Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012
Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024
Αίτηση μέσω διαδικτύου για 'Ελληνες του εξωτερικού

Οδηγίες για αλλοδαπούς και αλλογενείς

Μέχρι 40 σχολές μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο οι απόφοιτοι λυκείου χώρας μέλους της EE και μέχρι 20 σχολές όταν προέρχονται από χώρα που δεν ανήκει στην EE προκειμένου να εισαχθούν στα ελληνικά ΑΕΙ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας οι υποψήφιοι αλλοδαποί ή αλλογενείς προκειμένου να εισαχθούν στα ελληνικά ΑΕΙ έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν: Μέχρι σαράντα σχολές ή τμήματα ανεξάρτητα αν πρόκειται για πανεπιστήμια, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή ΤΕΙ από δυο το πολύ επιστημονικά πεδία εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μέχρι 20 σχολές ή τμήματα αν πρόκειται για πανεπιστήμια, ανώτατες εκκλησιαστικές σχολές ή ΤΕΙ από ένα και μόνο επιστημονικό πεδίο, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείου αντίστοιχου σχολείου χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν τις σχολές με τη σειρά που θέλουν και να κάνουν έλεγχο στη σειρά προτίμησης, ώστε να μην υπάρχουν ασυνέχειες ή διπλές καταχωρίσεις. Στα προγράμματα ιερατικών σχολών γίνονται δεκτά μόνο αγόρια.

 

Ηλεκφονικά θα υποβαλουν τις αιτήσεις τους για εισαγωγή στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σι Ελληνες του εξωτερικού, το μέτρο αυτό εφαρμόζεται φέτος για δεύτερη φορά από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφορά τους Ελληνες του εξωτερικού, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υπο βαλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, ατο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με σχετικό δελτίο από το υπουργείο Παιδείας).

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο χωρίς κατ' ανάγκη ναμετσκινούνται στην Ελλάδα, για τον σκοπό αυτό, από χώρες του εξωτερικού. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας στις ημερομηνίες το μέτρο εφαρμόζεται φέτος για δεύτερη φορά που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή οφείλουν να μελετήσουν τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr exams, ώστε να είναι σίγουροι ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται γιατην κατηγορία τους. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, επίσης, σι υποψήφιοι θα αναζητήσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα υποβαλουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή 1 αποστέλλουν: Ένα ( 1 ) υπογεγραμμένο αντίγραφο αίτησης συμμετοχής και ένα ( 1 ) υπογεγραμμένο αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας Μία ( 1 ) υπεύθυνη δπλωση του Ν. 1599 1986 υπογεγραμμένη, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη τους στην ειδική κατηγορία όπου υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής τους.

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης θα ανακοινωθεί από το υπουργείο τη 18η Ιουλίου 2011. Η αποατολή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με τσχυμετα φορό (COURIER) στη: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ, με την ένδειξη: για την επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων Ελλήνων του Εξωτερικού Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα).

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεαμες αιτήσεις συμμετοχής και μηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το σήατημα. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχής και των μηχανογραφικών δελτίων οι υποψήφιοι ενημερώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει γιατην έγκριση ή μη της αίτησής τους. Παράλληλα, θα τους γνωστοποιείται και ο κωδικός αριθμός με τον οποίο θα συμμετέχουν στις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης και του μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, n οποία και Θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, ε ίτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση τσυ τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

Οι εξετάσεις θα διεξσχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου, συμφωνά με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. Οι υποψήφιοι θα παρολάβουν το δελτίο εξεταζομένου από τα εξεταστικά κέντρα της πόλης που θα δηλώσουν ότι θα εξεταστούν, τα οποία θα ανακοινωθούν.

ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΤΡΙΓΚΑ

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
click will my husband cheat again wives cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
open under arm viagra read here
wife cheat how many people cheat go
redirect read why do married men cheat on their wives
go abortion in canada read here
what are std symptoms throat chlamydia get tested for stds
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
dating for married click why do wife cheat
dating for married why do married men cheat wifes who cheat
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories
dating site for married people site reasons people cheat
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin
coupons for cialis printable lakeerengallery.com cialis coupons free
dilation and curettage definition angkortaxidriver.com how many weeks pregnant to have an abortion

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4438 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Σχόλια (0)
 Αυτο το αρθρο αναφερεται στο 2011 αν δεν το ειδατε.... επισης τις ταυτοτητες υποψηφιου απο που θα τις παρουν οι Ελληνες του Εξωτερικου
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
how to catch a cheat dating for married men online
go read pregnancy termination options
go abortion in canada read here
Υποβλήθηκε πριν από 4434 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
Δωρεάν διαμονή φοιτητών σε ξενοδοχεία / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
Μηχανογραφικό 2024: Πότε κλείνει η πλατφόρμα – Πότε βγαίνουν οι βάσεις
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
Υπουργείο Παιδείας: Νέοι πίνακες εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ - Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σελίδα 2 από 6288 (37727 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6286
6287
6288
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης