Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012
Άρθρα
«Ψαλίδι» στη σίτιση χιλιάδων φοιτητών - Δείτε το ΦΕΚ "Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι."
Με τους 13 Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης συναντήθηκε χθες ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος για την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς και την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών.

Περικοπές στη σίτιση των φοιτητών από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση, που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη φοιτητική μέριμνα. Σύμφωνα με την απόφαση, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Πρακτικά η υπουργική απόφαση μειώνει τον αριθμό των δικαιούχων, καθώς έως τώρα δεν υπήρχε όριο ή, κατά περίπτωση, τα ιδρύματα είχαν βάλει όριο τα 60.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, με τους 13 Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης συναντήθηκε χθες ο υπουργός Παιδείας για την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς και την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν περί τις 14.000 προσλήψεις αναπληρωτών - αριθμός που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με τα δεδομένα του τακτικού προϋπολογισμού.

Μέριμνα
Σε ό,τι αφορά το θέμα της φοιτητικής μέριμνας, αυτό συζητήθηκε χθες σε συνάντηση που είχε ο υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος με τη συντονιστική επιτροπή της Συνόδου των Πρυτάνεων. Πιο συγκεκριμένα η σχετική υπουργική απόφαση αναφέρει ότι «δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ, προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο.

Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ, εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών».

Στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι «αν η χρηματοδότηση του ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, τότε το διοικητικό συμβούλιο της Λέσχης χορηγεί την ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότητα σε παιδιά από πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκών οικογενειών κ.ά.».

Παρέχει, δηλαδή, τη δυνατότητα για μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των δικαιούχων σίτισης, τη στιγμή μάλιστα που η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχει ήδη επισημάνει το σχετικό κίνδυνο. Όπως έχει ανακοινώσει «τα ιδρύματα βρίσκονται σε αδυναμία να καλύψουν τη σίτιση μεγάλου αριθμού φοιτητών, αφού το κόστος υπερβαίνει την αντίστοιχη επιχορήγηση».

Σημειώνεται ότι από το Σεπτέμβριο την αρμοδιότητα της φοιτητικής μέριμνας αναλαμβάνουν τα ΑΕΙ, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχουν ακόμη μεταφερθεί στα ιδρύματα οι πόροι που αναλογούσαν στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, το οποίο ήταν έως το τέλος του 2011 αρμόδιο για τη φοιτητική μέριμνα.
 
 
Δείτε το ΦΕΚ Aριθμ. Φ5/68535/Β3 (4) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.
 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1965
18 Ιουνίου 2012
 

Aριθμ. Φ5/68535/Β3 (4)
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για
την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των
Α.Ε.Ι.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195)
β) του άρθρο 31 του ν. 1404/1983 «Δομή και Λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173)
γ) του άρθρου 21 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική
διαχείριση και ευθύνη» (Α΄ 141)
δ) του κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 387/1983 «Λειτουργία,
οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα Ανώτα−
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και παροχή δωρεάν σίτισης
στους φοιτητές αυτών» (Α΄ 141)
ε) το π.δ. 497/1984 «Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία
των "σπουδαστικών λεσχών" των τεχνολογικών εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ)» (ΦΕΚ Α΄ 176)
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005)
(Α 98)
ζ) του π.δ. 147/1976 «Περί του Οργανισμού της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 56) η) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
π.δ. 189/2009» (Α 56)
θ) του π.δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α 124)
2. Τo γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 1
Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης
1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν
σίτισης είναι:
α. Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, του πρώτου, δεύτε−
ρου και τρίτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη
κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
αντίστοιχα.

β. i) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι.

της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών
προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο
36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

ii) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή
Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή
ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορί−
ζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του
ν. 4009/2011 (Α 195).

γ. Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα
Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό
του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο
36 παράγραφος 2 (ε) του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

δ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που πραγματο−
ποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επόμενης παρα−
γράφου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (β)(ii) και (δ).

2. Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων:
α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογε−
νειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα
εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οι−
κονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομι−
κού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες
(45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο
τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παρα−
πάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται
κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός
του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του
πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός
αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό
αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ
για καθέναν από αυτούς.

β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογε−
νειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα
εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οι−
κονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομι−
κού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες
(45.000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το
ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων
το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το
αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δη−
μόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου
οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χι−
λιάδες (25.000) ευρώ.

3. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολι−
κό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, κα−
θώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό
τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του
και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογε−
νειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολο−
γούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλ−
λασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα
των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων
τέκνων του από κάθε πηγή.

4. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνο−
νται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν
μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το
Ίδρυμα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.

5. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού
εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν
σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικί−
ας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω
των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος,
εισπράττει επίδομα ανεργίας.

6. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και
οι γονείς του ή ο/η σύζυγός του/της, εφόσον αυτός είναι
έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής
δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

7. Η Λέσχη ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του
Ιδρύματος, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, μπορεί να
ζητά και άλλα, κατά την κρίση της αποδεικτικά στοιχεία
για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του εν−
διαφερόμενου, προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται
ή όχι σίτισης.

8. Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρα−
τικό προϋπολογισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63
του ν. 4009/2011 (Α 195), δεν επαρκεί για την κάλυψη
της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που
εμπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ή η
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν δεν
υφίσταται Λέσχη, χορηγεί την προβλεπόμενη στο άρθρο
6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότη−
τα σε όσους εμπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόμενες
κατηγορίες.

9. α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια
του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστά−
θηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006
(Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρεί−
ται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).

β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του
τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα
από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνω−
ρισθέντα ή υιοθετηθέντα.

γ) Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του
πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος
πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοι−
τά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησια−
στικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και
στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής
πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

δ) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από
τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος
της ηλικίας τους.

ε) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου
άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν
τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ό
έτος της ηλικίας τους.

στ) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που
είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλ−
λονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών
αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα
σε αναπηρία άνω του 67%.

ζ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του
ν. 3794/2009 (Α΄ 156).

η) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύ−
ματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο
1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν
υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 2
Δωρεάν σίτιση φοιτητών
1. Το συσσίτιο παρέχεται καθημερινά στο εστιατόριο
της Λέσχης ή του Ιδρύματος, εάν σε αυτό δεν λει−
τουργεί Λέσχη, με την επίδειξη της ειδικής ταυτότη−
τας με την οποία εφοδιάζεται ο δικαιούχος φοιτητής
κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσης. Το
συσσίτιο περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο, η
σύσταση των οποίων προκύπτει από το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα που καταρτίζεται από ειδική για τον σκοπό
αυτό υποεπιτροπή, που συγκροτείται από το Δ.Σ. της
Λέσχης, στην οποία οι φοιτητές εκπροσωπούνται κατά
το ήμισυ τουλάχιστον των μελών της. Το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα σίτισης εγκρίνεται και ανακοινώνεται στους
φοιτητές από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
και Προγραμματισμού της Λέσχης. Εάν στο Ίδρυμα δεν
υφίσταται Λέσχη το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καταρ−
τίζεται από την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου. Η
ανωτέρω επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται
από έναν καθηγητή του Ιδρύματος, τον προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, το γραμματέα
του Ιδρύματος και δύο εκπρόσωπους των φοιτητών, οι
οποίοι κάθε ακαδημαϊκό έτος υποδεικνύονται, με τους
αναπληρωτές τους, εκ περιτροπής από τον φοιτητικό
σύλλογο έκαστης σχολής του ιδρύματος. Η πράξη συ−
γκρότησης της επιτροπής εκδίδεται από τον πρύτανη −
πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος πριν την λήξη έκαστου
ακαδημαϊκού έτους και ισχύει για το επόμενο ακαδη−
μαϊκό έτος.

2. Αρμόδια για τη λειτουργία του φοιτητικού εστιατο−
ρίου είναι η Λέσχη του Ιδρύματος ή το ίδιο το Ίδρυμα,
αν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη. Το Ίδρυμα ή η Λέσχη
του δύναται να αναθέτει τη λειτουργία του φοιτητι−
κού εστιατορίου σε ανάδοχο. Η διαδικασία κατάρτισης
συμβάσεως με την αναθέτουσα Αρχή διέπεται από τις
κείμενες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων
υπηρεσιών.

Άρθρο 3
Χρόνος και τόπος παροχής του φοιτητικού συσσιτίου
Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας
στο εστιατόριο της Λέσχης από 1η Σεπτεμβρίου κάθε
ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσε−
ων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις
ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Άρθρο 4
Έναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν σίτισης
1. Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την
ημέρα χορήγησης σ’ αυτούς της ειδικής ταυτότητας.

2. Η δωρεάν σίτιση κατά την διάρκεια των σπουδών
διακόπτεται:
α. Λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

β. Λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο
αυτή διαρκεί.

Άρθρο 5
Υποβολή δικαιολογητικών για λήψη και ανανέωση της
ειδικής ταυτότητας
1. Ο φοιτητής που επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν και
εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
παρούσα απόφαση, υποβάλλει εντός των οριζόμενων
προθεσμιών από την Λέσχη ή το Ίδρυμα, εάν σε αυτό
δεν λειτουργεί Λέσχη, αίτηση για τη δωρεάν σίτισή
του, η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δι−
καιολογητικά:
α) Δύο φωτογραφίες του φοιτητή.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης.

γ) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του
φοιτητή θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημό−
σια Αρχή.

δ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαρι−
ασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να
προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του εν−
διαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται
ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδι−
αίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής
αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών
δικαιολογητικών.

στ) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία
προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής
στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην
παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία
(γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου.

ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρ−
μόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό
εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο
οικονομικό έτος, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (α) έως
(γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσης. Σε
περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό
σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοι−
τητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού
έτους.

η) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκα−
τάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγ−
γεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του,
εάν εμπίπτει στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 5
του άρθρου 1 της παρούσης κατηγορία.

θ) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πο−
λυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική
ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αυτό αντι−
καταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του
ν. 3454/2006 (Α΄ 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκο−
μίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (α) της
παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης.

ι) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απο−
νέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄ 120),
θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπί−
πτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου
1 της παρούσης.

κ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με
το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας,
το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της
αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (στ)
και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης.

Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν δια−
σαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία
άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική
γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και
σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου
ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βε−
βαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται
από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται
με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

λ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εάν εμπί−
πτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9
του άρθρου 1 της παρούσης.

μ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γο−
νέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (δ) της
παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης.

Άρθρο 6
Έλεγχος δικαιολογητικών για την λήψη και ανανέωση
της ειδικής ταυτότητας
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ελέγχει τα δι−
καιολογητικά και ανακοινώνει τα ονόματα των δικαι−
ούχων τα οποία αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσε−
ων ή/και στον ιστότοπο του Ιδρύματός τους. Εάν στο
Ίδρυμα δεν λειτουργεί Λέσχη, αρμόδια να διενεργήσει
τον έλεγχο των δικαιολογητικών είναι η Επιτροπή Φοι−
τητικής Μέριμνας που απαρτίζεται από τον πρύτανη −
πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος, ως πρόεδρο, τους κοσμή−
τορες − διευθυντές των σχολών του Ιδρύματος και έναν
εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε σχολής με τον αναπλη−
ρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους φοιτητικούς
συλλόγους των σχολών του Ιδρύματος. Η πράξη συγκρότη−
σης της επιτροπής εκδίδεται από τον πρύτανη − πρόεδρο
του οικείου Ιδρύματος πριν την λήξη έκαστου ακαδημαϊκού
έτους και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Στους δικαιούχους χορηγείται ειδική ταυτότητα στην
οποία αναγράφεται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο του
φοιτητή, η σχολή στην οποία φοιτά και το ακαδημαϊκό
έτος για το οποίο χορηγείται και επικολλάται σ’ αυτήν η
φωτογραφία του φοιτητή. Στο πίσω μέρος της ταυτότη−
τας γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος η ανανέωση αυτής.

2. Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας, ο φοιτητής
οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση στη Λέσχη ή στη
Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν σε
αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, μέσα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) εργάσιμων ημερών.

3. Η χρήση της ταυτότητας γίνεται μόνο από το φοι−
τητή στον οποίο χορηγείται.

Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως την έκδοση του κα−
νονιστικού πλαισίου αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ


 

 

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

click here women who like to cheat women cheat on their husbands
how women cheat read here link
click read wives cheat
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
open under arm viagra read here
redirect read here open
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
women love to cheat open online
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works
go read pregnancy termination options
go online read here
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion at home spiritocagliese.it facts about abortion
having an abortion history of abortion pill abortion pill cost without insurance

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4387 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Σχόλια (1)
Εάν περάσω, θα μπορώ να ταΐζω έναν φοιτητή/φοιτήτρια γιατί την δικαιούμαι.. Γράφοντας το αυτό, να πάρουν το μήνυμα και πολλά παιδιά που φέτος θα περάσουν κοντά στο σπίτι του, έτσι ώστε εάν δικαιούνται την ταυτότητα για δωρεάν φαγητό, να την πάρουν και εάν δεν έχουν ανάγκη, να ταΐζουν ένα στόμα, φοιτητή / φοιτήτρια. 

Φέτος τα πράγματα θα είναι ποιο δύσκολα.

most women cheat wives that cheat
women who cheated online read
go cheater click
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 4387 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Σχόλια (1)
 Ομαδα ADMIN, Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ, ......εχει να πεσει πολυ πεινα φετος εκει στη ξενιτια  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
most women cheat married men dating wives that cheat
women who cheated wifes that cheat read
redirect why women cheat on their husband dating for married men
read website how to catch a cheater
go online read here
medical abortion procedure site illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 4387 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Σχόλια (1)
Εδώ έπεφτε και όταν δεν ήμασταν στην κρίση… Για άλλους λόγους… Τώρα θα δεις κατάντια…
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
medical abortion procedure site illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 4387 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Σχόλια (2)

 re ema o allos exei 45000+ eisaodhma dld  mistho 3750 eyrw ton mina exei anagkh thn sithsh? re den gam@@

mexri 35000 to poly eprepe na einai..

ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
go cheater click
click here married affairs percent of women that cheat
generic mexico pharmacy viagra go link
link married cheat online
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 4387 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

     
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Σχόλια (0)
Εάν είναι πολύτεκνος ναι, είναι λίγα… Επίσης είναι και άλλοι παράγοντες που και εγώ άνηκα όταν ήμουν υπό προστασία γονιών, στα 17-18 πριν 14 χρόνια.. Και καλό είναι να μην γράφονται αυτοί οι λόγοι εδω..Αλλά υπάρχουν καταστάσεις που όσα και να παίρνει ο πατέρας, το παιδί να είναι σε άθλια οικονομική κατάσταση..  Ιδίως τώρα με την κρίση, αυτού του είδους κρούσματα, ενδοοικογενειακά, έχει πάει στα ύψη!!!

Παίζουν ρόλο οι γονείς.. Ο πατέρας στην παρούσα φάση που τα σκάει.. Η μήπως έχετε την εντύπωση, ότι όλα τα παιδιά ζουν στο τέλειο περιβάλλον με τον τέλειο μπαμπά και το πορτοφόλι, που όταν έρθει η ώρα θα στα δώσει απλόχερα..

Είναι μεγάλο θέμα και καλό είναι να υπολογίζουμε τα πάντα. Ιδίως τώρα.

cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
redirect why women cheat on their husband dating for married men
affairs with married men what makes married men cheat go
Υποβλήθηκε πριν από 4387 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

     
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Σχόλια (0)
 Διαβασε πρωτα καλα και μετα μιλα κουβαρντα μου εσυ !!!! λεει η ανακοινωση οτι αν δεν εχει το ΑΕΙ χρηματα να καλειψει την σιτιση θα μπαινουν επιπροσθετα κριτηρια.Και τωρα βρες μου ΑΕΙ η' ΤΕΙ που να χει λεφτα......Επισης εχεις δει πως ειναι να συντηρεις δυο σπιτια με λογαριασμους ενοικια αλλον ενα αδελφο(ισως και παραπανω) πισω με τα δικα του φροντηστηρια κτλ οπως κανουν οι γονεις μας για να δεις αν φτανουν τα 45000!!!!!!
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
click here redirect women cheat on their husbands
women who cheated online read
redirect why people cheat dating for married men
go cheater click
read website how to catch a cheater
viagra vs cialis real life comparisons go click here
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
women love to cheat click here online
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 4387 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
Η κρίση με τα μάτια των μικρών μαθητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4445 ημέρες
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
Οι νικητές των μαθητικών εφημερίδων από «ΤΑ ΝΕΑ»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4445 ημέρες
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ: Να καταργηθεί ο θεσμός της επάρκειας για τις ξένες γλώσσες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4445 ημέρες
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
Μελέτη διανομής βιβλίων στις σχολικές μονάδες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4445 ημέρες
Σελίδα 6270 από 6286 (37716 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
6269
6270
6271
6272
6284
6285
6286
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης