Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Σχολές - Τμήματα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Στρατιωτικές Σχολές: Τι γίνεται στην περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής σπουδαστών για λόγους υγείας

Τι γίνεται στην περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής για λόγους υγείας των σπουδαστών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές (2021-2022):

1. Οι σπουδαστές/τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλουν την ιδιότητα τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζηµιώσεως στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990-ΦΕΚ Α΄ 160, εκτός της περίπτωσης εγγραφής τους σε άλλη σχολή των Ε∆ ή των Σωµάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση αποχώρησης και από τη δεύτερη σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζηµίωση [άρθρο 8 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 143)].

2. Οι σπουδαστές/τριες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2525/1997- ΦΕΚ Α΄ 188 ή µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων ή µε το σύστηµα εισαγωγής του Ν.4186/2013, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µέχρι και την 15η Νοεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τµήµατος επόµενης προτίµησης τους στο µηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται µόνον εφόσον είχαν συγκεντρώσει βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη µε αυτή του τελευταίου υποψηφίου-ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριµένη Σχολή ή Τµήµα το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στη Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου-ης που υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη διαγραφή του-ης. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωµάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΥΕ) [άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152)]. 

3. Όσοι/ες σπουδαστές/τριες των Σχολών της προηγούµενης παραγράφου διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µετά τις 15 Νοεµβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησης τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τµήµατος της επόµενης προτίµησης του µηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τµήµα το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων το επόµενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδηµαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόµενου -ης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους από της διαγραφής τους και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωµάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ (άρθρο 6 του Ν.3027/2002).

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, οι σπουδαστές/τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τµήµατος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ή του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, αντίστοιχα.

5. Εφόσον από τη γνωµάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ προκύπτει ότι ο/η σπουδαστής/τρια που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι- 1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής του επιτρέπεται για όλες τις Σχολές ή Τµήµατα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.

6. Όσοι/ες διαγράφονται από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, απολύονται και τους παρέχεται δικαίωµα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

7. Όσοι/ες ανήκουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις του παρόντος Παραρτήµατος και δεν υποβάλλουν την προβλεπόµενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά µέσα στην προθεσµία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωµα εγγραφής σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής τους.

8. Επισηµαίνεται ότι, οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι, προκειµένου να ενταχθούν σε αυτή, διεγράφησαν είτε ως µαθητές από άλλη παραγωγική σχολή των Ε∆, είτε ως µόνιµοι στρατιωτικοί από τις τάξεις των Ε∆ και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις και διαγράφονται από τη Σχολή Ικάρων, µπορούν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διαγραφή τους, να επανεντάσ- σονται στην κατηγορία που ανήκαν. Η επανεγγραφή των µαθητών στη σχολή από την οποία είχαν διαγραφεί γίνεται στο έτος σπουδών που έπεται του έτους διαγρα- φής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησής τους, σύµφωνα µε τον οικείο οργανισµό της σχολής, η δε φοίτησή τους αρχίζει από την επόµενη της διαγραφής τους από τη Σχολή Ικάρων, ακαδηµαϊκή περίοδο. Η επανεγγραφή όσων υπηρετούσαν ως µόνιµοι στρατιωτικοί στις τάξεις των Ε∆ γίνε- ται στην ίδια επετηρίδα από την οποία διεγράφησαν και καθίστανται νεότεροι όσων απέκτησαν το βαθµό κατά το ίδιο έτος.

9. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή/τριας από ΑΣΕΙ–ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην περίπτωση των υποψηφίων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος Παραρτήµατος (διαγραφή για λόγους υγείας) και δεν έχει το δικαίωµα εισαγωγής στη Σχολή ή Τµήµα της επόµενης προτίµησής του που έχει δηλώσει στο µηχανογραφικό δελτίο.

Πηγή: foititikanea.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 81 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Μεταγραφή νοσηλευτική Ηράκλειο
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 - 10:31
Σχόλια (0)

Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (2)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
Σχόλια (1)

Δεύτερη φορά πανελλήνιες
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
Σχόλια (4)

Αποτελέσματα μεταγραφών
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 - 15:40
Σχόλια (1)

Μετςγγραφη προβλεψη
Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 - 22:15
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012
Δεν είναι ισότιμα τα πτυχία των Κολλεγίων με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3403 ημέρες
Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012
Η Ελλάδα μπορεί!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3403 ημέρες
Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012
Bravo!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3403 ημέρες
Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012
Φθηνότερο το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3403 ημέρες
Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012
Η προσπάθεια του υπ. Παιδείας για αποκλιμάκωση στα ΑΕΙ τίθεται εν αμφιβόλω
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3403 ημέρες
Σελίδα 5136 από 5240 (31439 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5135
5136
5137
5138
5238
5239
5240
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης