Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2023 - Μηχανογραφικό 2023

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί μπαίνουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 Στην πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών προσανατολίζεται το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Ήδη έχει σταλεί στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, εγκύκλιος προκειμένου οι αρμόδιοι διευθυντές να κάνουν προτάσεις προς το υπουργείο Παιδείας, για τη δημιουργία ομα?δων σχολείων στα οποία θα τοποθετηθεί προσωπικό των κλάδων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Μέχρι το τέλος του μήνα (Σεπτέμβριος 2022), οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης θα στείλουν τις προτάσεις τους στο υπουργείο Παιδείας. Στη συνέχεια η πολιτική ηγεσία θα προβει? στην ε?κδοση σχετικη?ς Υπουργικη?ς Απο?φασης, με σκοπο? την προ?σληψη και τοποθε?τηση Ειδικου? Εκπαιδευτικου? Προσωπικου? κλα?δων ΠΕ23 Ψυχολο?γων και ΠΕ30 Κοινωνικω?ν Λειτουργω?ν, ανα? Περιφερειακη? Διευ?θυνση Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης. Οι επιστήμονες θα «εξυπηρετούν» ομάδες σχολείων καθώς δεν είναι εφικτό να έχει κάθε σχολική μονάδα τον δικό της ψυχολόγο.

Η εγκύκλιος

Με την εγκύκλιο καλούνται οι Διευθυντε?ς Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης, αφου? λα?βουν υπο?ψη τα στοιχει?α κατανομη?ς αναπληρωτω?ν ΕΕΠ ανα? κατηγορι?α περιφε?ρειας, να υποβα?λουν προτα?σεις για τη δημιουργι?α ομα?δων σχολικω?ν μονα?δων ανα? βαθμι?δα. Κα?θε ομα?δα συγκροτει?ται απο? πε?ντε σχολικε?ς μονα?δες, αφου? ληφθου?ν υπο?ψη τα ακο?λουθα:

α) η απο?σταση μεταξυ? των σχολει?ων της ομα?δας σε συνα?ρτηση με τις γεωγραφικε?ς ιδιαιτερο?τητες της περιοχη?ς ευθυ?νης των Διευθυ?νσεων Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης,

β) η εξαι?ρεση σχολικω?ν μονα?δων που ε?χουν ενταχθει? σε ΕΔΥ,

γ) η εξαι?ρεση των σχολικω?ν μονα?δων ΣΜΕΑΕ (Α/θμιας και Β/θμιας) και των ΕΠΑΛ και

δ) η εξαι?ρεση των σχολικω?ν μονα?δων Πρωτοβα?θμιας Εκπαι?δευσης που αναφε?ρονται στην με αριθ. πρωτ. 101194/Δ1/17-08-2022 (ΦΕΚ Β ? 4449) Υπουργικη? Απο?φαση με θε?μα «Καθορισμο?ς Σχολικω?ν μονα?δων τοποθε?τησης Κοινωνικω?ν Λειτουργω?ν κλα?δου ΠΕ30».

Διαδικασι?α υποβολη?ς προτα?σεων:

 Ο Διευθυντη?ς Πρωτοβα?θμιας-Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης αποστε?λλει ηλεκτρονικα? ε?ως την 26η Σεπτεμβρι?ου στην οικει?α Περιφερειακη? Διευ?θυνση Εκπαι?δευσης πι?νακα με τις προτεινο?μενες ομα?δες των πε?ντε σχολικω?ν μονα?δων της Διευ?θυνσης. Οι Περιφερειακε?ς Διευθυ?νσεις Εκπαι?δευσης διαβιβα?ζουν ηλεκτρονικα? ε?ως την 30η Σεπτεμβρι?ου τα στοιχει?α που θα λα?βουν απο? τις Διευθυ?νσεις Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης (σε συγκεντρωτικο? πι?νακα) στις Διευθυ?νσεις Σπουδω?ν Προγραμμα?των και Οργα?νωσης Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το υπουργείο μετα? τη συγκε?ντρωση ο?λων των προτα?σεων, θα προβει? στην ε?κδοση σχετικη?ς Υπουργικη?ς Απο?φασης, με σκοπο? την προ?σληψη και τοποθε?τηση Ειδικου? Εκπαιδευτικου? Προσωπικου? κλα?δων ΠΕ23 Ψυχολο?γων και ΠΕ30 Κοινωνικω?ν Λειτουργω?ν, ανα? Περιφερειακη? Διευ?θυνση Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης.

Οι ψυχολόγοι στα σχολεία

Και την προηγούμενη σχολική είχαν προσληφθεί περίπου 3.000 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία της χώρας, για την αντιμετώπιση -εκτός των άλλων – και των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19. Γνώμονας της στελέχωσης με το εν λόγω ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ήταν η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας, η προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, αλλά και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας δια της απόκτησης δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, όπως η πανδημία του Covid-19. Η ενίσχυση των σχολείων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στοχεύει, μεταξύ άλλων, σε:

· ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για την ύπαρξη ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος ανοιχτού στην κοινωνία και φιλικού προς τη διαφορετικότητα,

· συνεργασία των εμπλεκόμενων ατόμων και ομάδων της σχολικής κοινότητας, η συνεργασία με την οικογένεια και όταν αυτό απαιτείται η υποστήριξη, η διαμεσολάβηση και η διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους φορείς,

· συμπερίληψη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων στις προτεινόμενες ενημερωτικές δράσεις και δράσεις προσομοίωσης,

· απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση

αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης, και

· περισυλλογή και επαναπροσδιορισμό προσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών προτεραιοτήτων του ατόμου, της ομάδας και της σχολικής κοινότητας.

πηγή:ethnos  

 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 185 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Σημαντική ερώτηση
Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 - 18:17
Σχόλια (0)

Αποφοιτηση
Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023 - 18:09
Σχόλια (1)

Ερώτηση
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2023 - 13:23
Σχόλια (1)

Μια απορια
Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023 - 17:06
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022 - 16:23
Σχόλια (3)

Υπάρχει εξειδικευμένο Φόρουμ για το Παιδαγωγικό Αθηνας;;
Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2022 - 20:41
Σχόλια (4)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Περι ανεμων και υδατων
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 - 00:25
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Θα ήθελα την γνώμη σας
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 21:39
Σχόλια (4)

Διαγωνισμος
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 20:12
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Αλλαγή στις Πανελλήνιες 2023 – Τι αναφέρει ΝΕΑ απόφαση
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Σχετικά με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας νέων διευθυντών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Προσλήψεις στο ΕΣΥ- Πώς θα κάνετε αίτηση για τις 854 θέσεις σε νοσοκομεία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Μαθητές με ΔΕΠΥ μετράνε τραύματα και αρνήσεις εγγραφής σε Ιδιωτικά σχολεία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Σελίδα 1 από 5846 (35076 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5844
5845
5846
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης