Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Ιατρική για αλλοδαπούς, με δίδακτρα 12.000 ευρώ, ανά έτος, ιδρύει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Την ίδρυση Αγγλόφωνου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προβλέπει απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Αριθμός Εισακτέων Φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων είναι σαράντα (40) φοιτητές ανά έτος.

Τέλη φοίτησης - Πόροι Προγράμματος

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 12.000 ευρώ ανά έτος φοίτησης.

Οι πόροι του Αγγλόφωνου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών μπορούν να προέρχονται από: 

α) Τέλη φοίτησης,

β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις,

γ) κληροδοτήματα,

δ)πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα και 

ε) από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η διάρκεια σπουδών είναι 6 έτη δηλαδή δώδεκα (12) εξάμηνα και προβλέπεται έναρξη φοίτησης το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Οι Πιστωτικές Μονάδες που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών είναι τριακόσιες εξήντα (360), εξήντα (60) ανά έτος φοίτησης.

 Το αγγλόφωνο πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική, κλινική και εργαστηριακή, άσκηση των φοιτητών, αλλά επιπλέον και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα πρώτα έξι (6) εξάμηνα σπουδών.

 Υπεύθυνο για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας θα είναι το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας και σε αλλοδαπούς φοιτητές. 

Το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, είναι κατανεμημένο σε 6 εξάμηνα στο πρόγραμμα σπουδών και θα οδηγεί στην πιστοποίηση με εξετάσεις επάρκειας στην ελληνική γλώσσα επιπέδου Β2 (Κρατικό Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας).

Κριτήρια επιλογής εισακτέων

Στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να εγγράφονται αλλοδαποί πολίτες (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), οι οποίοι είναι: 

α) Απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο (2) τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής, προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλον ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν, 

β) απόφοιτοι αναγνωρισμένου ξένου σχολείου άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον οι ίδιοι και οι γονείς τους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα και έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις του λυκείου. Επίσης, κριτήριο εισαγωγής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστον 79/120).

Ως προς τον τρόπο επιλογής τους, οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, και τέλος υπάρχει αξιολόγηση του βιογραφικού τους ή/και συνέντευξη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο,
  • απολυτήριο λυκείου (πρωτότυπο και μετάφραση στα αγγλικά),
  • βαθμολογία όλων των μαθημάτων της τελευταία τάξης λυκείου (πρωτότυπο και μετάφραση στα αγ-
    γλικά),
  • πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας,
  • επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  • βιογραφικό σημείωμα.
  • Χρονική Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά έτη.

Πρόγραμμα Σπουδών

1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών και προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο της Ιατρικής, οι φοιτητές, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 75 μαθήματα, συγκεντρώνοντας συνολικά 360 Πιστωτικές Μονάδες. Μια Πιστωτική Μονάδα αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας.

2. Κάθε εξάμηνο έχει 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Η διάρκεια της εξεταστικής περιόδου είναι τρεις εβδομάδες. 3. Προαπαιτούμενα μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα που απαιτείται να έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς ο φοιτητής/τρια, ώστε να έχει το δικαίωμα να δηλώσει, παρακολουθήσει και εξετασθεί στα υπόλοιπα μαθήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται
εξαρτημένα.

Τα μαθήματα που απαιτείται να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξεταστεί επιτυχώς (προαπαιτούμενα) ο φοιτητής/τρια για την περαιτέρω δήλωση και παρακολούθηση άλλων μαθημάτων (εξαρτημένων) ανά εξάμηνο αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Γλώσσα Διοργάνωσης

Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική καθ’ ολοκλήρου. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πτυχίο αγγλικών σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (79/100). Οι διδάσκοντες και η Γραμματεία προβλέπεται να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα 6 πρώτα εξάμηνα σπουδών. Ως προς την ελληνομάθεια, με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση όλων των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας οι φοιτητές θα έχουν γνώσεις επιπέδου Β2 και θα μπορούν να παρακολουθήσουν (συμμετέχοντας ενεργά) τα κλινικά έτη σπουδών του Προγράμματος, ενώ θα μπορούν επίσης (όσοι το επιθυμούν) να συμμετέχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις για την πιστοποίησή τους.

Πηγή : esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 64 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Υπουργείο Παιδείας: Τι αλλάζει στη διαδικασία προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 6 ημέρες
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024
ΕΕΤΑΑ – Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2024 2025: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ – ΟΛΗ η διαδικασία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ημέρες
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024
Διορισμοί: Η μοριοδότηση των σχολείων και ο καθορισμός δυσπρόσιτων σε όλη την Ελλάδα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ημέρες
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024
Σε απόγνωση οι καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας για την κατάργηση 800 οργανικών τους θέσεων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ημέρες
Σελίδα 6 από 6289 (37729 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5
6
7
8
6287
6288
6289
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης