Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2023 - Μηχανογραφικό 2023

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023
Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Η εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και οι Αναθέσεις Σ.Ε.Π. στους εκπαιδευτικούς

Σε «ομπρέλα» της επιχειρηματικότητας στα σχολεία, υπό τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, μετατρέπονται σε σημαντικό βαθμό  τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Τα σχολεία θα προσκαλούν επιχειρηματίες να μιλήσουν στους μαθητές και οι τάξεις θα κάνουν επισκέψεις σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματίες «κατά προτίμηση θα είναι τοπικοί επιχειρηματίες με τους οποίους οι μαθητές/-τριες να μπορούν να ταυτιστούν. Οι επιχειρηματίες θα κληθούν να περιγράψουν έναν ρεαλιστικό απολογισμό της επιχειρηματικής τους διαδρομής και να αναφερθούν στις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για έναν επιτυχημένο επιχειρηματία». 

Αυτά και αρκετά ακόμα που ενισχύουν την παρουσία των επιχειρήσεων στα σχολεία προβλέπουν οι επικαιροποιημένες οδηγίες εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, που απέστειλε το ΙΕΠ στα σχολεία.

Εξάλλου η κ.Κεραμέως έχει δημοσίως αναλύσει τις προθέσεις της: Αναφέρθηκε στη σημασία να εστιαστούν οι πολιτικές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. «Να αποδώσουμε τη σημασία που πρέπει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για τη νέα γενιά», σημείωσε και παρέθεσε στοιχεία που τονίζουν την ανάγκη αυτή: Το 77% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις απαραίτητες δεξιότητες για τις θέσεις που προσφέρουν και παράλληλα, υπάρχουν 13 εκατ. άνεργοι που δεν μπορούν να βρουν δουλειά.

Ανάμεσα στις θεματικές ενότητες των Εργαστηρίων έχει ενταχθεί ως Θεματική Ενότητα «ομπρέλα» ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, (Σ.Ε.Π) οι μέθοδοι του οποίου είναι και προτάσεις του ΟΟΣΑ και του Cedefop. Οπως αναφέρει το ΙΕΠ, οι συστάσεις όσον αφορά την βελτίωση των υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού των νέων προς τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη από το 2004 εστιάζουν κυρίως στη μείωση του χάσματος στην πρόσβαση και στη βελτίωση του είδους, του επιπέδου και της ποιότητας των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

Στην εγκύκλιο με αρ. 94236/ΓΔ4/4-8-21 (ΦΕΚ 3567/Β/04-08-2021) σχετικά με το «Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων» ορίζεται ότι «στη Γ΄ Γυμνασίου οι Θεματικές Ενότητες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων συνδέονται με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό ως Θεματική Ενότητα «ομπρέλα».

Εκτός από την υποχρεωτική εφαρμογή στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν διαθεματικά σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών, μέσα από τις τέσσερις (4) θεματικές ενότητες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που έχουν εισαχθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων – Δημοτικών και Γυμνασίων.

Ανάμεσα στις προτεινόμενες μεθόδους και στρατηγικές εφαρμογής των δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία, προβλέπονται και τα ακόλουθα: 

Επισκέψεις δια ζώσης ή εξ αποστάσεως σε χώρους εργασίας (δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς & επιχειρήσεις)

Βασικές οδηγίες υλοποίησης: Απαιτείται ο προγραμματισμός της ομάδας/τάξης και του σχολείου, η επικοινωνία με την επιχείρηση, η υλοποίηση της επίσκεψης στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, η προετοιμασία των μαθητών/-τριών, η σύνταξη ερωτηματολογίου επίσκεψης και η αξιοποίηση της εμπειρίας μετά την επίσκεψη: συμπεράσματα, δημιουργία υλικού (αφίσα, πρακτικά, κείμενα, βίντεο, ημερίδα παρουσίασης στο σχολείο κ.ά.) Η επίσκεψη σε χώρους εργασίας εξυπηρετεί διττό στόχο: αφενός την ενημέρωση για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και αφετέρου τη γνωριμία με θέσεις εργασίας της επιχείρησης/οργανισμού, τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, τις απαιτήσεις τους σε προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες. Στο πλαίσιο των εν λόγω δράσεων εντάσσονται μεταξύ άλλων και επισκέψεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με το χώρο του πολιτισμού και των τεχνών (ενδεικτικά: μουσεία, αρχαιολογικοί και άλλοι χώροι, επίσημα σωματεία κ.ά.) του περιβάλλοντος (ενδεικτικά: δήμοι, σύλλογοι και επίσημα σωματεία κ.ά.) καθώς και φορέων της Ε.Ε. στην Ελλάδα (π.χ. Γραφεία Αντιπροσωπείας της Ε.Ε., Cedefop, κ.ά.).

Συνεντεύξεις δια ζώσης ή εξ αποστάσεως με επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες διαφόρων τομέων και ειδικοτήτων («Επαγγελματικά πρότυπα»)

Βασικές οδηγίες υλοποίησης: επιλογή του/των προσώπου/ων που θα δώσουν συνέντευξη σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών, προετοιμασία των μαθητών/-τριών για την επικοινωνία με το πρόσωπο, προετοιμασία των ερωτήσεων της συνέντευξης (γραπτό ερωτηματολόγιο στη βάση των θεματικών ενοτήτων των επαγγελματικών μονογραφιών), πραγματοποίηση της συνέντευξης, αξιοποίηση των πληροφοριών στην τάξη. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα χαρακτηριστικά του επαγγελματικού προτύπου που θα επιλεγεί για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας. Η εθνικότητα, η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική τάξη, η ικανότητα του/της επαγγελματία στη μετάδοση πληροφοριών με σαφήνεια είναι μερικά από τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν προκειμένου οι μαθητές/-τριες να μπορούν να ταυτιστούν μαζί του/της και να κινητοποιηθούν από την παρουσία του/της. Κρίνεται θεμιτό στην επιλογή των προσώπων να συμπεριληφθούν κατά το δυνατόν νέοι απόφοιτοι της σχολικής μονάδας ή γονείς των μαθητών/-τριών της ομάδας ή της σχολικής μονάδας, ακόμα και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Η πραγματοποίηση είναι δυνατό να γίνει με διάφορους τρόπους: επισκέψεις των επαγγελματιών στην τάξη, τηλεδιασκέψεις, διαζώσης συνεντεύξεις –επισκέψεις των μαθητών/-τριών, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, συνεντεύξεις των μαθητών/-τριών εκτός ωρών σχολικού προγράμματος και αξιοποίηση στην τάξη κ.ά.). Συστήνεται η αξιοποίηση των προγραμμάτων της πλατφόρμας των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 21+ του Ι.Ε.Π. ή η υλοποίηση εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στη θεματική του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού από την διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επιχειρηματίες «πρότυπα»

Βασικές οδηγίες υλοποίησης: Πρόκειται για πραγματοποίηση επίσκεψης επιχειρηματιών στην τάξη κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιχειρηματίες μοιράζονται την εμπειρία τους σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης με την/ τις ομάδα / ομάδες μαθητών/-τριών. Τα πρότυπα πρέπει να επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω για τις συνεντεύξεις με επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς κ.ά. και κατά προτίμηση να είναι τοπικοί επιχειρηματίες με τους οποίους οι μαθητές/-τριες να μπορούν να ταυτιστούν. Οι επιχειρηματίες θα κληθούν να περιγράψουν έναν ρεαλιστικό απολογισμό της επιχειρηματικής τους διαδρομής και να αναφερθούν στις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για έναν επιτυχημένο επιχειρηματία. Επίσης, αφηγούνται τις προσωπικές επιχειρηματικές τους διαδρομές. Ακόμα, κρίνεται σημαντικό οι μαθητές/-τριες, με τον συντονισμό του/της εκπαιδευτικού της τάξης να προετοιμάζουν τις ερωτήσεις που θα υποβάλλουν (π.χ. ερωτήσεις για την εκπαιδευτική διαδρομή, τη δημιουργία της επιχειρηματικής ιδέας, τη συγκρότηση της επιχείρησης, την καθημερινή της διαχείριση, τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους, κ.ά.)

Διοργάνωση Ημερών Σταδιοδρομίας με θέμα τα Επαγγέλματα

Με την μέθοδοι αυτή οι μαθητές/-τριες έρχονται σε επαφή με επαγγελματίες και συγκεντρώνουν πληροφορίες μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις για τα επαγγέλματα που ασκούν. Ισχύουν όσα έχουν δοθεί ως οδηγίες παραπάνω για την υλοποίηση συνεντεύξεων με επαγγελματικά πρότυπα (βήματα-διαδικασία και επιλογή των προσώπων). Κρίνεται επίσης θεμιτό στην επιλογή των επαγγελματικών προτύπων να συμπεριλαμβάνονται απόφοιτοι και γονείς των μαθητών/τριών της ομάδας ή της σχολικής μονάδας, εκπρόσωποι δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (π.χ. ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά.) και οι Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού από κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας

Διοργάνωση του διαγωνισμού σε επίπεδο σχολείου, ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η συμμετοχή μπορεί να υποστηριχθεί από εγκεκριμένους φορείς και εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από την διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υ.ΠΑΙ.Θ. και προσφέρει τη δημιουργία – ανάπτυξη ενός πραγματικού επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο εποπτεύεται από έναν σύμβουλο-μέντορα του Σωματείου.

Οι Αναθέσεις Σ.Ε.Π.

Η υλοποίηση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π

Πηγη: www.alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 97 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - ΣχόλιαΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 - 11:59
Σχόλια (5)

ΕΚΟ μόνο στον τίτλο
Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023 - 12:04
Σχόλια (15)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 - 17:59
Σχόλια (4)


Σημαντική ερώτηση
Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 - 18:17
Σχόλια (1)

Αποφοιτηση
Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023 - 18:09
Σχόλια (2)

Ερώτηση
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2023 - 13:23
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 30 Ιουλίου 2023
Θέματα Πανελλαδικών 2023: Εκφωνήσεις - Απαντήσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023
Πανελλήνιες 2023- υποψήφιοι των ΕΠΑΛ: Μαθήματα ειδικότητας σήμερα Τετάρτη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023
Ρεκόρ στις ελλείψεις πιλότων αεροσκαφών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023
ΑΕΙ: Ξεκινά το «Εσωτερικό ERASMUS»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Σελίδα 1 από 5896 (35376 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5894
5895
5896
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης