Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Το  κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα τηρεί μητρώο φοιτητών, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των φοιτητών κατά την έναρξη των σπουδών τους, οι βαθμολογίες τους, οι ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο προβλέπεται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών των αναγνωρισμένων των Ν.Π.Π.Ε. έχουν:

α) οι Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) με ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία προκύπτει από τον μικρότερο εκ των μέσων όρων των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων ανά επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 0,8,

β) οι κάτοχοι ισότιμων απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) αναγνωρισμένων Ξένων σχολείων της ημεδαπής (επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων),

γ) οι κάτοχοι διεθνών απολυτήριων τίτλων Δ.Ε. που χορηγούνται από σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι ισοδύναμου του Λυκείου απολυτήριου τίτλου Δ.Ε. ή ισοδύναμου τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία φοιτούν.

 Για τον σκοπό αυτό το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τηρεί, ενημερώνει και δημοσιοποιεί στον ιστότοπο του καταλόγους με ισότιμους του Λυκείου απολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά χώρα της αλλοδαπής.

Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών έχουν οι κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία περιλαμβάνονται στα μητρώα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4957/2022 (Α ́124).

Οσοι τελείωσαν το Λύκειο πριν το 2021

Για τους αποφοίτους  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έλαβαν απολυτήριο πριν από το σχολικό έτος 2021, πριν δηλαδή τεθεί σε εφαρμογή η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής εφαρμόζονται  οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το μητρικό ίδρυμα για την εισαγωγή φοιτητών.

Τι σημαίνει ΕΒΕ Επιστημονικού Πεδίου των Πανελλαδικών για την εγγραφή στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Ο όρος πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα Μη Κερδοσκοπικά Μη Κρατικά Πανεπιστήμια που ανακοινώθηκε   από τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκης σημαίνει ότι θα ταυτίζεται με το χαμηλότερο μέσο όρο Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των Επιστημονικών Πεδίων, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0.8.

Δηλαδή από τα ακόλουθα τέσσερα επιστημονικά πεδία θα ισχύσει για όλα τα πεδία η χαμηλότερη  Ελάχιστη  Βάση Εισαγωγής, για λόγους συνταγματικής ισότητας. Με βάση τους παρακάτω υπολογισμούς την χαμηλότερη ΕΒΕ την έχει   το 4ο πεδίο με 8,34. Άρα η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  , ως πορϋπόθση για την εγγραφή στα Μη Κρατικά πανεπιστήμια ,  θα είναι η μικρότερη όλων των πεδίων, που είναι  8,34.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, εάν κάνουμε τους υπολογισμούς, είναι η εξής ανά Επιστημονικό πεδίο

  • 9,42 για το 1ο Πεδίο
  • 9,87 για το 2ο Πεδίο
  • 9,31 για το 3ο Πεδίο
  • 8,34 για το 4ο Πεδίο

Πως προέκυψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

1o ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    11,78Χ 0,80=9,42
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 
   14,14

2ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    12,34Χ0,80=9,87
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το     14,81

3ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    11,64 Χ0,80=9,31
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το     13,97

4ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    10,43Χ0,80=8,34
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 12,54

Ωστόσο , όπως διευκρίνισε ο υπουργός Παιδείας, το κάθε μητρικό Πανεπιστήμιο που θα εγκαταστήσει παράρτημα στην Ελλάδα θα μπορεί να ορίσει βαθμό  ανώτερο από τη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Θεωρείται βέβαιο ότι στις περιζήτητες σχολές , όπως Ιατρικές,  από τα μητρικά Πανεπιστήμια  , για λόγους φήμης, θα  τεθεί   ως προϋπόθεση εγγραφής τουλάχιστον κοντά στη   χαμηλότερη  βάση των Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα.

Εάν σε ένα Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο γίνει παύση στη λειτουργία του οι φοιτητές θα μείνουν "ξεκρέμαστοι";

Από το ποσό της εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται, κατά προτεραιότητα, τα καταβληθέντα δίδακτρα στους φοιτητές και καταβάλλονται οι αμοιβές του προσωπικού έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή μητρικό ίδρυμα καθίσταται πλέον υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών και τη χορήγηση των σχετικών τίτλων σπουδών.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα εν λόγω προγράμματα σπουδών συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο παράρτημα πανεπιστημίου, χωρίς την καταβολή διδάκτρων.

Τίτλοι σπουδών

1. Κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο, το οποίο παρέχει πρόγραμμα σπουδών πιστοποιημένο από το μητρικό ίδρυμα και εγκεκριμένο από την ΕΘ.Α.Α.Ε., χορηγεί στους αποφοίτους του τίτλο σπουδών του μητρικού ιδρύματος. Πριν από τη χορήγηση τίτλων σπουδών, το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα  του υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος σχετική ενημέρωση με συνημμένο κατάλογο αποφοίτων, καθώς και το σώμα των τίτλων σπουδών και το αρμόδιο Τμήμα
προβαίνει στη σφράγισή τους.

2. Ο τίτλος σπουδών, που απονέμεται υπό τις προϋποθέσεις, αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το οποίο τηρεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Ο απονεμηθείς τίτλος σπουδών δεν υποβάλλεται στη διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου σπουδών στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Οι διδάσκοντες θα έχουν τα ίδια προσόντα με των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ;

Οι διδάσκοντας στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα είναι δυο κατηγοριών:

1. Σε κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο υπηρετεί διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας, εκ των οποίων τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) είναι κάτοχοι διδακτορικού σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και διαθέτει τα ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας, καθώς και ειδικό διδακτικό προσωπικό με προσόντα, τρόπους επιλογής και όρους υπηρεσίας, αντίστοιχους με εκείνους του μητρικού ιδρύματος. Κατ’ εξαίρεση, δεν είναι
απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, αν η προς πλήρωση θέση αφορά σε γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης.

2. Τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης εγκρίνονται από το μητρικό ίδρυμα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

3. Η οργάνωση και η παροχή ακαδημαϊκού έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται κατεξοχήν το διδακτικό και το ερευνητικό έργο, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

4. Ο αριθμός των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριάντα (30) για το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο  με προβλεπόμενο ανώτατο όριο ωρών διδασκαλίας, για κάθε μέλος, τις δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.

5. Η επιλογή των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού  εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα, αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα προς έλεγχο  και τα στοιχεία τους αναρτώνται στον ιστότοπο του μητρικού ιδρύματος.

Ειδικό διδακτικό προσωπικό

1. Σε κάθε  Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο  δύναται να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό με προσόντα, τρόπους επιλογής και όρους υπηρεσίας, αντίστοιχους με εκείνους του μητρικού ιδρύματος, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον Εσωτερικό Κανονισμό και εφόσον τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και εξέλιξης συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Η επιλογή του ειδικού διδακτικού προσωπικού   εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα.

Τα προγράμματα σπουδών θα περνούν από "φίλτρο" κάποιου ελληνικού φορέα;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών  , που έχει πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα, υπό τη μορφή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών ή άλλων διασυνοριακών μεθόδων προσφοράς εκπαίδευσης και οδηγεί στη χορήγηση αναγνωρισμένου τύπου τίτλων σπουδών, που εγκρίνεται από την ΕΘ.Α.Α.Ε..

Ποια όργανα θα διοικούν το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο;

Το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκησή του. Η σύγκληση, η συγκρότηση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό του  

Πόσες σχολές θα λειτουργεί το κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο;

α) Κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διαθέτει κατ ́ ελάχιστον τρεις (3) Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία. Εξαιρετικά και εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες είκοσι (20) θέσεις σε αναγνωρισμένη διεθνή παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων,  δύναται να αποτελείται από μία κατ’ ελάχιστον Σχολή με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κύκλου σπουδών.  

Ποιες θα είναι οι υποδομές του;

Κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Ειδικότερα, οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε διδασκαλία, μελέτη, και τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες που εφαρμόζονται για τους χώρους εκπαιδευτηρίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής, να διαθέτει 

  • λειτουργική βιβλιοθήκη, 
  • χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών κατόπιν έγκρισης της ΕΘ.Α.Ε.Ε.,
  • οπτικοακουστικά  μέσα και εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο  δύναται να διαθέτει δευτερογενή μη αυτοτελή κτίρια μόνο εντός των ορίων της ίδιας περιφερειακής ενότητας στην οποία έχει την έδρα του, ενώ δύναται να διαθέτει αυτοτελή κτίρια σε άλλη πόλη εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας.

Ακαδημαϊκή ελευθερία;

Στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια  κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.
 
Πηγή :esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 72 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Συνοπτικός οδηγός μετατάξεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Από σήμερα οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Κραυγή αγωνίας εκπαιδευτικών: Ως εδώ με τις σχολικές εκδρομές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Σημαντικές συμβουλές λίγο πριν τις εξετάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Σχολεία - Πρωτοφανές: Παραιτήσεις απίστευτου αριθμού στελεχών εκπαίδευσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Σελίδα 1 από 6194 (37163 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6192
6193
6194
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης