Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024
Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Υπουργείο Παιδείας - Αναπληρωτές: Τροποποίηση διαδικασίας τοποθετήσεων σε σχολικές μονάδες και σύναψης συμβάσεων εργασίας

Στοιχεία για τη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών και τις λοιπές ενέργειες αναφορικά με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς  δημοσιοποίησε το ΥΠΑΙΘΑ.

Επιπροσθέτως το ΥΠΑΙΘΑ επισημαίνει ότι «επαναξιολογούνται συνεχώς οι υφιστάμενες διαδικασίες προσλήψεων και τυχόν υφιστάμενες στρεβλώσεις εντοπίζονται άμεσα, αξιολογούνται και τυγχάνουν της απαραίτητης διαχείρισης, με γνώμονα, προεχόντως, το όφελος των μαθητών σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της επαγγελματικής αποκαταστάσεως των εκπαιδευτικών».

1. Υφιστάμενες δυνατότητες υποψηφίων αναπληρωτών εκπ/κών & τροποποίηση διαδικασίας τοποθετήσεων σε σχολικές μονάδες και σύναψης συμβάσεων εργασίας

Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί κυρώσεων σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης αναπληρωτή εκπ/κού – το περιεχόμενο των οποίων κρίθηκε προφανώς επιβεβλημένο από τον κοινό νομοθέτη, προκειμένου να περιοριστούν τα υψηλά ποσοστά μη ανάληψης υπηρεσίας μέχρι και το 2019- 2020 και να επιτευχθεί έτσι η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων, με τη μετακύλιση μέρους των ευθυνών που του αναλογεί και στον ίδιο τον εκπ/κό, – ο κανονιστικός νομοθέτης, αλλά και η ίδια η Διοίκηση, αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο εμφάνισης έκτακτων και απρόβλεπτων παραγόντων, η εμφάνιση των οποίων ενδέχεται να επηρεάσει είτε τις γεωγραφικές προτιμήσεις απασχόλησης των υποψηφίων ή/και την ίδια την επιθυμία περί απασχόλησής τους ως αναπληρωτών, εισήγαγε μία σειρά από ευεργετικές διατάξεις και δυνατότητες, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι οι εξής:

α) Καθιέρωσε ως ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών και υποβολής περιοχών προτιμήσεων τα μέσα του Αυγούστου, ήτοι όσο το δυνατό πλησιέστερα στην Α΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών, προκειμένου έκαστος υποψήφιος αναπληρωτής να έχει πλήρη γνώση των «οικογενειακών/προσωπικών του δεδομένων» και αναλόγως να προσαρμόσει τη σχετική αίτησή του, αποφεύγοντας την επιλογή περιοχών στις οποίες δεν είναι διατεθειμένος ή ικανός να απασχοληθεί. Χρήζει αναφοράς ότι στο παρελθόν, ήτοι όταν οι αιτήσεις αναπληρωτών υποβάλλονταν πριν τη λήξη του προηγούμενου σχολικού έτους, είχαν χορηγηθεί και άλλες δυνατότητες (πχ περί δυνατότητας τροποποίησης της αίτησης σε περίπτωση μόνιμου διορισμού ή απόσπασης του συζύγου, που ήταν και αυτός εκπ/κός).

β) Με την αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» προβλέφθηκε η δυνατότητα (απευθείας από τον ίδιο τον εκπ/κό, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διατηρεί στο φάκελό του στο opsyd.sch.gr) απενεργοποίησης της αίτησής του, καθώς και η δυνατότητα τροποποίησης των επιλογών προτίμησής του. Ειδικότερα, στο άρθρο 3 «Διάρκεια ισχύος αίτησης – Λοιπές δυνατότητες τροποποίησης αίτησης», προβλέπονται τα εξής: «1. Η αίτηση αναπληρωτή και ωρομισθίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης σε περιοχές μετάθεσης υποβάλλεται άπαξ κατ’ έτος. 2. Ο υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τη δυνατότητα, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. α. Απενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθ’ όλη 5 τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεων που απενεργοποίησε. β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/ και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου.».

2. Λοιπές ενέργειες προς όφελος των αναπληρωτών 

Περαιτέρω χρήζει αναφοράς ότι τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν και λοιπές ενέργειες προς όφελος των αναπληρωτών εκπ/κών με στόχο αφενός την ενιαία διαχείριση στη διαδικασία τοποθετήσεών τους σε σχολικές μονάδες και αφετέρου τον περιορισμό των άσκοπων (αρχικών) μετακινήσεών τους στις έδρες των Δ/νσεων Εκπ/σης και ως εκ τούτου τη μείωση της οικονομικής τους επιβάρυνσης. Ειδικότερα, με την αριθμ. 100548/ΓΔ5/13-08- 2021 (ΦΕΚ 3785 Β/13-8-2021) ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» προβλέφθηκε, αφενός η ηλεκτρονική διακίνηση και υπογραφή των ψηφιακών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αφετέρου η ηλεκτρονική διενέργεια της διαδικασίας τοποθέτησης των εκπ/κών στις σχολικές μονάδες και η ανάληψη υπηρεσίας αυτών απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Επισημαίνεται επιπρόσθετα ότι πλέον, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), υφίσταται συνεχής ενημέρωση των αναπληρωτών εκπ/κών μέσω μηνυμάτων sms για την εξέλιξη της όλης διαδικασίας από τη στιγμή της ανακοίνωσης της πρόσληψής τους μέχρι και την τοποθέτησή τους σε σχολική μονάδα, όσο και για την υπογραφή της ψηφιακής σύμβασης εργασίας.

3. Επιπρόσθετα ευεργετήματα: Προσμέτρηση προϋπηρεσίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4692/2020 τροποποιήθηκε το άρθρο 57 του Ν.4589/2019 και προβλέφθηκε η προσμέτρηση διπλάσιας προϋπηρεσίας στους πίνακες του ΑΣΕΠ για τους αναπληρωτές εκπ/κούς που απασχολούνται σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, ως κίνητρο τοποθέτησης και παραμονής σε αυτές.

Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:

«Η περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: αα) μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες, ββ) δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ’ αρ. 133529/ ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης έως κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μήνες.».  

ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 31 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια


Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024
Θέματα Πανελλαδικών 2024: Εκφωνήσεις - Απαντήσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Πανελλήνιες 2024: Το «παζλ» της επιλογής σπουδών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 56 λεπτά
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Τουριστικά Επαγγέλματα: Ένας κλάδος με πολλές σχολές & επιλογές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Σελίδα 1 από 6237 (37421 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6235
6236
6237
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης