Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2023 - Μηχανογραφικό 2023

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012
Επαγγέλματα και Προοπτικές   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο
1440 συνεργάτες με σύμβαση στα ΤΕΙ
 Πράσινο φως για την κάλυψη 1.440 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού έδωσε το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τμημάτων των ΤΕΙ όλης της χώρας, αλλά και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), το ακαδημαϊκό έτος 2012 2013.
 
Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν μεμονωμένα από κάθε ίδρυμα και θα ορίζουν, μεταξύ άλλων, το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα των θέσεων που θα καλύψουν. Οι θέσεις αφορούν εργαστηριακούς και επιστημονικούς συνεργάτες, ενώ όλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών. Συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες θα συνάψουν μεταξύ άλλων τα: ΤΕΙ Πειραιά (90 θέσεις), ΤΕΙ Πάτρας (110 θέσεις), ΤΕΙ Σερρών (50 θέσεις), ΤΕΙ Καβάλας .ΤΕΙ Χαλκίδας (62 θέσεις), ΤΕΙ Λάρισας (122 μεμονωμένες θέσεις), ΤΕΙ Λαμίας (55 θέσεις), ΤΕΙ Κρήτης  α ίο θέσεις), ΤΕΙ Μεσολογγίου (44 θέσεις), ΤΕΙ Καλαμάτας (50 θέσεις) και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (50 θέσεις).
 
Η διάρκεια των νέων συμβάσεων θα είναι 9 μήνες. τα απαραίτητα προσόντα Οι επιστημονικοί συνεργάτες θα πρέπει να έχουν: Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
 
Μάλιστα, η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, ενώ οι απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες λαμβάνονται υπόψη εφόσον βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης.
 
Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας αναμένει την έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να προχωρήσει στην κατανομή 31 θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού για όλα τα τεχνολογικά Εκπαιδευτικό Ιδρύματα. Οπως τονίζουν στο Εθνος Εργασία οι αρμόδιοι από το υπουργείο Παιδείας, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει εγκρίνει τις πιστώσεις και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις επί του θέματος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, μεταξύ άλλων, για τις θέσεις αυτές είναι η αίτηση, τα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών, το βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών των ενδιαφερομένων και, τέλος, η διδακτορική διατριβή τους.
 
Μόλις το υπουργείο ανακοινώσει την κατανομή των θέσεων ανά ίδρυμα, τότε το έκαστο ΤΕΙ θα προχωρήσει, με βάση τις ανάγκες του, στην προκήρυξη των θέσεων. Οι επιστημονικοί συνεργάτες θα πρέπει να διαθέτουν πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της Θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος και τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
 
Ne τονιστεί ότι η επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα επιτρέπεται n ανάθεση με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των συγκεκριμένων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις και δεκαοκτώ ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα.
 
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις 9μηνης διάρκειας. Μόλις το κάθε Ιδρυμα εκδώσει την προκήρυξη του , οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πιο συγκεκριμένα, πέραν της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν:
 
1. Αίτηση στην οποία αναφέρονται κατά σειρά προτίμησης οι τομείς και στην περίπτωση επιστημονικών συνεργατών αναφέρονται κατά σειρά προτίμησης και τα διδακτικά αντικείμενα
 
2. Επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει τα έγγραφα για τις σπουδές, την επαγγελματική δραστηριότητα, συνοπτική ανάλυση του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
 
3. Αντίτυπα των δημοσιευμάτων ή εκδόσεων του υποψηφίου.
 
4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας που μπορεί να απασχοληθεί στον αντίστοιχο τμήμα του ιδρύματος για τη διδασκαλία των μαθημάτων που τυχόν θα του ανατεθούν.
 
5. Αδεια της υπηρεσίας σε περίπτωση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 
6. Δήλωση ατομικών στοιχείων για μισθολογικούς και φορολογικούς σκοπούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ιδρύματα, που έχουν προχωρήσει νωρίτερα στην κάλυψη των θέσεων, έτσι ώστε να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ η οποία κάλυψε τις επίμαχες θέοεις τον Ιούλιο και πλέον βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
 
Πηγή: ΕΘΝΟΣ   

               
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
most women cheat wives that cheat
click read wives cheat
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
click here signs of infidelity catch a cheat
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
website open why women cheat on men they love
go abortion in canada read here
men and women go meet and cheat
my husband cheated crossbordercapital.com why do wifes cheat
adult dog sex stories read incest nifty sex stories
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones
is there an abortion pill go aborted fetus
bentelan fiale bentelan allergia bentelan in gravidanza
discount pharmacy online free prescription cards discount viagra coupons printable
abortion definition unbosqueparaelplanetatierra.com walk in abortion clinics
crestor card buy crestor 10 mg discount card for crestor
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin endikasyonlar
pramipexol kaufen pramipexol 0 54 mg pramipexol precio

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3803 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 - 17:59
Σχόλια (2)


Σημαντική ερώτηση
Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 - 18:17
Σχόλια (0)

Αποφοιτηση
Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023 - 18:09
Σχόλια (1)

Ερώτηση
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2023 - 13:23
Σχόλια (1)

Μια απορια
Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023 - 17:06
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022 - 16:23
Σχόλια (3)

Υπάρχει εξειδικευμένο Φόρουμ για το Παιδαγωγικό Αθηνας;;
Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2022 - 20:41
Σχόλια (4)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Περι ανεμων και υδατων
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 - 00:25
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Θα ήθελα την γνώμη σας
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 21:39
Σχόλια (4)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Αλλαγή στις Πανελλήνιες 2023 – Τι αναφέρει ΝΕΑ απόφαση
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Σχετικά με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας νέων διευθυντών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 ώρες
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Προσλήψεις στο ΕΣΥ- Πώς θα κάνετε αίτηση για τις 854 θέσεις σε νοσοκομεία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 ώρες
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Μαθητές με ΔΕΠΥ μετράνε τραύματα και αρνήσεις εγγραφής σε Ιδιωτικά σχολεία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 ώρες
Σελίδα 1 από 5846 (35076 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5844
5845
5846
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης