Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Σήμερα η διάταξη στη Βουλή και 4 ακόμη τροπολογίες για ΑΕΙ και Επαγγελματικά Δικαιώματα ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
 Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης:Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση-εκτός απροόπτου ο υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει στα μέλη της Επιτροπής τη πρόταση για τις Μετεγγραφές των φοιτητών καθώς και άλλες 4 τροπολογίες.
Ειδικότερα οι τροπολογίες έχουν ως εξής:

1η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ: Μετάκληση καθηγητών πρώτης βαθμίδας από Α.Ε.Ι. της περιφέρειας σε Α.Ε.Ι. της περιφέρειας, σε αντίστοιχες κενές θέσεις.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 16 αποσαφηνίζεται ο όρος «μετάκληση» για τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας των ΑΕΙ, χωρίς να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων και χωρίς τη δημιουργία δημοσιονομικών επιπτώσεων.
16. Η περίπτωση α) της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2012 (Α' 195) αντικαθίσταται ως εξής : «5.α) Είναι δυνατή η μετάκληση καθηγητών πρώτης βαθμίδας από Α.Ε.Ι. της περιφέρειας σε Α.Ε.Ι. της περιφέρειας, σε αντίστοιχες κενές θέσεις. Η μετάκληση πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από πρόταση του 1/4 τουλάχιστον των καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κοσμήτορα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στη σχολή υποδοχής είτε σχετική απόφαση της κοσμητείας της σχολής προέλευσης, με την ο ποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή πρώτης βαθμίδας που μετακαλείται στη σχολή υποδοχής.»
2η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ: Δυνατότητα κάλυψης διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου των Α.Ε.Ι. από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Α.Ε.Ι.
Με την παράγραφο 17 ρυθμίζεται η δυνατότητα κάλυψης διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου των Α.Ε.Ι. από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Α.Ε.Ι. Τα Τμήματα μπορούν να προσλαμβάνουν πανεπιστημιακούς υποτρόφους δηλαδή επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή υποψήφιους διδάκτορες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη.
17. Στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύναται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από την Γενική Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσης του θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι.»

3η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ:Δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 18 με δεδομένη την υφιστάμενη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα για τους φοιτητές εκείνους που έχουν συμπληρώσει κανονική φοίτηση, όπως αυτή προβλέπεται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, προκειμένου να διευκολυνθούν στην περάτωση των σπουδών τους και κατά συνέπεια στην απόκτηση του πτυχίου τους. Για τον λόγο αυτό αποκλειστικά και μόνο για την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013, δίδεται στους εν λόγω φοιτητές η δυνατότητα να εξεταστούν σε μαθήματα που οφείλουν ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονται σε εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο.
18. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

4η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 19 προωθείται η επίλυση του εν θέματι ζητήματος, με την επαγγελματική αποκατάσταση των προαναφερομένων κατηγοριών αποφοίτων. Η επαγγελματική αποκατάσταση αυτών θα πραγματοποιηθεί με την προστιθέμενη εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 16 στο άρθρο 11 του Ν. 3879/2010, και συγκεκριμένα με την αντιστοιχία των επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών, ήδη κατόχων τίτλων (πιστοποιητικού - πτυχίου - διπλώματος) προϋφιστάμενων ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , ήτοι των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ & των ΕΠΑ.Σ , καθώς και των αποφοίτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ήτοι των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ, με τα επαγγελματικά δικαιώματα αντιστοίχων ειδικοτήτων των κατόχων τίτλων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με Προεδρικά Διατάγματα, δυνάμει των προαναφερόμενων διατάξεων των: α/ άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/ τ. Α') και β/ του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/ τ. Α'), και τα οποία επαγγελματικά δικαιώματα, προκύπτουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ότι η ως άνω αντιστοιχία των επαγγελματικών δικαιωμάτων, θα υλοποιηθεί κατόπιν έκδοσης απόφασης (Υ.Α.) του Υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και ύστερα από εισήγηση προς αυτόν του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π).
19. Στο άρθρο 11 του ν. 3879/2010 (A 163) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αυτών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ήτοι των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με Προεδρικά Διατάγματα: α/ του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/ 1992 (ΦΕΚ 18/ τ. Α') και β/ του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/ 2010 (ΦΕΚ 163/ τ. Α'), καθώς και γ/ με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ' ύλην αρμόδιου υπουργείου».
5η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ:ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 20 και με δεδομένα αφενός την ένταση της δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης, αφετέρου την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής των μαθητών στα Τμήματα εισαγωγής τους, προτείνεται η κάτωθι νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής των φοιτητών που πληρούν τις τασσόμενες οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις. -----------------------------------------------------------------------------------
20. α. Όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ' αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (ΦΕΚ Β' 874), όπως τροποποιήθηκε, εφόσον το ετήσιο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο, ήτοι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€) κατά κεφαλήν.
β. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα.
γ. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.
δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
αα) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά αύξουσα κατανομή,
ββ) ο δικαιούχος να είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%,
γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α' 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120),
στστ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πηγή: esos.gr 

how to cheat on husband click find an affair
open buy generic viagra viagra soft how to take
married men cheat wife cheat read here
go online read here
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
cheat on my husband blog.123landlord.com women who cheat on their husbands
erotic stories sex stories sex change stories bdsm gay sex stories
how do i find a location of a cell phone go how to find gps location of a cell phone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cymbalta engorda cymbalta cymbalta duloxetina
get free voucher amres.nl strattera discounts
discount prescription coupons cialis manufacturer coupon prescription coupons
prescription coupon lilly cialis coupon coupon for cialis

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3997 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (1)
ας ελπισουμε οτι θα ανεβει το ποσοστο των μεταγραφων και τα οικονομικα κριτηρια ....
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
women who cheated online read
read website how to catch a cheater
link cheater online
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3997 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

  
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
ΜΗ ΔΙΑΝΟΗΘΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙΣ ΘΑ ΤΟ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΑ 500ΕΥΡΩ Η ΕΠΕ 
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link married cheat online
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3997 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (7)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (1)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (4)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (15)

ΒΑΣΕΙΣ
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023 - 21:25
Σχόλια (8)

10%
Κυριακή, 2 Ιουλίου 2023 - 16:38
Σχόλια (5)

Μεταπτυχιακα
Κυριακή, 18 Ιουνίου 2023 - 15:56
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023
Αρχαιολογικός περίπατος στον Μόλυβο αναδεικνύει την άγνωστη Αρχαία Μήθυμνα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023
Μιχαηλίδου: Καλλιεργούμε την περιβαλλοντική συνείδηση στους μαθητές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023
Τα… υδραυλικά της Γης υπεύθυνα για τον ωκεανό υγρού μετάλλου στον πυρήνα της
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 11 ώρες
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023
Politico: «Ελληνική τραγωδία» για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 11 ώρες
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023
Ενας «Κόμβος» για τον συντονισμό των δυνάμεων του Ελληνισμού
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 11 ώρες
Σελίδα 1 από 6070 (36416 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6068
6069
6070
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης