Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Unic

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021
Σχολές - Τμήματα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Ιατρικές Σχολές: Το Σχέδιο θεσμοθέτησης εξάμηνης έμμισθης εκπαίδευσης σε Νοσοκομεία ως προαπαιτούμενο για να κάνουν οι πτυχιούχοι Ιατρικής το "αγροτικό"

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξαμηνη  συνεχή απασχόληση των νέων ιατρών σε μια κλινική του γενικού παθολογικού και χειρουργικού τομέα και στα εξωτερικά ιατρεία/ παθολογικά επείγοντα τους/ ώστε να αποκτήσουν την ευθύνη των ασθενών υπό επιτήρηση ( λήψη ιστορικού και ιατρικών αποφάσεων, συνταγογράφηση, καθημερινή κλινική εργασία) για  να αρχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα σε ένα δομημένο περιβάλλον.

Μετά την ολοκλήρωση προγράμματος ο ιατρός όταν υπηρετεί στο αγροτικό ιατρείο ή το κέντρο υγείας θα είναι σε θέση να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά η  τραυματισμούς και να ολοκληρώσει την ασφαλή μετακίνηση ασθενών προς το Νοσοκομείο.

Το πρόγραμμα βασικής κλινικής εκπαίδευσης απευθύνεται σε απόφοιτους των Ιατρικών Σχολών  και έχει συνολική διάρκεια 12 μηνών.

Στόχος του είναι να τους δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ασκήσουν την Ιατρική εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αποτελεσματικότητα και  ασφάλεια.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι  η απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την άσκηση της Ιατρικής σε πρωτοβάθμιο (αγροτικό ιατρείο/ κέντρο υγείας) ή δευτεροβάθμιο επίπεδο (Νοσοκομείο).

Το πρόγραμμα είναι έμμισθο και  περιλαμβάνει τετράμηνη συνεχή απασχόληση σε κλινικές, εξωτερικά ιατρεία ή ιατρείο επειγόντων του Παθολογικού Τομέα και δίμηνη εκπαίδευση στα αντίστοιχα τμήματα του Χειρουργικού τομέα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 διδακτικές ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια ο εκπαιδευόμενος θα ασκήσει την Ιατρική επί εξάμηνο σε αγροτικό ιατρείο/ κέντρο υγείας.

Μετά την επιτυχή  περάτωσή του ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει 6 μήνες άσκησης σε οποιαδήποτε ειδικότητα ακολουθήσει ο υποψήφιος.

Η εκπαίδευση δεν σχετίζεται με την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος η οποία  θα συνεχίσει να συνδέεται με την απόκτηση του πτυχίου  Ιατρικής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Το Πρόγραμμα αφορά όλους τους πτυχιούχους ιατρικής.

Οι στόχοι του Προγράμματος Βασικής Κλινικής Εκπαίδευσης κινούνται σε δύο άξονες:

Α. Εδραίωση των γνώσεων από την προπτυχιακή εκπαίδευση μέσω πρακτικής εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες αλλά υπό επίβλεψη.

Β.  Ανάπτυξη των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν  τον φοιτητή ιατρικής από τον εργαζόμενο ιατρό: αυτονομία, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα, επαγγελματική συμπεριφορά.

Η εκπαίδευση υλοποιείται σε όλα τα επίπεδα φροντίδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας  και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και Κλινικών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις: η πρώτη γίνεται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ (6 μήνες) και η δεύτερη σε Αγροτικά Ιατρεία/ Κέντρα Υγείας (6 μήνες).

Το ρόλο των Εκπαιδευτών έχει κατά κύριο λόγο το Ιατρικό Προσωπικό που στελεχώνει τις δομές υγείας. Ωστόσο, στη εκπαίδευση μπορεί να συμμετέχουν και άλλοι επαγγελματίες υγείας όπως νοσηλευτικό προσωπικό, φαρμακοποιοί και άλλοι).

Κάθε εκπαιδευόμενος ανατίθεται σε ένα Επιβλέποντα Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι συνολικά υπεύθυνος για την εύρυθμη υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και έχει τον τελικό λόγο στην αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Για κάθε εκπαιδευόμενο, σε κάθε επίπεδο φροντίδας υπάρχει επίσης και ο αντίστοιχος Κλινικός Εκπαιδευτής. Ο οποίος έχει τον ίδιο ρόλο με τον Επιβλέποντα Εκπαίδευσης, αλλά μόνο για ένα τμήμα της εκπαίδευσης και όχι συνολικά όπως ο Επιβλέπων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. Εκπαιδευτικές συνεδρίες:

Περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που δεν είναι εύκολο να διδαχθούν κατά την κλινική εκπαίδευση για διάφορους λόγους.

Τα περισσότερα από τα γνωστικά αυτά αντικείμενα διδάσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο, ωστόσο είναι απαραιτητο να διδαχθουν εκτενέστερα γιατί είναι  ιδιαίτερα χρήσιμα ώστε ο νέος γιατρός να μπορέσει να κατανοήσει και να εκπληρώσει  το ρόλο του στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υλοποιείται δε με τη μορφή διαλέξεων που μπορεί να γίνονται και διαδικτυακά, ή σε επίπεδο πχ Υγειονομικής Περιφέρειας.

Για τις εκπαιδευτικές συνεδρίες μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή των επιστημονικων εταιρειών και των Ιατρικών Σχολών.

Οι διαλέξεις είναι δομημένες έτσι ώστε να ευνοείται η συμμετοχή του ακροατηρίου και να ενθαρρύνεται η διαδραστικότητα και περιλαμβάνουν:  

1.    Βασικές αρχές επικοινωνίας με τον ασθενή.
                      α. Αρχές ενημέρωσης ασθενούς
                      β. Ανακοίνωση κακών ειδήσεων

2.    Αντιδράσεις του πάσχοντος και της οικογενείας του στη νόσο -ψυχική διάσταση της σχέσης ιατρού-ασθενού-περιβάλλοντος ασθενούς.

3.    Βασικές αρχές κλινικής βιοηθικής και ιατρικής δεοντολογίας

α. Τα δικαιώματα του ασθενούς
β. Προστασία δεδομένωντη νοσο
γ. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
δ. Επαγγελματική συμπεριφοράυ

4.    Βασικές αρχές δημόσιας υγείας και οικονομικά της υγείας

α. Οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και βασικά οικονομικά μεγέθη
β. Ασφαλιστικό σύστημα - Κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας
γ. Συνταγογράφηση

5.    Προληπτική Ιατρική - Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

α. Περιοδικός προληπτικός/προσυμπτωματικός έλεγχος
β. Εμβολιασμοί
γ. Προαγωγή υγείας

6.    Βασικές αρχές γηριατρικής και φροντίδας στο τέλος της ζωής- ανακουφιστικής φροντίδας

7.    Δωρεά οργάνων και μεταμοσχεύσεις

8.    Βασικά στοιχεία Ψυχιατρικής στην κοινότητα: Ψυχική υποστήριξη ασθενούς και περιβάλλοντος

9.    Ασφάλεια ασθενών και υγειονομικού προσωπικού (universal precautions)

10.    Βασικά στοιχεία ελέγχου λοιμώξεων

11.    Κλινικά πρωτόκολλα διάγνωσης και θεραπείας για συνήθη ιατρικά προβλήματα: Bασικές αρχές και εφαρμογή στη κλινική πράξη

Β. Πρακτική εκπαίδευση

Αφορά γνωστικά αντικείμενα ή δεξιότητες τα οποία απαιτούν περισσότερο χρόνο για τη διδασκαλία τους από τα θέματα των εκπαιδευτικών συνεδριών ή περιλαμβάνουν την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων.  Υλοποιείται δε με τη μορφή σύντομων σεμιναρίων (διάρκειας ½ - 2 ημερών). Στην περίπτωση που το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει και πρακτικές δεξιότητες, η εκπαίδευση να γίνεται σε μικρές ομάδες.

Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

1.    Προχωρημένη υποστήριξη ζωής (ACLS)- Καρδιοαπνευστική αναζωογόνηση

2.    Προχωρημένη υποστήριξη τραύματος -ATLS (Advanced Trauma Life Support)

3.    Ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος

4.    Αρχές χρήσης αντιβιοτικών

5.    Αντιμετώπιση δηλητηριάσεων με τη συνεργασία του Εθνικου Κέντρου Δηλητηριάσεων

6.    Βασικές αρχές ακτινογραφίας θώρακος και αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου, θώρακος και κοιλίας.

Γ. Κλινική εκπαίδευση

Είναι ο πυρήνας της εκπαίδευσης. Αφορά οξέα και συνήθη ιατρικά προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη νοσοκομειακή ιατρική και υλοποιείται " εν πτήσει" ενώ ο εκπαιδευόμενος ασκεί τα κλινικά του καθήκοντα("hands-on training")  .

Κατά την κλινική εκπαίδευση ο εκπαιδευόμενος είναι ενταγμένος σε ένα τμήμα του φορέα εκπαίδευσης (πχ Παθολογική Κλινική ή Τμήμα Επειγόντων) και έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες που προσομοιάζουν  αυτές  του ειδικευόμενου ιατρού).

Η κλινική εκπαίδευση δεν περιλαμβάνει τυπικές διδακτικές συνεδρίες (διαλέξεις, σεμινάρια κλπ) αλλά εκπαίδευση παρά την κλίνη του ασθενούς σε πραγματικές συνθήκες  με τον εκπαιδευόμενο να έχει μέρος της ευθύνης της διαχείρισης του ασθενούς.

Το περιεχόμενο αυτού του μέρους της εκπαίδευσης συναρτάται με το επίπεδο φροντίδας και το τμήμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο εκπαιδευόμενος και περιλαμβάνει περιφορές (rotation) στα εξής τμήματα:

•    Παθολογικός Τομέας /Παθολογικό Τμήμα  Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ): 4 μήνες Ο ειδικευόμενος συμμετέχει στις εφημερίες τόσο στα επείγοντα όσο και στην υποδοχή της Παθολογικής Κλινικής καθώς και τα Εξωτερικά Ιατρεία του Παθολογικού Τομέα.

•    Χειρουργικός Τομέας-  Χειρουργικό ΤΕΠ:   2 μήνες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (curriculum) παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση ( επαρκής/ανεπαρκής)  γίνεται με τη χρήση Εκπαιδευτικού Χαρτοφυλακίου  (ΕΧ - Portfolio). Στο Εκπαιδευτικό Xαρτοφυλάκιο ο εκπαιδευόμενος καταχωρεί / συγκεντρώνει τις πιστοποιήσεις των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του. Το ΕΧ περιλαμβάνει:

•    Βιβλιάριο εκπαίδευσης (Logbook) – Το log-book στο Πρόγραμμα Βασικής Ιατρικής Εκπαίδευσης είναι προσανατολισμένο στην ποιοτική και όχι στην ποσοτική αξιολόγηση των δεξιοτήτων.
•    Αξιολόγηση κλινικών ικανοτήτων (Mini-CEX): ο εκπαιδευόμενος εκτελεί μια κλινική δραστηριότητα (πχ κλινική εξέταση) υπό την άμεση παρατήρηση του αξιολογητή.
•    Αξιολόγηση πρακτικών δεξιοτήτων (Procedural skills): ο εκπαιδευόμενος εκτελεί μια ιατρική πράξη (πχ καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως) υπό την άμεση επίβλεψη του αξιολογητή.
•    Αξιολόγηση με παρουσίαση περίπτωσης: ο εκπαιδευόμενος παρουσιάζει στον αξιολογητή ένα ασθενή τον οποίο έχει προηγουμένως εξετάσει μόνος του.
•    Πιστοποίηση παρακολούθησης εκπαιδευτικών συνεδριών.
•    Πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης δομημένης εκπαίδευσης (πχ πιστοποίηση ALS).
•    Επιμέρους αξιολογήσεις (Summative assessment) στο τέλος κάθε τμήματος της εκπαίδευσης (πχ Παθολογική Κλινική/ΤΕΠ). Αυτή γίνεται από τον Κλινικό Εκπαιδευτή.
•    Τελική αξιολόγηση από τον Επιβλέποντα Εκπαίδευσης: Συνήθως αποτελεί μέρος του Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση των κλινικών ικανοτήτων και των πρακτικών δεξιοτήτων περιλαμβάνεται γενικά στα Βιβλιάρια Εκπαίδευσης. Ωστόσο τα εργαλεία αξιολόγησης κλινικών ικανοτήτων και πρακτικών δεξιοτήτων διευκολύνουν την αξιολόγηση και είναι περισσότερο ακριβή, καθώς περιλαμβάνουν πολύ συγκεκριμένους στόχους / ενέργειες που πρέπει να επιτύχει / εκτελέσει ο εκπαιδευόμενος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιείται σε όλα τα επίπεδα φροντίδας, εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και Κλινικών που χορηγουν ειδικότητα Παθολογίας και Χειρουργικής.

•    Δευτεροβάθμια Νοσοκομεία
•    Τριτοβάθμια Νοσοκομεία
•    Κέντρα Υγείας/ Αγροτικά Ιατρεία

Ο φορέας εκπαίδευσης (Κέντρο Εκπαίδευσης) είναι το Νοσοκομείο.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στα Εκπαιδευτικά Κέντρα είναι οι εξής:

•    Τμήματα τα οποία εκπαιδεύουν ειδικευόμενους ιατρούς, αυτοδίκαια εντάσσονται στα Εκπαιδευτικά Κέντρα.
•    Τα τμήματα που δεν αποτελούν εκπαιδευτικά κέντρα ιατρικής ειδικότητας θα πρέπει να:

  • Έχουν τουλάχιστον δύο ειδικούς ιατρούς.
  • Να νοσηλεύουν ασθενείς και να συμμετέχουν στην εφημερία στο Τμήμα Επειγόντων.
  • Να υπάρχει ειδικευμένος ιατρός, ο οποίος θα αποτελεί τον Κλινικό Εκπαιδευτή.

Η αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευόμενων μπορεί να είναι 1:1 έως 1:3.

Ο Συντονιστής Διευθυντής ή ο εκτελών καθήκοντα συντονιστή Διευθυντή του Τμήματος είναι ο Επιβλέπων Εκπαίδευσης.

Θα γίνει σε ειδική διαδικτυακή συνεδρία/σεμινάριο όπου θα παρουσιασθούν:

•    Οι αρχές και οι στόχοι του προγράμματος
•    Βασικές αρχές βέλτιστης εκπαίδευσης.
•    Αρχές αξιολόγησης εκπαιδευομένων
•    Τεχνικές καθοδήγησης (mentoring) του εκπαιδευτή με τον εκπαιδευόμενο

Oι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή. Το έργο των εκπαιδευτών θα υποβοηθηθεί από ένα σύντομο «Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή» με τα πρακτικά βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτής.

EΦΑΡΜΟΓΗ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα είναι έμμισθο και θα εφαρμοστεί πιλοτικά για τους νέους πτυχιούχους  που θα ορκιστούν το Φεβρουάριο 2022  ( περίπου 70-100 ιατροί).  Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει από 1 Μαρτίου 2022. Στην εκπαίδευση συμμετέχουν όλα τα Νοσοκομεία που προσφέρουν πλήρη ειδικότητα στη Παθολογία και τη Χειρουργική. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος μπορεί να προσμετρηθεί  ως εξάμηνη  εκπαίδευση για τη χορήγηση ειδικότητος εάν το επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων θα κατοχυρώνονται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής (matching program), όπου θα δηλώνουν τις επιλογές τους κατά σειρά προτίμησης και θα επιλέγονται ανάλογα με τις υπάρχουσες κενές θέσεις. Η στρατιωτική θητεία μπορεί να προσμετράτε στην ειδικότητα όχι όμως στη βασική κλινική εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (SYLLABUS)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

A.ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τα γνωστικά αντικείμενα συζητούνται με διαδικτυακές παρουσιάσεις επί τη βάσει επιλεγμένων περιπτώσεων ασθενών (case- based vignettes βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για υπόδειγμα)

•    Επείγουσα αντιμετώπιση θωρακικού άλγους και θρομβόλυση
•    Επείγουσα αντιμετώπιση ταχυαρρυθμίας / βραδυαρρυθμίας
•    Επείγουσα αντιμετώπιση υπερτασικής κρίσης
•    Επείγουσα αντιμετώπιση ασθενούς με υπόταση / καταπληξία
•    Αντιμετώπιση ασθματικής κρίσης
•    Αντιμετώπιση οξείας δύσπνοιας / αποκορεσμού
•    Αντιμετώπιση πιθανής απόφραξης ανωτέρων αεροφόρων οδών
•    Οξύ κοιλιακό άλγος
•    Αιμορραγία πεπτικού
•    Οξεία διάρροια και έμμετος
•    Διαταραχές ηπατικής βιοχημείας- Ηπατική ανεπάρκεια- Διατ. Ηπατ.Βιοχ.
•    Επείγουσες καταστάσεις στο σακχαρώδη διαβήτη
•    Επινεφριδιακή ανεπάρκεια
•    Κώμα και διαταραχές επιπέδου συνείδησης
•    Σπασμοί σε ενήλικες και παιδιά
•    Οξεία κεφαλαλγία
•    Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Ισχαιμικό- Αιμορραγικό)
•    Οξεία σύγχυση
•    Επείγουσες καταστάσεις σε αλκοολικούς ασθενείς
•    Επείγουσες καταστάσεις στη ψυxιατρική:Οξύ ψυχωσικό επεισόδιο, οργανικό ψυχοσύνδρομο, απόπειρα αυτοκαταστροφής
•    Οξεία νεφρική βλάβη – Ολιγουρία
•    Αιματουρία
•    Διαχείριση /διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών
•    Αέρια αίματος- Οξεοβασική ισορροπία
•    Αιμορραγική διάθεση – αντιπηκτική αγωγή
•    Κοινά εξανθήματα και επείγουσες καταστάσεις στη δερματολογία
•    Επείγουσες καταστάσεις στην αλλεργιολογία
•    Επείγουσες καταστάσεις στην οφθαλμολογία
•    Επείγουσες καταστάσεις στην ωτορολαρυγγολογία
•    Διόγκωση άκρου- ABSSSI
•    Ρινορραγία
•    Επείγουσα αντιμετώπιση πολυτραυματία
•    Δηλητηριάσεις
•    Αιμορραγία από τον κόλπο
•    Επείγοντα προβλήματα κατά την κύηση (αμιγώς μαιευτικά αλλά και πχ λοίμωξη ουροποιητικού, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, προεκλαμψία κλπ).
•    Τοκετός
•    Επείγουσες καταστάσεις στη Παιδιατρική

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Για τις πρακτικές δεξιότητες εκτός από την πρακτική επιτόπια εκπαίδευση δημιουργείται τράπεζα με βίντεο από έγκυρους εκπαιδευτικούς της Ελλάδος ή του Εξωτερικού

•    Ενδοφλέβια / ενδομυϊκή / υποδόρια  ένεση
•    Αιμοληψία από περιφερική φλέβα – από μηριαία
•    Τοποθέτηση καθετήρα σε περιφερική φλέβα και  κεντρικού φλεβικού καθετήρα
•    Λήψη αερίων αίματος
•    Λήψη ΗΚΓραφήματος
•    Τοποθέτηση ουροκαθετήρα
•    Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα
•    Παρακέντηση θώρακα
•    Παρακέντηση κοιλίας
•    Οσφυονωτιαία παρακέντηση  σε Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας με κατάλληλη υποδομή
•    Αρθροκέντηση
•    Τοποθέτηση λαρυγγικού σωλήνα- Διασωλήνωση

B.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Γενικές δεξιότητες
•    Κάκωση κεφαλής / τραχήλου
•    Πολυτραυματίας
•    Συρραφή τραυμάτων
•    Ανάταξη καταγμάτων και εξαρθρημάτων

Χειρουργική Κλινική

•    Διατροφή (εντερική-παρεντερική)
•    Τραυματισμοί με βελόνες
•    Φλεβοκεντήσεις
•    Κεντρικές γραμμές (χρήση υπέρηχου)
•    Λήψη αερίων αίματος
•    Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης
•    Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα
•    Παρακέντηση κοιλίας
•    Παρακέντηση θώρακα
•    Προεγχειρητική εκτίμηση
•    Προετοιμασία εντέρου
•    Θρομβοπροφύλαξη
•    Συγκατάθεση για επέμβαση
•    Βασικά χειρουργικά εργαλεία
•    Συμπεριφορά στο χειρουργείο / ασηψία
•    Χειρουργικό check list
•    Βασικές χειρουργικές επεμβάσεις
•    Μετεγχειρητική παρακολούθηση / monitoring
•    Μετεγχειρητικές επιπλοκές
•    Χειρισμός χειρουργικού τραύματος
•    Χειρισμός στομιών
•    Αρχές ERAS (Enhanced Recovery after Surgery)

Εξωτερικά Ιατρεία / Επείγοντα

•    Αλγόριθμος οξέος κοιλιακού άλγους (οξείας κοιλίας)
•    Αλγόριθμος ραγδαίας αιμορραγίας πεπτικού
•    Αλγόριθμος οξέος επώδυνου σκέλους
•    Αλγόριθμος οξείας διόγκωσης βουβωνικής χώρας (περιεσφιγμένη κήλη, συσστροφή όρχεος)
•    Αλγόριθμος επίσταξης
•    Αλγόριθμος εγκαυμάτων
•    Αλγόριθμος αιμορραγίας από τον κόλπο / έκτοπη κύηση
•    Φυσιολογικός Τοκετός
•    Ενδοτραχειακή διασωλήνωση
•    Τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας
•    Τεχνικές τοπικής αναισθησίας
•    Συρραφή τραυμάτων
•    Παροχέτευση αποστημάτων
•    Τοποθέτηση σωλήνων παροχέτευσης θώρακα
•    Βασικές αρχές ανάταξης εξαρθρημάτων / ακινητοποίησης καταγμάτων
 
 
 
Πηγή: esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 55 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΕΑΠ Ευρωπαικός Πολιτισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 20:16
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

επαγγελματικός προσανατολισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 14:05
Σχόλια (5)

Ψυχολογία
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 - 22:53
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Κάτ εξαίρεση μεταγραφές
Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 - 18:17
Σχόλια (0)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:23
Σχόλια (1)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:21
Σχόλια (0)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ΕΥΡΩ
Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 - 16:49
Σχόλια (2)

Νηπιαγωγων
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 - 11:22
Σχόλια (3)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΚΥ-ΕΚΟ
Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2021 - 19:18
Σχόλια (3)

Αλλαγή επαγγέλματος
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 - 14:25
Σχόλια (4)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Αλλάζουν όλα στην αναγνώριση των πτυχίων ξένων ΑΕΙ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Ολοκληρώθηκαν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ - Πόσοι εξετάστηκαν
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
ΑΣΟΕΕ – πρυτανικές αρχές: «Ναι» στον διάλογο με τους φοιτητές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Υπουργείο Παιδείας: ΝΕΑ ανακοίνωση για τα self test
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Σχολεία: Αγωνία για τις άδειες ειδικού σκοπού – Πότε έρχονται ανακοινώσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Φωτιά σε νηπιαγωγείο με 50 παιδάκια στο Ηράκλειο Κρήτης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Σελίδα 1 από 5330 (31976 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5328
5329
5330
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης