ) Κοινωνικά κριτήρια, τα οποία µοριοδοτούνται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.

2. Διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που αποτελούν ειδικό προσόν διορισµού, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’
199) µοριοδοτούνται σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.
3. α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγµένοι στον αξιολογικό πίνακα Β’, µπορεί να προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες.

β) Τα κριτήρια ένταξης στους επικουρικούς πίνακες είναι τα ακόλουθα:
αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεµιναρίων ετήσιας επιµόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή από άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευµάτων, αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον
τετρακοσίων (400) ωρών και οκτώ (8) µηνών ή

β) προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους
(10 µήνες) στην Ε.Α.Ε. ή

γγ) εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

γ) Οι επικουρικοί πίνακες αναπληρωτών / ωροµίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. καταρτίζονται µε βάση τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων αυτών.
δ) Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων της προηγούµενης
περίπτωσης, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. πραγµατοποιούνται από τους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης

Άρθρο 59
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα µελών Ε.Ε.Π.

1. Ο αξιολογικός πίνακας Γ1′ καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια και τη µοριοδότηση που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.

2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στην σχολική ψυχολογία, η οποία πιστοποιείται είτε µε την κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε µε εµπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) µηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.

Άρθρο 60
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα µελών Ε.Β.Π.

Ο αξιολογικός πίνακας Γ2′ καταρτίζεται µε βάση τα ακόλουθα προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εξήντα έξι (66) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου σπουδών της υποπερίπτωσης ααα΄ και ενενήντα τέσσερις (94) µονάδες
κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου σπουδών της υποπερίπτωσης βββ΄ της υποπερίπτωσης αα΄, ως εξής:

α) Τίτλος σπουδών:

ααα) Ο βαθµός πτυχίου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Πτυχίου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου: τέσσερις (4) µονάδες για κάθε βαθµό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσµατα αυτών µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο,
ή
βββ) ο βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή «Τάξης µαθητείας» ΕΠΑ.Λ.: έξι µονάδες και ογδόντα εκατοστά (6,80) τηςµονάδας για κάθε βαθµό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσµατα αυτών µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος των I.E.Κ. και της «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. αναγράφεταιστη βεβαίωση του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.
ββ) Δεύτερος τίτλος σπουδών των υποπερίπτ. ααα’ και βββ’ της υποπερίπτ. αα’: δέκα (10) µονάδες.

γγ) Άριστη γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) µονάδες.
δδ) Πολύ καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) µονάδες.
εε) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) µονάδες.
στστ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) µονάδες.
ζζ) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) µηνών: τέσσερις (4) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία µοριοδοτείται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.
γ) Κοινωνικά κριτήρια, τα οποία µοριοδοτούνται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 61
Κατάρτιση προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων 1.

Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’, Β’ και Γ ‘ (ΓΙ’ και Γ2′), οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου
Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων.

2. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..
3. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Α’, Β’ και Γ ‘ (ΓΙ’ και Γ2′), οι οποίοι δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σύµφωνα µε την περίπτ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131).
4. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύµφωνα µε τα κριτήρια των προηγούµενων άρθρων:

α) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων ξένης γλώσσας µοριοδοτείται µόνο ο ανώτερος. Η γνώση ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισµού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν µοριοδοτείται για τους υποψηφίους των οικείων κλάδων.
β) Η γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 και δεν µοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.
γ) Μοριοδοτείται µόνο µία (1) πιστοποιηµένη επιµόρφωση Α.Ε.Ι..
δ) Για τον υπολογισµό των µονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού απληρωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α’ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α’ 75) και των παρ. 4 και 4α του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.
ε) Η πραγµατική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προσµετράται µόνο εφόσον: αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας και ββ) έχουν συµπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµισθίου σε δηµόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη µετά την απόλυσή τους και έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης.

στ) Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων στον συνολικό βαθµό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες µονάδες:

αα) στα κοινωνικά κριτήρια και αν και αυτές συµπίπτουν, ο υποψήφιος που έχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή τέκνο µόνιµη αναπηρία 67% και άνω,

ββ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας,
γγ) στα ακαδηµαϊκά κριτήρια και αν και αυτές συµπίπτουν, ο υποψήφιος µε τον µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου.
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµησάντων.
 

Άρθρο 62
Διορισµός µόνιµων εκπαιδευτικών,µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες µπορεί να διορίζονται κατά τη διάρκεια της διετούς ισχύος τους, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύµατα διορισµού στο Δηµόσιο.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζεται ο αριθµός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα και περιοχή διορισµού/διεύθυνση εκπαίδευσης.
Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ε.Α.Ε. καθορίζεται κοινός αριθµός θέσεων: 

α) ΠΕ 60 και ΠΕ 61 που κατέχουν τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα και 
β) ΠΕ 70 και ΠΕ 71 που κατέχουν τα προβλεπόµενα από την ίδια διάταξη προσόντα, αντίστοιχα

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραµµένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίµησης για µόνιµο διορισµό σε συγκεκριµένες περιοχές διορισµού/διευθύνσεις εκπαίδευσης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίµησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αµετάκλητη.

4. Ο διορισµός των εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων. Οι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθµια ή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ανάλογα µε τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

5. Οι νεοδιοριζόµενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής µονάδας ή διεύθυνσης εκπαίδευσης µε απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου εκπαιδευτικού προσωπικού και υποχρεούνται να παραµείνουν στην οργανική θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο σχολικών (2) ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή µεταβολή που επιφέρει µεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή µετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισµού  στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόµενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

6. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή µέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιµορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία τουδιορισµού τους.

7. Οι νεοδιοριζόµενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιµοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόµενοι κρίνονται προκειµένου να µονιµοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζοµένων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Αν νεοδιοριζόµενος δεν κριθεί κατάλληλος να µονιµοποιηθεί εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167).

Άρθρο 63
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες µπορεί να προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως ενός διδακτικού (1) έτους, προκειµένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές µονάδες εκπαιδευτικοί ή µέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ή δηµιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραµµένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίµησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι σε συγκεκριµένες περιοχές διορισµού/διευθύνσεις εκπαίδευσης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίµησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αµετάκλητη.

3. Η πρόσληψη αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών ή µελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων.

4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαµβάνεται ως αναπληρωτής παραµένει εγγεγραµµένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως µόνιµος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραµείνει στη θέση που είναι τοποθετηµένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειµενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαµβάνονται, µε αίτησή τους, ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.

Η πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται µε βάση ενιαίο πίνακα ωροµισθίων που συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στον οποίο κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές στην περιοχή όπου πραγµατοποιείται η πρόσληψη.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να προσλαµβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγµένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύµφωνα µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων, και µέχρι την έκδοσητων τελικών πινάκων

7. Για την πρόσληψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσµετράται η προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών που έχουν απολυθεί για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε αταγγελία της σύµβασης εργασίας, χωρίς την προϋπόθεση της υποπερίπτ. ββ’ της περίπτ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου για την «κατάρτιση των προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων».

8. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε µε την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωροµισθίου λογίζεται ως πραγµατική δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαµβάνεται υπόψη µετά το µόνιµο διορισµό στη δηµόσια εκπαίδευση για κάθε συνέπεια.

Άρθρο 64
Μετατάξεις εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α΄151) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, είτε εκπαιδευτικών είτε µελών Ε.Ε.Π., για τις οποίες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι έχουν συµπληρώσει πέντε έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν. Οι µετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται µετά τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.). Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26).»

Άρθρο 65

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:

α) Κατανέµονται οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κατά περιοχή, κλάδο, ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης.

β) Καθορίζονται:
αα) ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε θέµα σχετικό µε την εισαγωγική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π., καθώς και την επιµόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από το διορισµό,

ββ) ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας για µονιµοποίηση των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Α.Σ.Ε.Π., µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου:

α) Η προκήρυξη της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου παρατείνεται έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020, εφόσον έως την 1η-7-2019 δεν έχουν καταρτιστεί από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης. Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν για τα τρία (3) διδακτικά έτη, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

δ) Για το διορισµό και την πρόσληψη κλάδων του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι πανεπιστηµίου των κλάδων του Ε.Ε.Π. κατατάσσονται µαζί µε τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια και επιµορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία του διορισµού τους.

2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του δεύτερου άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013 – 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2013 – 2014, για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για το διορισµό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση ισχύουν οι κείµενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 διατάξεις.

β) Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του δεύτερου άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2013- 2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α’ 267).

γ) Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου όσοι κατά τη δηµοσίευση του ν. 4547/2018 (Α’ 102) είχαν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απένειµε παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως ίσχυε έως τη δηµοσίευση του ανωτέρω νόµου, ή είχαν εισαχθεί σε Τµήµατα των περίπτ. β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν την ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018.

4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου, η πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Άρθρο 67
Καταργούµενες διατάξεις
Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και ιδίως οι ακόλουθες:

α) η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 (Α’ 78),
β) η περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 19, η παρ. 2.1 του άρθρου 20, η περίπτ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 21 και το άρθρο 22 του ν. 3699/2008

γ) τα άρθρα 1 έως 4, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 4Α, τα άρθρα 5 και 5Α, τα άρθρα 8 και 9 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010.» 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 832 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Πρακτική πότε?????
Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 - 01:34
Σχόλια (0)

Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιων Τρίπολη
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 - 05:49
Σχόλια (1)

Εργοθεραπεία
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 - 19:46
Σχόλια (6)

ΙΚΥ ΕΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 - 15:58
Σχόλια (11)

ικυ εκο
Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 - 22:43
Σχόλια (9)

Επιλογη σχολης sos
Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 - 18:32
Σχόλια (0)

ΚΑΤΑΤΑΚΤΉΡΙΕΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 - 17:15
Σχόλια (1)

Άνοιξε το απογραφικο δελτίο εξόδου Sos
Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 - 14:23
Σχόλια (15)

Sos βρεφφονηπιοκομια
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 - 22:12
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Παιδαγωγικά;
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 - 21:41
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012
Τα επάνω και τα κάτω των βάσεων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3237 ημέρες
Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012
Πάει και ο οργανισμός έκδοσης διδακτικών βιβλίων
Σχόλια (3)
Υποβλήθηκε πριν από 3237 ημέρες
Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012
Συνεργασία Ελλήνων επιστημόνων με το CERN για την αντιμετώπιση του καρκίνου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3237 ημέρες
Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2012 - Θέματα Εξετάσεων (ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)
Σχόλια (11)
Υποβλήθηκε πριν από 3238 ημέρες
Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012
Φράγκος: Δεν θα διαλύσω τις Ένοπλες Δυνάμεις επειδή το λέει το μνημόνιο!
Σχόλια (6)
Υποβλήθηκε πριν από 3241 ημέρες
Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012
Αιτήσεις για θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3241 ημέρες
Σελίδα 4880 από 4958 (29746 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4879
4880
4881
4882
4956
4957
4958
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης