Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
ΑΣΕΠ: Nέα προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμων αξιωματικών στο Στρατό Ξηράς
 Μόνιμες θέσεις στο Στρατό Ξηράς προκηρύσσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ποιές ειδικότητες ζητούνται μέσω ΑΣΕΠ.

To ΑΣΕΠ προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση 5 θέσεων εργασίας μόνιμων αξιωματικών στη Γενική Ειδικότητα Στρατιωτικών Διερμηνέων. Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν την Αγγλική γλώσσα, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς καθώς και την Γαλλική, Γερμανική και την Τουρκική γλώσσα.

Κάθε υποψήφιος που συγκεντρώνει όλα τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, το π.δ. 300/2002 (Α΄ 267) και την παρούσα εγκύκλιο, για κάλυψη θέσης Μονίμου Ανθυπολοχαγού της γενικής ειδικότητας Διερμηνέων, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Τουρκικής γλώσσας, του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς, μπορεί να υποβάλει, μετά την έκδοση της εγκυκλίου προκήρυξης του διαγωνισμού, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, μόνο για μία κύρια γλώσσα, όπως τα Υποδείγματα του Παραρτήματος «Β», στην οποία θα δηλώνει την κύρια γλώσσα (Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική-Τουρκική) και την τυχόν δευτερεύουσα γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία υποψήφιοι που γνωρίζουν άριστα μια από τις ζητούμενες γλώσσες και ταυτόχρονα έχουν πτυχίο φιλοσοφικής σχολής, νομικών ή πολιτικών επιστημών ή των τμημάτων μετάφρασης και διερμηνείας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως τις 3 Νοεμβρίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Mε την αίτηση συνυποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό Δήμου, κοινότητας ή προξενικής αρχής, όπου είναι εγγεγραμμένος (υφίσταται η δυνατότητα άντλησης του ανωτέρω πιστοποιητικού μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου «www.gov.gr»), στο οποίο:

(1) Επικολλάται φωτογραφία τύπου ταυτότητας, αρμόδια θεωρημένη (ταυτοπροσωπία).

(2) Φαίνεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια.

(3) Αναγράφεται αναλυτικά η ημερομηνία γέννησης, που προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και όχι από μεταγενέστερη διόρθωση.

β. 2 φωτογραφίες 3Χ4 εκ, στο πίσω μέρος των οποίων να αναγράφεται καθαρά το όνομα του υποψηφίου.

γ. Από υποψήφιο νομίμως εκτός στρατεύματος, πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Από υποψήφιο που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) από τη Μονάδα, θεωρημένο από την οικεία Στρατολογική Υπηρεσία. Από γυναίκες υποψήφιες οι οποίες υπηρέτησαν οποτεδήποτε με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που έχει εκδοθεί στην ημεδαπή.

ε. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να συνοδεύεται από:

(1) Επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους δικηγόρους στην Ελλάδα και από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφραστές. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

(2) Επικύρωση του φωτοαντιγράφου του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, μόνο από δικηγόρο.

(3) Πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης, περί «ισοτιμίας», «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλου Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄80).

στ. Οι υποψήφιοι της παρ. 7, επικυρωμένο τίτλο ή βεβαίωση σπουδών για τη δευτερεύουσα ξένη γλώσσα.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο υποψήφιος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986. Το κείμενο της δήλωσης διατυπώνεται όπως παρακάτω: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι, από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω: α) δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, και β) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου της κατοικίας μου ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας.

Όλα τα δικαιολογητικά, πλην των τίτλων σπουδών, πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ 3 μήνες, πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν επικυρωθεί ή/ και μεταφραστεί (όπου απαιτείται), δεν θα γίνονται δεκτά.

πηγή:dikaiologitika 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 122 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΑΙΤΗΣΗ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 - 22:29
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΜΟΡΙΑ
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022 - 21:32
Σχόλια (49)

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 - 17:42
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 - 11:59
Σχόλια (26)

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 - 17:42
Σχόλια (3)

Προστάτης Οικογένειας Βοηθεια
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 - 03:34
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ επόμενο μέιλ Β φάση επιλεγέντων
Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022 - 10:24
Σχόλια (17)

γραπτες εξετασεις
Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022 - 17:55
Σχόλια (1)

ΙΚΥ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 - 12:28
Σχόλια (3)

Παράνομη Συγκρότηση
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 - 00:56
Σχόλια (2)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 19 Μαΐου 2012
Τα σύνορα της Ευρώπης σε τρία λεπτά
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3855 ημέρες
Σάββατο, 19 Μαΐου 2012
Δωρεάν είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3855 ημέρες
Σάββατο, 19 Μαΐου 2012
Kραυγή αγωνίας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3855 ημέρες
Σάββατο, 19 Μαΐου 2012
Χωρίς άγχος είναι καλύτερα τα αποτελέσματα στις Πανελλαδικές εξετάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3855 ημέρες
Σάββατο, 19 Μαΐου 2012
Νεοελληνική Γλώσσα: Οδηγός επιτυχίας - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3855 ημέρες
Σάββατο, 19 Μαΐου 2012
Οι γκάφες και τα λάθη των θεμάτων των Πανελλαδικών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3855 ημέρες
Σελίδα 5751 από 5783 (34695 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5750
5751
5752
5753
5781
5782
5783
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης