Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Διορισμοί στο Δημόσιο: Καθορισμός προσόντων-Το νέο Προσοντολόγιο/Κλαδολόγιο σε ΦΕΚ
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο) - Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμ. 85 (ΦΕΚ 232/17-12-2022)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 232/17-12-2022 το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 85 με τον καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Σκοπός - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

1.Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η ενιαία ρύθμιση του ζητήματος του προσοντολογίου και κλαδολογίου των φορέων του Δημοσίου Τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α' 6) και των οποίων οι κλάδοι και οι ειδικότητες περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του παρόντος.

2.Με το παρόν α) ορίζονται ενιαία για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα της παρ. 1 του παρόντος οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους, β) αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες και γ) καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του παρόντος.

3.Για λόγους συστηματικούς, οι κλάδοι ταξινομούνται και ομαδοποιούνται σε τομείς.

Άρθρο 2

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

1.Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) είναι θέσεις με αυξημένα τυπικά προσόντα ιδιάζουσας φύσης και αποστολής, για την πλήρωση των οποίων απαιτούνται σωρευτικά κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο της αλλοδαπής που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο,

β) επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που αποδεικνύεται με διδακτορικό δίπλωμα Α.Ε.Ι., πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο της

αλλοδαπής, ή αυτοτελή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους Α.Ε.Ι., πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο της αλλοδαπής και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου και

γ) άριστη γνώση μιας τουλάχιστον επίσημης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ορίζονται τα αποδεκτά βασικά πτυχία ή διπλώματα Α.Ε.Ι., η επιστημονική εξειδίκευση, οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ξένες γλώσσες καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα.

3.Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τη θέση χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων, πέραν των οριζομένων ως αποδεκτών στην προκήρυξη, τα βασικά αυτά πτυχία γίνονται αποδεκτά ως τυπικό προσόν διορισμού στη θέση.

4.Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

1.Θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2.Για τους κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΠΕ των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι., προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά κλάδο και ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

3.Στην περίπτωση κλάδου και ειδικότητας για τα οποία το οριζόμενο από την προηγούμενη παράγραφο πτυχίο ή δίπλωμα δεν παρέχεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως προσόν διορισμού ή πρόσληψης γίνεται δεκτό το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής.

4.Οι κλάδοι και ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α' του παρόντος.

Άρθρο 4

Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

1.Θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2.Για τους κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΤΕ των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος Τ.Ε.Ι. προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά κλάδο και ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

3.Οι κλάδοι και ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ ορίζονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α' του παρόντος.

 

Άρθρο 5

Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1.Θέσεις της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής.

2.Για τους κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΔΕ των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά κλάδο και ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής.

3.Οι κλάδοι και ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ ορίζονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Α' του παρόντος.

Άρθρο 6

Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

1.Θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.

2.Οι κλάδοι και ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ ορίζονται στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος Α' του παρόντος.

Άρθρο 7

Λοιποί δεκτοί τίτλοι πλην των ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων της αλλοδαπής

1.Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, πλην των τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και έχουν λάβει ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον επίσημο φορέα της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον σκοπό αυτό, γίνονται, επίσης, δεκτοί: α) όσοι έχουν λάβει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α' 149), β) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α' 78),

γ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010 (Α' 78),

δ) όσοι έχουν λάβει τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α' 178),

ε) όσοι έχουν λάβει διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α' 14), 84/1986 (Α' 31) 38/2010 (Α' 78), 97/1986 (Α' 35), 98/1986 (Α' 35) , 53/2004 (Α' 43) , 40/2006 (Α' 43) και την Υ.Α. Α4/5226/1987 (Β' 613), στ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως ισχύει, ζ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής

Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως ισχύει.

2.Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση κάλυψης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

 

Άρθρο 8

Βεβαίωση επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών

1.Σε περίπτωση ίδρυσης ή συγχώνευσης ή κατάτμησης Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής μετά τη δημοσίευση του παρόντος, εάν το χορηγούμενο πτυχίο ή δίπλωμα δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία προκήρυξη τίτλους, αυτό γίνεται δεκτό ως αντίστοιχο, εφόσον στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με αυτήν. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση βεβαίωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ως καθ' ύλην αρμόδια για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του οικείου Α.Ε.Ι..

2.Για θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικείες βεβαιώσεις επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών χορηγούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 9

Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και απόδειξη αυτής

1.Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης για όλους τους κλάδους και ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, καθώς και για τους κλάδους και ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ για τις οποίες ρητά ορίζεται ως τέτοιο στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Α' του παρόντος. Για λοιπούς κλάδους και ειδικότητες ΔΕ, μπορεί, με την προ-κήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίζεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ μετά από αίτημα του φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Σε περίπτωση που απαιτείται πέραν των ανωτέρω και γνώση συγκεκριμένου προγράμματος ή αντικειμένου πληροφορικής, σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη και αποδεικνύεται με τους τρόπους που ορίζονται σε αυτήν.

2.Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς της ημεδαπής, οι οποίοι πιστοποιούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή με τίτλους γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που 

χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής και οι οποίοι φορείς έχουν αναγνωριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α' 48), όπως ισχύει. Οι ως άνω τίτλοι της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισής τους με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής.

β) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται για τους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Πληροφορικής στους Πίνακες 1, 2 και 3 αντίστοιχα του Παραρτήματος Α' του παρόντος.

γ) Με τίτλους σπουδών, προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης είτε προπτυχιακού τίτλου είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

δ) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από φορείς, οι οποίοι είχαν πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π. ή τον πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

ε) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

1.ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

2.Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

3.IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

4.BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ICT Hellas Α.Ε.).

στ) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (άρθρο 28 ν. 4653/2020).

ζ) Με πιστοποιητικό αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

3.Πέραν των ανωτέρω, η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) παρουσιάσεων και (δ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται με τον τρόπο και τα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά στο Παράρτημα Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών.

Άρθρο 10

Γνώση ξένης γλώσσας και απόδειξη αυτής

1.Η γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης, ορίζεται κατά τα αναφερόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR) στα ακόλουθα επίπεδα:

α. Άριστη γνώση (Γ2 ή C2) β. Πολύ καλή γνώση (Γ1 ή C1) γ. Καλή γνώση (Β2 ή B2) δ. Μέτρια γνώση (Β1 ή B1)

Η απαιτούμενη κατά περίπτωση ανά κλάδο και ειδικότητα γνώση ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυτής καθορίζονται είτε με τους Οργανισμούς ή Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας είτε με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα και σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π..

2.Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ή Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού ή Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, εφόσον αυτή διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα της οικείας χώρας.

γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο πλαίσιο συνεργασίας εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής με αναγνωρισμένο ομοταγές της αλλοδαπής ή με μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής, εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας, των εξετάσεων, της συγγραφής και της παρουσίασης της μεταπτυχιακής εργασίας είναι άλλη πλην της ελληνικής κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές.

δ) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.

3.Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας στα λοιπά επίπεδα της παρ. 1 διαπιστώνεται με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α' 186), όπως ισχύει. Επίσης, η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και:

α) με απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο αναγνωρισμένου ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής κατά την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως ισχύει, εφόσον τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του σχολείου για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα,

β) με απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση της σχολικής μονάδας για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, εφόσον αυτή διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα της οικείας χώρας.

4.Πέραν των ανωτέρω, η γνώση της ξένης γλώσσας ανά επίπεδο αποδεικνύεται και με τίτλους ή πιστοποιητικά για την κατά περίπτωση γλώσσα, όπως αυτοί ή αυτά καθορίζονται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας της παρ. 3Β του άρθρου 52 του ν. 4830/ 2021, καθώς και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών.

5.Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις γλωσσομάθειας της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Από την υποχρέωση μετάφρασης εξαιρούνται τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του παρόντος και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών. Οι τίτλοι του προηγούμενου εδαφίου, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, γίνονται αποδεκτοί χωρίς επικύρωση.

 

Άρθρο 11

Εμπειρία και απόδειξη αυτής

1.Η εμπειρία είτε αποτελεί απαιτούμενο προσόν διορισμού/πρόσληψης είτε βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης, αποδεικνύεται:

α) με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα της ημεδαπής για τη χρονική διάρκεια της ασφάλισης ή

β) με δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της παροχής εργασίας ή

γ) με βεβαίωση φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή

Σε περίπτωση απασχόλησης στην αλλοδαπή ισχύουν κατ' αναλογία τα ισχύοντα στην ημεδαπή.

Σε κάθε περίπτωση, στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει, επακριβώς, τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο προκειμένου να αποδείξει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

2.Εμπειρία θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε.Δ., η διδακτική εμπειρία, η έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και ο χρόνος εμπειρίας που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας.

3.Εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο εφόσον η σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτηση της ειδικότητας και μετά.

4.Πέραν των ανωτέρω, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να ορίζει επιπλέον τρόπους απόδειξης της εμπειρίας με την οικεία προκήρυξη ή τα πάγια μέρη αυτής.

 

Άρθρο 12

Άδεια άσκησης επαγγέλματος και επίπεδο αυτής - Επαγγελματική ταυτότητα μέλους

1.Για όσους κλάδους και ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος ή/και ταυτότητα μέλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, απαγορεύεται ο διορισμός ή η πρόσληψη χωρίς την εν λόγω άδεια ή/και την ταυτότητα μέλους.

2.Το επίπεδο ή η τάξη της κατά περίπτωση επαγγελματικής άδειας, εφόσον δεν καθορίζεται με τον Οργανισμό ή Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του φορέα, ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Αν η άδεια άσκησης του αυτού επαγγέλματος χορηγείται σε κατόχους διαφορετικών πτυχίων ή διπλωμάτων ή απολυτηρίων τίτλων της ημεδαπής, τότε αυτά αποτελούν τυπικό προσόν διορισμού/πρόσληψης στον οικείο κλάδο και ειδικότητα με την προϋπόθεση όμως της ισοτιμίας ή ακαδημαϊκής ισοδυναμίας των τίτλων αυτών.

3.Γίνεται δεκτή άδεια άσκησης επαγγέλματος που αποκτήθηκε με τίτλο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας από την απαιτούμενη στην προκήρυξη, εφόσον από το περιεχόμενο της προσκομισθείσας ανωτέρου επιπέδου άδειας συνάγεται ότι ο κάτοχός της μπορεί να εκτελέσει, μεταξύ άλλων, το είδος των συγκεκριμένων εργασιών που μπορούν να εκτελεστούν και με βάση την απαιτούμενη από την προκήρυξη άδεια.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

Άρθρο 13

Αντιστοίχιση υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με νέους κλάδους και ειδικότητες

1.Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, οι φορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, εφόσον περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β' του παρόντος, με τους οριζόμενους στο παρόν νέους κλάδους και ειδικότητες, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α' 224), άλλως δεν δύνανται να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) και στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων κατά τις κείμενες διατάξεις. Νέοι Οργανισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν διάταγμα.

2.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων γίνεται με πράξη του αρμόδιου για διορισμό ή πρόσληψη οργάνου του φορέα, η οποία δημοσιεύεται με τον τρόπο που επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δημοσίευση των οικείων Οργανισμών ή Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας του φορέα. Με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για διορισμό ή πρόσληψη οργάνου του φορέα, το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατατάσσεται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε κλάδο και ειδικότητα, με βάση τους πίνακες αντιστοίχισης ανά εκπαιδευτική κατηγορία του Παραρτήματος Β' του παρόντος. Η κατάταξη αυτή δεν μεταβάλλει το υπηρεσιακό, μισθολογικό και κοινωνικοασφαλιστικό καθεστώς των υπαλλήλων ούτε τη σχέση εργασίας με την οποία απασχολούνται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων μερικής απασχόλησης αντιστοιχίζονται σε νέους κλάδους και ειδικότητες με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης.

3.Για το υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος προσωπικό η αντιστοίχιση σε νέους κλάδους και ειδικότητες πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο Παράρτημα Β', ακόμη και αν δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα στο παρόν τυπικά προσόντα των κλάδων και ειδικοτήτων αυτών.

4.Σε περιπτώσεις υφιστάμενων κλάδων, χωρίς ένταξη σε ειδικότητες του υπηρετούντος σε αυτούς προσωπικού, η αντιστοίχιση διενεργείται υποχρεωτικά σε κλάδο και ειδικότητα με βάση τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψής του, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων στο Παράρτημα Β'.

5.Η αντιστοίχιση σε κλάδο και ειδικότητα διενεργείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β’ αποκλειομένης της δυνατότητας αλλαγής κλάδου και ειδικότητας στην περίπτωση που πληρούνται τα τυπικά προσόντα για κατάταξη σε άλλον ή άλλους κλάδους και ειδικότητες.

6.Σε περιπτώσεις υφιστάμενων σύνθετων κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται με το παρόν, η αντιστοίχιση των υπηρετούντων σε αυτούς υπαλλήλων στους νέους κλάδους και ειδικότητες πραγματοποιείται με βάση τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψής τους.

7.Υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος κενές οργανικές θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων του Παραρτήματος Β' αντιστοιχίζονται υποχρεωτικά στους νέους κλάδους και ειδικότητες σύμφωνα με τον οικείο πίνακα αντιστοίχισης. Στην περίπτωση που οι νέοι κλάδοι περιλαμβάνουν περισσότερες από μία ειδικότητες, αν στις οικείες οργανικές διατάξεις δεν ορίζονται ειδικότητες για τους υφιστάμενους κλάδους, η αντιστοίχιση σε ειδικότητες πραγματοποιείται με βάση τις ανάγκες των φορέων.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Άρθρο 14

Γενικές διατάξεις

1. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται, για θέσεις συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν, σε ορισμένους μόνο τίτλους από τους προβλεπόμενους, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φορέα και σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π.. Ειδικά για τον κλάδο και ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού και τον κλάδο και ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, στην περίπτωση που ζητείται περιορισμός των αποδεκτών τίτλων, σε πτυχία ή διπλώματα ιδίως διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης, εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι περ. Β.7.2. των Πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος Α' αντίστοιχα.

2.Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δύναται, για ορισμένους κλάδους και ειδικότητες, να ορίζονται πλέον των προβλεπομένων στο παρόν ή στις οικείες οργανικές διατάξεις πρόσθετα ή και επικουρικά προσόντα, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φορέα και σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π..

3.Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, με εξαίρεση τους τίτλους γλωσσομάθειας της παρ. 5 του άρθρου 10 του παρόντος.

4.Για κλάδους και ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του παρόντος, οι φορείς δύνανται να εφαρμόζουν αναλόγως τις οικείες διατάξεις του παρόντος περί προσόντων διορισμού ή πρόσληψης.

5.Με την επιφύλαξη των οικείων οργανικών διατάξεων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται για τον διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του παρόντος ορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. με την οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 15

Μεταβατικές διατάξεις

1.Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται από το Α.Σ.Ε.Π. εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος ολοκληρώνονται με βάση το προϊσχύον πλαίσιο περί καθορισμού προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε κλάδους ή ειδικότητες. Για το προσωπικό που διορίζεται ή προσλαμβάνεται με βάση αποτελέσματα προκηρύξεων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη αντιστοίχισης της παρ. 2 του άρθρου 13 εντός δύο (2) μηνών από τον διορισμό ή πρόσληψη αυτού.

2.Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσπασης ή μετάταξης κατά την παρ. 3Α του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 εκδίδεται αμελλητί για το προσωπικό αυτό η διαπιστωτική πράξη αντιστοίχισης της παρ. 2 του άρθρου 13, εφόσον η απόσπαση ή η μετάταξη ολοκληρωθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης αυτής.

3.Όπου στις κείμενες διατάξεις υφίστανται κλάδοι και ειδικότητες του Παραρτήματος Β' για τους οποίους πρέπει να εκδοθεί η πράξη αντιστοίχισης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13, εφεξής νοούνται οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες αυτού ως προς κάθε συνέπεια.

4.Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση οργανικών θέσεων των παρακάτω νέων κλάδων και ειδικοτήτων ΥΕ του Παραρτήματος Β', αυτές είτε καταργούνται είτε ανακατανέμονται σε άλλους κλάδους και ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας εφαρμοζομένου του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων οργάνωσης και λειτουργίας φορέων:

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.

ΥΕ Εργατών Ειδικών Καθηκόντων

ΥΕ Αποθηκάριων, ΥΕ Βιβλιοδετών, ΥΕ Ραπτών, ΥΕ Ταξινόμων, ΥΕ Ταχυδρόμων, ΥΕ Υφαντικής, ΥΕ Ταπητουργίας,

ΥΕ Φροντιστών

2.

ΥΕ Τεχνιτών

Όλες οι ειδικότητες του κλάδου

3.

ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

4.

ΥΕ Γεωργικού/Κτηνοτροφικού

Όλες οι ειδικότητες του κλάδου

5.

ΥΕ Δασοφυλάκων

ΥΕ Δασοφυλάκων

6.

ΥΕ Βοηθών Κηπουρών

ΥΕ Βοηθών Κηπουρών

7.

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης

ΥΕ Βοηθών Σιτιστών, ΥΕ Προσωπικού Μαγειρείων, ΥΕ Σερβιτόρων

8.

ΥΕ Φυλάκων

ΥΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΥΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

9.

ΥΕ Παιδοκόμων

ΥΕ Παιδοκόμων

10.

ΥΕ Συνοδών

ΥΕ Συνοδών

11.

ΥΕ Ελιγμοδηγών

ΥΕ Ελιγμοδηγών

12.

ΥΕ Προσωπικού Ελιγμού Κλειδούχων

ΥΕ Προσωπικού Ελιγμού Κλειδούχων

13.

ΥΕ Σταθμαρχών

ΥΕ Σταθμαρχών

14.

ΥΕ Συνοδός Εφόδου

ΥΕ Συνοδός Εφόδου

15.

ΥΕ Τοπικός Ρυθμιστής Κυκλοφορίας

ΥΕ Τοπικός Ρυθμιστής Κυκλοφορίας

16.

ΥΕ Οδηγών

ΥΕ Οδηγών

17.

ΥΕ Ελεγκτών

ΥΕ Ελεγκτών

18.

ΥΕ Ιεροψαλτών

ΥΕ Ιεροψαλτών

19.

ΥΕ Κουρέων-Κομμωτριών

ΥΕ Κουρέων-Κομμωτριών

20.

ΥΕ Μουσικών

ΥΕ Μουσικών

21.

ΥΕ Πωλήσεων

ΥΕ Πωλήσεων

22.

ΥΕ Ταξιθετών

ΥΕ Ταξιθετών

23.

ΥΕ Τηλεφωνητών

ΥΕ Τηλεφωνητών

Με την αποχώρηση του συνόλου των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων ΥΕ, οι κλάδοι και ειδικότητες αυτές καταργούνται. Η ίδια διαδικασία κατάργησης ή ανακατανομής θέσεων εφαρμόζεται και στην περίπτωση υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος κενών οργανικών θέσεων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων.

5.Το άρθρο 13 περί αντιστοίχισης δεν καταλαμβάνει τους προσωρινούς κλάδους και ειδικότητες των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.

6.Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, κατά την παρ. 1 του άρθρου 15, βεβαιώσεις επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α' 39) για πτυχία ή διπλώματα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, παύουν να ισχύουν.

7.Αποκλειστικά για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας σε οποιοδήποτε επίπεδο, και μέχρι τον καθορισμό των τίτλων ή πιστοποιητικών που πιστοποιούν τη γνώση αυτών και αναγνωρίζονται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας της παρ. 3Β του άρθρου 52 του ν. 4830/ 2021, γίνονται αποδεκτά και πιστοποιητικά γνώσης αυτών από φορείς (πανεπιστήμια ή μη), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή και ότι η πιστοποίηση αφορά και στην αξιολόγηση των βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου). Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς γίνονται αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της οικείας γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. τα

παραπάνω πιστοποιητικά εντάσσονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών.

8.Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν γίνει αποδεκτά από το Α.Σ.Ε.Π. ως αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας σε οποιοδήποτε επίπεδο και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών, δεν θίγονται.

Άρθρο 16

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταργούνται:

α) το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α' 39), όπως ισχύει,

β) το π.δ. 37α/1987 «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσαρμογή διατάξεων στις ρυθμίσεις του Ν. 1586/1986» (Α' 11),

γ) το π.δ. 22/1990 «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 7),

δ) η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α' 180).

2. Παραπομπές ή αναφορές στις καταργούμενες ως άνω διατάξεις νοούνται εφεξής ως παραπομπές ή αναφορές στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Άρθρο 17

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Α' και Β' με τους συμπεριλαμβανόμενους σε αυτά Πίνακες 1,2, 3 και 4, ανά εκπαιδευτική κατηγορία. Ειδικότερα, με το Παράρτημα Α' καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα ανά κλάδο και ειδικότητα προσωπικού και με το Παράρτημα Β' αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες με τους νέους κλάδους και ειδικότητες ως ορίζονται με το παρόν

Πηγή: alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 433 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα Αγγλικών / Απόκτησε (Lower, Advanced, Proficiency)
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 - 04:06
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (4)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (12)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (2)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (9)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012
Οι δεινόσαυροι ΔΕΝ χάθηκαν από πτώση κομήτη αλλά από... κρύο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4285 ημέρες
Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012
Παρατσούκλια κατοίκων ανά πόλη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4285 ημέρες
Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012
Σύγκρουση με τον γαλαξία της Ανδρομέδας σε 4 δισ. χρόνια
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4285 ημέρες
Σελίδα 6075 από 6142 (36850 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
6074
6075
6076
6077
6140
6141
6142
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης