Στο ΑΣΕΠ βρίσκονται τα Σχέδια των Προκηρύξεων για την επιλογή των προέδρων-αντιπροέδρων  των οργανισμών του υπουργείου Παιδείας με τις διαδικασίες του νέου νόμου του υπουργού Εσωτερικών Ν. Κεραμέως.

"θα εκδοθούν άμεσα οι Προκηρύξεις", δήλωσε στο esos υψηλόβαθμη πηγή του υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για τους Οργανισμούς:

  • ΙΝΕΔΙΒΙΜ
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)
  • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  • ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ)
  • ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
  •  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛIΟΘΗΚΕΣ

Η επιλογή των προέδρων-αντιπροέδρων  των οργανισμών του υπουργείου Παιδείας θα γίνει με τον τελευταίο νόμο της υπουργού Εσωτερικών Ν. Κεραμέως, βάσει του οποίου επελέγησαν και οι διοικητές των δημοσίων Νοσοκομείων.

Ποια είναι τα ελάχιστα (on-off) κριτήρια για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής 

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πολύ καλή ή καλή, κατά περίπτωση, γνώση ξένης γλώσσας και 10 έτη εργασιακής εμπειρίας.

Επίσης, πρέπει να υπάρχει συνάφεια ενός πτυχίου τους ή/και (κατά περίπτωση) 5 ετών εργασιακής εμπειρίας τους προς το αντικείμενο της θέσης ή την άσκηση διοίκησης (3 ετών για φορείς τοπικής εμβέλειας ή όλως ειδικού χαρακτήρα).

Τεστ δεξιοτήτων

Παράλληλα, διεξάγεται τεστ δεξιοτήτων των υποψηφίων για ορισμένες ομάδες φορέων με άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα, κατά τα διεθνή πρότυπα, διασφαλίζοντας την καταλληλότητα των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Με ποιον τρόπο θα γίνεται  η διαδικασία

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το εποπτεύον υπουργείο, κατόπιν ελέγχου του ΑΣΕΠ.

Η γραπτή δοκιμασία, η οποία θεσμοθετείται για πρώτη φορά οριζοντίως στον Δημόσιο Τομέα, θα διενεργείται από το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και της εργασιακής εμπειρίας των επιλέξιμων υποψηφίων, με προσαύξηση της βαθμολογίας της γραπτής δοκιμασίας.

Κλήση σε δομημένη συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών των 7 πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση.

Κατάρτιση πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών & επιλογή ενός εκ των τριών από τον αρμόδιο Υπουργό (ή τους αρμόδιους Υπουργούς ή το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά λόγο αρμοδιότητας).

Τι είναι τα τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας; Πού αλλού εφαρμόζονται;

Τα τεστ δεξιοτήτων αξιολογούν ικανότητες και προσόντα που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένες γνώσεις και άρα δεν μπορούν να συνυπολογιστούν με τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων. Για παράδειγμα, ελέγχουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης πληροφοριών, την αντίληψη των υποψηφίων για τους εαυτούς τους, τη διαχείριση συναισθημάτων, την ομαδικότητα. Τα τεστ αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως στον δημόσιο τομέα σε άλλες χώρες, και στον ιδιωτικό τομέα και στη χώρα μας. Ενδεικτικές ερωτήσεις των τεστ αυτών θα δοθούν στη δημοσιότητα για την προετοιμασία των υποψηφίων.

Αξιολόγηση των διοικήσεων 

Θα υπάρξουν  ετήσια σχέδια δράσης για κάθε φορέα, τα οποία περιλαμβάνουν προγραμματισμό δράσεων και ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης. Οι διοικήσεις των φορέων υπογράφουν συμβόλαια απόδοσης με τον αρμόδιο υπουργό από την αρχή της θητείας τους και αξιολογούνται σε ετήσια βάση, με δυνατότητα οικονομικής επιβράβευσης (bonus παραγωγικότητας) ή άμεσης λήξης της θητείας ανάλογα με την επίτευξη ή μη των τεθέντων στόχων, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία.

ΠΗΓΗ:www.esos.gr