Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Υγειονομική, δομική καταλληλότητα και ασφάλεια σχολικών κτηρίων μετά τη θεομηνία
 Ενέργειες  με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και προστασίας των μαθητών, την ασφάλεια των σχολικών χώρων, των δομών και υποδομών τους μετά τα ακραία φυσικά φαινόμενα, προτείνει στους Διευθυντές Γυμνσίων και Λυκείων ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σωκράτης Σαβελίδης.

Οι ενέργειες που προτείνει ο Σ. Σαβελίδης αφορούν συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη συμπλήρωση και αποστολή σχετικού αιτήματος προς τον Δήμο έδρας του Σχολείου .

Η πρότασή   αυτή , τονίζει ο ΔΔΕ Μαγνησίας, αποσκοπεί στην υποβοήθηση των Συλλόγων Διδασκόντων και της Διεύθυνσης των σχολείων στο να ανταποκριθεί στα συναγόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία καθήκοντά τους και κυρίως από την παρ. ΣΤ3, άρθρο 11, κεφ. Δ, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), «Ο σύλλογος διδασκόντων... Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος , την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου».

H υπευθυνότητα διαχείρισης μεγάλου μέρους παραγόντων οι οποίοι ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους,υπογραμμίζει ο Σ. Σαβελίδης και σημιώνει τα εξής:

Όμως, όπως συνάγεται από την ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις, όπως η προαναφερόμενη, αλλά και δικαστικές αποφάσεις σχετικές με ατυχήματα σε σχολικούς χώρους αποτελεί καθήκον των Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων να ενημερώσουν ή/και να αιτηθούν από τους Δήμους διαβεβαιώσεις σχετικά με την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών μετά τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, προτείνεται συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα την υγεία, προστασία και ασφάλεια των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και τη δημιουργία
υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών αλλά και τη λειτουργικότητα των δομών και των υποδομών κατά την επερχόμενη έναρξη των μαθημάτων.

Ακολούθως, προτείνεται η σύνταξη σχετικής πράξης – απόφασης του συλλόγου για την αποστολή εγγράφου αιτήματος, μέσω του Διευθυντή, προς τον Δήμο έδρας του σχολείου σας για την ανάληψη σχετικών ενεργειών από μέρους των υπηρεσιών του Δήμου ως έχοντος την εκ του νόμου ορισθείσα αρμοδιότητα γι αυτό.

Προτείνεται να αποστείλετε το σχετικό αίτημα στον Δήμο της έδρας του σχολείου σας, για να αιτηθείτε τις παραπάνω εργασίες, η υλοποίηση των οποίων πρέπει να έχει τη μορφή του κατεπείγοντος. Το αίτημά σας, τεκμηριωμένο με την κατωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία, πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου (Κεντρικό πρωτόκολλο), και τις Αντιδημαρχίες οι οποίες σχετίζονται με τεχνικές υπηρεσίες, Παιδεία και Πολιτισμό, Υγιεία και Καθαριότητας και στον Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής με συστημένη επιστολή, το αποδεικτικό της οποίας να τηρηθεί στο αρχείο του σχολείου.

Η παραπάνω πρότασή μας, βασίζεται στα ακόλουθα:

1) Την παρ. Δ1, άρθρο 11, κεφ. Δ, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), «Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων».

2) Την παρ. ΣΤ3, άρθρο 11, κεφ. Δ, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), « Ο σύλλογος διδασκόντων... Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος , την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου».

3) Την παρ. 10, άρθρο 36, Υ.Α.Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β), καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών – διδασκόντων «Ενδιαφέρονται για τη δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών στο σχολείο...»

4) Την παρ. 9, άρθρο 39, Υ.Α.Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β), «Ο σύλλογος διδασκόντων έχει την ευθύνη για την ποιοτική βελτίωση και την αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων, ιεραρχώντας και προτείνοντας στη σχολική επιτροπή, μέσω του Διευθυντή, την κάλυψη των αναγκών και αναθέτοντας στα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες».

Επιπλέον, σας αναφέρουμε στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας, στα οποία αναφέρεται ότι, η αρμοδιότητα διασφάλισης υγιεινής , βελτίωσης, συντήρησης και πιστοποίησης πυροπροστασίας, των Σχολικών Κτηρίων ανήκει στους Δήμους και τα οποία προτείνουμε να αναφερθούν στο προοίμιο του εγγράφου σας προς το Δήμο.

Συγκεκριμένα:

1) Την παρ.Β8 της παραγρ. 1 του αρ. 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́87) «περί τήρησης κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων».

2) Την παρ. 1 (τομέας στ), αριθ. 1, άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α') σύμφωνα με το οποίο στην αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων υπάγονται «1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων».

3) Άρθρο 5 του Ν.1894/1990 παρ. 1 (ΦΕΚ Α’,110), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 31 Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α' 18) και σύμφωνα με το οποίο «Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα σχολικά κτίρια, για τα οποία έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, με τα οικόπεδά τους, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια στην οποία βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα».


Έτσι προτείνουμε τις άμεσες ενέργειες σας, ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες ελέγχου, βελτιστοποίησης και ασφάλειας των δομών και υποδομών.ργειες  με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και προστασίας των μαθητών, την ασφάλεια των σχολικών χώρων, των δομών και υποδομών τους μετά τα ακραία φυσικά φαινόμενα, προτείνει στους Διευθυντές Γυμνσίων και Λυκείων ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σωκράτης Σαβελίδης.

Οι ενέργειες που προτείνει ο Σ. Σαβελίδης αφορούν συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη συμπλήρωση και αποστολή σχετικού αιτήματος προς τον Δήμο έδρας του Σχολείου .

Η πρότασή   αυτή , τονίζει ο ΔΔΕ Μαγνησίας, αποσκοπεί στην υποβοήθηση των Συλλόγων Διδασκόντων και της Διεύθυνσης των σχολείων στο να ανταποκριθεί στα συναγόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία καθήκοντά τους και κυρίως από την παρ. ΣΤ3, άρθρο 11, κεφ. Δ, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), «Ο σύλλογος διδασκόντων... Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος , την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου».

H υπευθυνότητα διαχείρισης μεγάλου μέρους παραγόντων οι οποίοι ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους,υπογραμμίζει ο Σ. Σαβελίδης και σημιώνει τα εξής:

Όμως, όπως συνάγεται από την ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις, όπως η προαναφερόμενη, αλλά και δικαστικές αποφάσεις σχετικές με ατυχήματα σε σχολικούς χώρους αποτελεί καθήκον των Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων να ενημερώσουν ή/και να αιτηθούν από τους Δήμους διαβεβαιώσεις σχετικά με την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών μετά τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, προτείνεται συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα την υγεία, προστασία και ασφάλεια των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και τη δημιουργία
υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών αλλά και τη λειτουργικότητα των δομών και των υποδομών κατά την επερχόμενη έναρξη των μαθημάτων.

Ακολούθως, προτείνεται η σύνταξη σχετικής πράξης – απόφασης του συλλόγου για την αποστολή εγγράφου αιτήματος, μέσω του Διευθυντή, προς τον Δήμο έδρας του σχολείου σας για την ανάληψη σχετικών ενεργειών από μέρους των υπηρεσιών του Δήμου ως έχοντος την εκ του νόμου ορισθείσα αρμοδιότητα γι αυτό.

Προτείνεται να αποστείλετε το σχετικό αίτημα στον Δήμο της έδρας του σχολείου σας, για να αιτηθείτε τις παραπάνω εργασίες, η υλοποίηση των οποίων πρέπει να έχει τη μορφή του κατεπείγοντος. Το αίτημά σας, τεκμηριωμένο με την κατωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία, πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου (Κεντρικό πρωτόκολλο), και τις Αντιδημαρχίες οι οποίες σχετίζονται με τεχνικές υπηρεσίες, Παιδεία και Πολιτισμό, Υγιεία και Καθαριότητας και στον Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής με συστημένη επιστολή, το αποδεικτικό της οποίας να τηρηθεί στο αρχείο του σχολείου.

Η παραπάνω πρότασή μας, βασίζεται στα ακόλουθα:

1) Την παρ. Δ1, άρθρο 11, κεφ. Δ, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), «Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων».

2) Την παρ. ΣΤ3, άρθρο 11, κεφ. Δ, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), « Ο σύλλογος διδασκόντων... Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος , την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου».

3) Την παρ. 10, άρθρο 36, Υ.Α.Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β), καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών – διδασκόντων «Ενδιαφέρονται για τη δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών στο σχολείο...»

4) Την παρ. 9, άρθρο 39, Υ.Α.Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β), «Ο σύλλογος διδασκόντων έχει την ευθύνη για την ποιοτική βελτίωση και την αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων, ιεραρχώντας και προτείνοντας στη σχολική επιτροπή, μέσω του Διευθυντή, την κάλυψη των αναγκών και αναθέτοντας στα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες».

Επιπλέον, σας αναφέρουμε στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας, στα οποία αναφέρεται ότι, η αρμοδιότητα διασφάλισης υγιεινής , βελτίωσης, συντήρησης και πιστοποίησης πυροπροστασίας, των Σχολικών Κτηρίων ανήκει στους Δήμους και τα οποία προτείνουμε να αναφερθούν στο προοίμιο του εγγράφου σας προς το Δήμο.

Συγκεκριμένα:

1) Την παρ.Β8 της παραγρ. 1 του αρ. 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́87) «περί τήρησης κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων».

2) Την παρ. 1 (τομέας στ), αριθ. 1, άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α') σύμφωνα με το οποίο στην αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων υπάγονται «1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων».

3) Άρθρο 5 του Ν.1894/1990 παρ. 1 (ΦΕΚ Α’,110), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 31 Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α' 18) και σύμφωνα με το οποίο «Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα σχολικά κτίρια, για τα οποία έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, με τα οικόπεδά τους, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια στην οποία βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα».

Έτσι προτείνουμε τις άμεσες ενέργειες σας, ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες ελέγχου, βελτιστοποίησης και ασφάλειας των δομών και υποδομών.

Πηγή:www.esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 82 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023

Σχόλια (0)
γεια
Είμαστε ένας οργανισμός που προσφέρει δάνεια σε άτομα που χρειάζονται προσωπική επένδυση με ποσοστό 2%. Το ποσό κυμαίνεται από 2000 Ευρώ έως 800.000 Ευρώ Είμαι γρήγορος και δίκαιος. E-mail επικοινωνίας:    thristinatsonkova@gmail.com

Υποβλήθηκε πριν από 82 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα Αγγλικών / Απόκτησε (Lower, Advanced, Proficiency)
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 - 04:06
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (7)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (2)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (4)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (16)

ΒΑΣΕΙΣ
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023 - 21:25
Σχόλια (8)

10%
Κυριακή, 2 Ιουλίου 2023 - 16:38
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Αρχίζουν δράσεις για την προστασία του Θερμαϊκού κόλπου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
PISA: Τα ελληνόπουλα στην ομάδα των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Μαρία Καλλάς: Έκθεση «Καληνύχτα, σας αγαπώ – 100 χρόνια από τη γέννηση της»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Νέα γραφειοκρατική επιβάρυνση στις/στους νηπιαγωγούς!
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Οι οθόνες «αλλάζουν» τον παιδικό εγκέφαλο: Επίδραση στη γνωστική ανάπτυξη
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
Τα φρικιαστικά εγκλήματα του πιο απεχθούς Ναζί εγκληματία πολέμου
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Σελίδα 1 από 6079 (36472 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6077
6078
6079
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης