Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
ΕΥΔΟΞΟΣ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία διανομής των φοιτητικών συγγραμμάτων

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 η διαδικασία για την  διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές ανά την επικράτεια και την Κύπρο. Τα συγγράμματα αποστέλλονται μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς και παραδίδονται χωρίς την είσπραξη κάποιου αντίτιμου από τον φοιτητή. Η δαπάνη της ταχυμεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους. Η εταιρία ταχυμεταφοράς παραδίδει το δέμα στον δικαιούχο φοιτητή, στον τόπο παράδοσης, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον φοιτητή στο πεδίο της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Αναφορικά με την υπ’ αριθ. 149937/Ζ1/4-11-2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη (ΦΕΚ Β΄ 4838) με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 150506/Z1/4-11-2020 εγκυκλίου μας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Για τη διακίνηση και διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στην ως άνω ΚΥΑ και εφαρμόζονται αναλογικά όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 1141/2010 ΠΟΛ με θέμα «Διανομή και τιμολόγηση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων», καθώς και στις με αριθμ. ΔΕΛ Ζ 1131086 ΕΞ 2019 και ΔΕΑΦ Δ 1016206 ΕΞ 29.1.2019 διευκρινιστικές οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά το μέτρο που το περιεχόμενο αυτών δεν έρχεται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στην ως άνω ΚΥΑ. Συγκεκριμένα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, οι οποίες επιλέγονται με ευθύνη του κάθε εκδοτικού οίκου, και όχι μέσω μίας εταιρίας ταχυμεταφορών, η οποία υποδεικνύεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) και διασυνδέεται άμεσα με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Ειδικότερα, για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ισχύουν τα κάτωθι:

1. Ο κάθε εκδοτικός οίκος μπορεί να ανακτήσει από τον λογαριασμό που διατηρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» συγκεντρωτική λίστα με όλα τα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών και των δηλωθέντων διδακτικών συγγραμμάτων, τα οποία θα πρέπει να διανεμηθούν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στον τόπο παράδοσης που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος φοιτητής.

2. Κάθε εκδοτικός οίκος επικολλά τα πλήρη στοιχεία της αποστολής στο δέμα που περιλαμβάνει το/α αντίστοιχο/α σύγγραμμα/τα προς τον φοιτητή και εν συνεχεία το παραδίδει/προωθεί σε εταιρία ταχυμεταφοράς της επιλογής του, η οποία θα επιμεληθεί τη σχετική παράδοση.

3. Τα συγγράμματα αποστέλλονται μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς και παραδίδονται χωρίς την είσπραξη κάποιου αντίτιμου από τον φοιτητή. Η δαπάνη της ταχυμεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

4. Η εταιρία ταχυμεταφοράς παραδίδει το δέμα στον δικαιούχο φοιτητή, στον τόπο παράδοσης, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον φοιτητή στο πεδίο της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Σημειώνεται ότι κατά την παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων δεν υποβάλλεται μοναδικός αριθμός (ΠΙΝ) από μέρους του φοιτητή, σε κάθε περίπτωση όμως ο φοιτητής οφείλει να υπογράψει για την παραλαβή αυτών όπου υποδεικνύεται από την εταιρεία ταχυμεταφοράς. Η παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο μόνο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης, η οποία μπορεί να παραχθεί μέσω της ιστοσελίδας https://dilosi.services.gov.gr.

5. Η διαδικασία των αποστολών παρακολουθείται ηλεκτρονικά από το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των Ταχυδρομικών Αποστολών (ΕΣΠΕΤΑ) της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς που προβλέπονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις εταιρείες ταχυμεταφορών.

6. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής και διακίνησης εκδίδονται υποχρεωτικά όλα τα σχετικά ειδικά έντυπα, τα οποία οι εταιρείες ταχυμεταφορών οφείλουν να εκδίδουν (voucher, αποδεικτικό παράδοσης - παραλαβής) σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη οριστεί στη με αριθμ. 1141/2010 ΠΟΛ, καθώς και τις με αριθμ. ΔΕΛ Ζ 1131086 ΕΞ 2019 και ΔΕΑΦ Δ 1016206 ΕΞ 29.1.2019 διευκρινιστικές οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά το μέτρο που τα οριζόμενα δεν έρχονται σε αντίθεση με την με αριθμ. 44726/Ζ1/9.4.2020 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1271). Για τους λόγους αυτούς δεν είναι απαραίτητη η έκδοση παραστατικών διακίνησης από μέρους των εκδοτικών οίκων κατά τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω των εταιριών ταχυμεταφορών.

7. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής και διακίνησης των συγγραμμάτων, σε εφαρμογή του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να συντάσσουν ειδική συγκεντρωτική λίστα με τα στοιχεία των παραδόσεων των διδακτικών συγγραμμάτων, την οποία εν συνεχεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διανομής οφείλουν να αποστείλουν προς το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» προκειμένου να ακολουθήσει η ενημέρωσή του.

Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ, επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα της συγκεντρωτικής λίστας διανομής διδακτικών συγγραμμάτων, το οποίο θα συμπληρωθεί από κάθε εκδοτικό οίκο. Το αρχείο έχει τη μορφή υπολογιστικού φύλλου (xls) και περιλαμβάνει τις εξής στήλες: Κωδικός μοναδικής επιλογής, Κωδικός Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, Τίτλος Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, ISBN Συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Κωδικός Φοιτητή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία Εταιρείας ταχυμεταφορών που πραγματοποίησε την παράδοση κατ’ οίκον και Κωδικός αποστολής ταχυμεταφοράς (voucher no).

Κατά τη συμπλήρωση του ανωτέρω αρχείου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι στήλες Κωδικός μοναδικής επιλογής, Κωδικός Συγγράμματος στο ΠΣ Εύδοξος, Τίτλος Συγγράμματος στο ΠΣ Εύδοξος, ISBN συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο ΠΣ Εύδοξος, Κωδικός Φοιτητή στο ΠΣ Εύδοξος, Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας και Επώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας να έχουν τις ίδιες τιμές με τις τιμές του αρχείου που έλαβαν οι εκδοτικοί οίκοι από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 της ως άνω ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι κάθε εκδοτικός οίκος θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει μία τελική συγκεντρωτική λίστα έγκυρης μορφής για το σύνολο των συγγραμμάτων που θα διανείμει κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η συμπλήρωση όλων των στηλών του υποδείγματος είναι υποχρεωτική προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή παρακολούθηση της διαδικασίας διανομής.

Το αρχείο της συγκεντρωτικής λίστας, θα φέρει υποχρεωτικά ως ονομασία τον «Κωδικό Εκδότη» στο ΠΣ Εύδοξος και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εκδοτικού οίκου, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική λίστα είναι ορθά, αληθή και ακριβή. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα https://dilosi.services.gov.gr. Οι συγκεντρωτικές λίστες και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή με ηλεκτρονικό τρόπο και διαδικασία η οποία θα ανακοινωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα. Κάθε εκδοτικός οίκος δύναται να αποστείλει το ανωτέρω αρχείο μαζί με την υπεύθυνη δήλωση μετά την ολοκλήρωση της διακίνησης των διδακτικών συγγραμμάτων του, και όχι αργότερα από την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021.

Τα ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικά για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των εκδοτικών οίκων για τα διανεμηθέντα διδακτικά συγγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.44

Πηγή: foititikanea.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 97 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Πτυχίο κουρέα
Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021 - 11:09
Σχόλια (1)

Ελάχιστη βάση εισαγωγής
Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 - 16:52
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


8-19 οι αιτησεις των αποφοιτων
Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 - 13:23
Σχόλια (1)

PARTY
Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 - 10:44
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΚΥ-ΕΚΟ 2018-2019
Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021 - 21:26
Σχόλια (3)

Εισακτεοι
Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 - 16:15
Σχόλια (1)

ερώτηση sos
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 - 21:02
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 - 15:30
Σχόλια (2)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 - 14:16
Σχόλια (2)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012
Να ξανακερδηθεί ο χαμένος χρόνος της ελληνικής εκπαίδευσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3199 ημέρες
Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012
Οι Ελληνες μαθητές καπνίζουν λιγότερο, αλλα πίνουν αλκοόλ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3199 ημέρες
Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012
Ο πόλεμος κατά των νέων!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3199 ημέρες
Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012
Τυφλός γύρευε βελόνα στ' άχυρα....
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3199 ημέρες
Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012
Διακοπές στη νησί της καρδιάς για… λίγους!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3199 ημέρες
Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012
Η σημασία των Ελληνικών ονομάτων
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 3199 ημέρες
Σελίδα 4817 από 4882 (29291 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4816
4817
4818
4819
4880
4881
4882
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης