Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Σχολές - Τμήματα   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Επικαιρότητα
Πιερρακάκης - ΦΕΚ: Τα κριτήρια για την κατανομή της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων
Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στο ΦΕΚ 3397/13-6-2024 "Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα." καθορίζονται με απόφαση του υπουργού παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη, τα κριτήρια για την κατανομή  της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Η κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), και τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Ειδικότερα, το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα ιδίως με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών,

β) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών,

γ) τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών,

δ) το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά κάθε Α.Ε.Ι., όπως αυτά εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο Α’ της παρούσας, ενώ το τριάντα τοις εκατό (30%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα με κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, που καθορίζονται στο Κεφάλαιο Β’ της παρούσας, εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Τρόπος κατανομής του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στα Α.Ε.Ι. -Αντικειμενικά Κριτήρια.

Άρθρο 1 Αντικειμενικά Κριτήρια

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. εξειδικεύονται ως ακολούθως στον ακόλουθο Πίνακα:

κριτηρια χρηματοδοτησης

2. Περιγραφή των κριτηρίων της παρ. 1 καθώς και του τρόπου και των παραδοχών για τον υπολογισμό της τιμής τους για κάθε Α.Ε.Ι.:

Κριτήριο Κ1: Αριθμός Τμημάτων του Α.Ε.Ι.

Υπολογίζεται ως το μερίδιο του αριθμού των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. προς το σύνολο των Τμημάτων των Α.Ε.Ι.. Τμήματα με εισαγωγικές κατευθύνσεις προσμετρώνται μια φορά. Τμήματα που λειτουργούν χωρίς να παρέχουν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (π.χ. τα Γενικά Τμήματα που λειτουργούν σε κάποια Α.Ε.Ι.) δεν προσμετρώνται.

Κριτήριο Κ2: Συνολικός αριθμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών ανά Α.Ε.Ι.

Υπολογίζεται ως το μερίδιο των ενεργών φοιτητών των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών όλων των Α.Ε.Ι.. Τα δεδομένα λαμβάνονται από το ΟΠΕΣΠ και αφορούν στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Ως ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές λογίζονται οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης ανά πρόγραμμα σπουδών, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες προσμετρώνται σε άλλα κριτήρια.

Κριτήριο Κ3: Διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών (Αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής φοίτησης)

Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής διδασκαλίας που προσφέρει το Ίδρυμα, θεωρώντας 8, 10, ή 12 εξάμηνα για κάθε 4-ετές, 5-ετές ή 6-ετές Π.Π.Σ., αντίστοιχα. Στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσοστό του κάθε Α.Ε.Ι. επί του συνόλου των εξαμήνων προπτυχιακής διδασκαλίας για όλη τη χώρα. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της κατανομής του διδακτικού φορτίου και των απαιτήσεων σε αίθουσες και διδακτικό προσωπικό ανά Πανεπιστήμιο. 

Κριτήριο Κ4: Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Ε.Ι.

Τα διαφορετικά προγράμματα σπουδών έχουν διαφορετικές απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού. Το κάθε Τμήμα (Π.Π.Σ.) εντάσσεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες με τους αντίστοιχους συντελεστές:

α. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 1,0

β. Μαθηματικά, Στατιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων 1,5

γ. Επιστήμες Πληροφορικής, Αρχαιολογία, Καλές Τέχνες, ΤΕΦΑΑ (με απαιτήσεις ειδικού τύπου, αθλήματα, καλλιτεχνικά εργαστήρια, εργαστήρια υπολογιστών, κ.ά.) 2,0

δ. Θετικές Επιστήμες (με εργαστήρια) 3,0

ε. Επιστήμες Μηχανικών (με εργαστήρια) 3,0

στ. Επιστήμες Ζωής και Περιβάλλοντος (με εργαστήρια) 3,0

ζ. Εφαρμοσμένες Επιστήμες Υγείας (με εργαστήρια) 3,0

η. Επιστήμες Υγείας (με εργαστήρια και κλινικές) 4,0

Η ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται την αναλυτική κατανομή των Τμημάτων του κάθε Α.Ε.Ι. στις παραπάνω κατηγορίες. Υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε Ίδρυμα και ανάγεται σε ποσοστό επί του συνόλου των Α.Ε.Ι.

Κριτήριο Κ5: Γεωγραφική Διασπορά του Α.Ε.Ι.

Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διασπορά των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και ανάγοντάς την σε ποσοστό επί του συνόλου των Α.Ε.Ι.. Τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης θεωρείται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη, ανεξάρτητα αν διαθέτουν εγκαταστάσεις σε διαφορετικούς δήμους.

Κριτήριο Κ6: Μόνιμο Προσωπικό

Οι διάφορες κατηγορίες προσωπικού επιβαρύνουν το Ίδρυμα με λειτουργικές δαπάνες (π.χ. εξοπλισμός και λειτουργία γραφείων, τηλ/κά τέλη, κ.λπ.) που έχουν αναλογικό χαρακτήρα.

Ορίζονται τρεις συντελεστές βαρύτητας: α. Τα μέλη Δ.Ε.Π. με συντελεστή 1, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για το επιστημονικό/διοικητικό τους έργο, β. τα μέλη Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. με συντελεστή 0,50 λόγω των απαιτήσεων για την επιτέλεση του επιστημονικού τους έργου, γ. τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού με συντελεστή 0,25.

Τα δεδομένα λαμβάνονται από το Ο.Π.Ε.Σ.Π. και αφορούν στο μόνιμο προσωπικό που υπηρετούσε στο Ίδρυμα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Υπολογίζεται η τιμή για κάθε Α.Ε.Ι. και ανάγεται στο ποσοστό επί του συνόλου του προσωπικού σε όλα τα Α.Ε.Ι.

Κριτήριο Κ7: Κόστος λειτουργικών δαπανών (καθαριότητα, φύλαξη κ.λπ.).

Υπολογίζεται η επιβάρυνση του Α.Ε.Ι. από τις πολυετείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης που καλύπτονται με δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και δαπάνες για την ηλεκτροδότηση, ύδρευση και θέρμανση. Υπολογίζονται από το ποσό που έχει εγγραφεί στους κωδικούς 845, 892, 863, 0842, 0841 και 1611 του κάθε Α.Ε.Ι. προς τις αντίστοιχες δαπάνες για το σύνολο των Α.Ε.Ι.

Τα δεδομένα αφορούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και επιβεβαιώνονται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

Οι δαπάνες για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντεταλμένοι διδάσκοντες του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (πρώην 407/80) δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο που ελάμβανε υπόψη την κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού για το προηγούμενο έτος παύει να ισχύει εφεξής, όπως αναφέρεται στην υπό στοιχεία 38124/Ζ1/31.03.2023 (Β’ 2128) απόφαση.

Πηγή : alfavita.gr

 
 

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 32 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024
Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
Δωρεάν διαμονή φοιτητών σε ξενοδοχεία / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
Μηχανογραφικό 2024: Πότε κλείνει η πλατφόρμα – Πότε βγαίνουν οι βάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
Υπουργείο Παιδείας: Νέοι πίνακες εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ - Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Σελίδα 1 από 6287 (37721 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6285
6286
6287
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης