Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Unic

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο
Υπουργείο Παιδείας: Οδηγίες για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων Γυμνασίου, Λυκείου - Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου
Μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (πράξη 09/2011) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδακτέα ύλη των Μαθημάτων και των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου. Συγκεκριμένα:
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χω-ρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση που συνδέει μεταξύ τους τα ιστορικά γεγονότα ούτε το πλέγμα των συνθηκών υπό τις οποίες αυτά συντελέστηκαν. Για τον λόγο αυτό πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για ολοκλήρωση της ύλης μέσα στο διδακτικό έτος. Επειδή όμως σε πολλές περιπτώσεις η συστηματική διδασκαλία όλου του βιβλίου καθίσταται αδύνατη λόγω αντικειμενικών προβλημάτων προτείνεται ως απολύτως αναγκαία η διδασκαλία των κατωτέρω ενοτήτων. Όσον αφορά τις ενότητες που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη διδακτέα ύλη, θεωρείται αυτονόητο ότι ο/η εκπαιδευτικός θα μεριμνήσει ώστε, μέσα από μια ευσύνοπτη προσέγγιση των βασικών στοιχείων τους, να διασφαλισθεί η συνέχεια και η συνοχή της ιστορικής αφήγησης.
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για όλες τις τάξεις ότι οι ιστορικές πηγές που περιέχονται στα σχολικά βιβλία ιστορίας δεν αποτελούν προέκταση της αφήγησης του βιβλίου και επομένως δεν πρέπει να διδάσκονται ως επιπλέον γνωστικά στοιχεία, των οποίων ζητείται κατά τις εξετάσεις η εκμάθηση, αλλά αποτελούν μεθοδολογικά εργαλεία για την άσκηση της κριτικής σκέψης των μαθητών.

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού)
Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
2. Η Αίγυπτος (σελ.20-30)
ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Από τους προϊστορικούς χρόνους έως και το Μ. Αλέξανδρο
1. Ελληνική προϊστορία
1.2. O Mυκηναϊκός πολιτισμός: (σελ. 65-75)
2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.)
2.1. Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), (σελ. 76 – αρχή 77), Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός (σελ.78-80), Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση (σελ.80-82), Ο πολιτισμός (σελ.82-83)
2.2. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ), (σελ.84-98)
2.3. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), (σελ.98-107 και 109-114): το εισαγωγικό τμήμα και η υποενότητα: η συμμαχία της Δήλου- Αθηναϊκή ηγεμονία (σελ.98-100), Η εποχή του Πε-ρικλή (σελ.100-102), ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) (σελ.102-103), Η κρίση της πόλης-κράτους (σελ.103-105), Η πανελλήνια ιδέα (σελ.105), Ο Φίλιππος Β΄ και η ένωση των Ελλήνων (σελ.105-107), Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου (σελ. 109-111), Ο πολιτισμός (σελ. 111-114)
ΙΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (σελ.124-151)
ΙV. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ
1. Ο Ελληνισμός της Δύσης
1.4. Ο πολιτισμός των Ελλήνων της Δύσης (σελ.161-164)
3. Οι λαοί της ιταλικής χερσονήσου και ο σχηματισμός του Ρωμαϊκού κράτους
(8ος - 3ος αι. π.Χ.)
3.1. Η χώρα (σελ.168-169)
3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της (σελ.170-172)
3.4. Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας-Res publica (σελ. 172-ως αρχή 175)
V. OI MEΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
1. Η ολοκλήρωση της ρωμαϊκής επέκτασης ( 200-31 π.Χ.)
1.3. Η διοίκηση των κατακτημένων περιοχών (σελ.188-189)
2. Οι συνέπειες των κατακτήσεων
2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες (σελ.194-196)
2.4 Οι εμφύλιοι πόλεμοι: το εισαγωγικό τμήμα (σελ.197-198), Πομπήιος και Καίσαρας (σελ. 199-201), Αντώνιος και Οκταβιανός (201-203)
VI. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ. – 3ος αι. μ.Χ.)
Η περίοδος της ακμής (27 π.Χ. – 193 μ.Χ.)
1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.): Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας (σελ.206-208), Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις (σελ. 208-209).
1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14 – 193 μ.Χ.): το εισαγωγικό τμήμα (σελ.211-212), Η διοίκηση και το δίκαιο (σελ.212-214)
VII. H ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος - 6ος αι. μ.Χ.)
1. Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους (4ος -5ος αι. μ.Χ.)
1.1. Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας (σελ. 234-236)
1.2. Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής (σελ.236-239)
1.4. Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους (σελ.245-247)
1.5. Η μεγάλη μετανάστευση των λαών. Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους: το εισαγωγικό τμήμα (σελ.247), Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (σελ.251)
2. Η εποχή του Ιουστινιανού (6ος αι. μ.Χ.)
2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη (σελ. 256-258).
3. Τα γράμματα και οι τέχνες
3.2. Η καλλιτεχνική ανάπτυξη: το εισαγωγικό τμήμα (σελ.261), Η παλαιοχριστιανική τέχνη (σελ. 262-267).
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
565 – 1815
Ι. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843) (σελ.11-31)
ΙΙ. Η εποχή της ακμής: από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο εκ-κλησιών (843-1054)
1. Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους (843-867), (σελ.34-35)
3. Κοινωνία (σελ.38-39)
5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου (σελ.42-48)
7.Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας (σελ.50-51).
ΙΙΙ. Από το Σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204)
1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081), (σελ.53-55)
2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185), (σελ.55-56)
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη (σελ.61-63)
7. Οι Σταυροφορίες: α. Οι αιτίες (σελ.67-αρχή της 69), δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία (σελ.69-70), ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (σελ.70-71).
IV. Η Λατινοκρατία και η Παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση
1. Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων (σελ.73-75)
2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια (σελ.76-77)
6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους (σελ.85-87)
7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης (σελ. 87-89)
V. O Μεσαιωνικός πολιτισμός. Γράμματα, επιστήμες, τεχνολογία, τέχνη (σελ.93-113)
VI. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)
2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός (σελ.117-121)
3. Ανακαλύψεις (σελ.122-129)
4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555), (σελ.129-134)
7. Ο ανταγωνισμός των Ευρωπαϊκών δυνάμεων και ο Τριακονταετής Πόλεμος (1618-1648), (σελ.148-150)
8. Ο πολιτισμός της Αναγέννησης (σελ.151-159)
VII. Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το συνέδριο της Βιέννης (1815), (σελ.161-201)
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Κεφάλαιο πρώτο:
Η κοινωνική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα
1. Η πορεία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας (σελ. 7-9)
3. Η κοινωνία της πόλης-κράτους στην αρχαϊκή εποχή (σελ.18-27)
4. Η κοινωνία κατά την κλασική εποχή (σελ. 29-41)
6. Κοινωνικοί θεσμοί:
Ο θεσμός της οικογένειας και η θέση της γυναίκας (σελ.59-72)
Η εκπαίδευση (σελ.73-86)
Ο στρατός (σελ.87-98)
7.Η καθημερινή ζωή:
Εργασία και επαγγέλματα (σελ.119-126)
Ψυχαγωγία (σελ. 127-134)
Κεφάλαιο δεύτερο:
Η πολιτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα
Η δημοκρατική πόλη (σελ. 162-176)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Θα διδαχθεί το βιβλίο “Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών” των Μ. Γκίβαλου, Β. Γρηγοροπούλου, Δ. Κοτρογιάννου Δ., Γ. Μανιάτη
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος παραμένει ως έχει και για το σχολικό έτος 2011-2012:
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2. Δημιουργία και διαμόρφωση των Κοινωνικών Επιστημών
Κεφάλαιο 3. Θεμελιωτές των Κοινωνικών Επιστημών
Κεφάλαιο 5. Σύγχρονη κοινωνική οργάνωση και συμπεριφορές
ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Κεφάλαιο Ι. :
Μακεδονικό Ζήτημα:
Β. Το Μακεδονικό κατά τους δύο τελευταίους αιώνες (σελ. 41-67)
Κεφάλαιο ΙΙ. :

Βορειοηπειρωτικό και ελληνοαλβανικές σχέσεις (σελ.73-89)
Κεφάλαιο ΙΙΙ. :

Ελληνοτουρκικές σχέσεις (σελ.97-127)
Κεφάλαιο ΙV. :

Το Κυπριακό Ζήτημα:
2. Καταβολές του Κυπριακού Ζητήματος (σελ.137-141)
3. Το Κυπριακό διεθνές ζήτημα (σελ. 141-142)
4. Ο απελευθερωτικός αγώνας 1955-1959 (σελ.142-146)
5. Η Κυπριακή Δημοκρατία, 1960-1974 ( σελ. 147-151)
6. Η Κυπριακή Τραγωδία: 1974 (σελ. 152-156)
Κεφάλαιο V. :

Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση: (σελ.159-172)
Κεφάλαιο VΙ. :
Η Νεοελληνική Διασπορά και ο Απόδημος Ελληνισμός
Σημασία της Νεοελληνικής Διασποράς (σελ. 173)
Γεωγραφικοί και ιστορικοί προσδιορισμοί (σελ. 173-175)
Αλύτρωτος και Απόδημος Ελληνισμός (σελ. 175-176)
Περίοδοι και τομές στην ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς (σελ. 176)
Νέες τάσεις στην ελληνική μετανάστευση (σελ. 200-202)
Η σύγχρονη παλιννόστηση (σελ. 203-204)
Προβλήματα παλιννόστησης και σύνδεσης Εθνικού Κέντρου και Αποδήμων (σελ. 205-208)
Η δυναμικότητα των Αποδήμων (σελ. 208-210)
Η οργάνωση της Ομογένειας (σελ. 210-212)
Ο Απόδημος Ελληνισμός και τα Εθνικά Θέματα (σελ. 212-215)
ΤΑΞΕΙΣ Β΄ και Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως μάθημα Γενικής Παιδείας στις τάξεις του Λυκείου διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδομάδα με ελεύθερη επιλογή από το διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον το επιθυμεί ο διδάσκων, είναι συνεχόμενο.
Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
• Η επιλογή της διδακτέας ύλης από τους διδάσκοντες πρέπει να είναι ίδια για όλα τα τμήματα της τάξης του ίδιου σχολείου προκειμένου να τηρηθεί η ενότητα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης.
• Θα πρέπει να διδαχθούν κείμενα από όλες τις περιόδους (περίπου 16 κείμενα ή περίπου 13 για τα εσπερινά).
• Θα πρέπει να διδαχθεί τουλάχιστον ένα ή δύο κείμενα και από την ξένη λογοτεχνία ως α-ντιπροσωπευτικά των μεγάλων κλασικών έργων.
• Στη Β΄ τάξη μπορεί να διδαχτεί τουλάχιστον ένα δοκίμιο, εάν επαρκεί ο χρόνος, ή να γίνει ανάγνωση κάποιων δοκιμίων κατά την κρίση του διδάσκοντος.
• Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον είναι εφικτό, οι μαθητές θα μπορούσαν να μελετήσουν (2) το πολύ λογοτεχνικά βιβλία, στο πλαίσιο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μεν κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών, ωστόσο τα λογοτεχνικά βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των εξετάσεων της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου.

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
• Η επιλογή της διδακτέας ύλης από τους διδάσκοντες πρέπει να είναι ίδια για όλα τα τμήματα της τάξης του ίδιου σχολείου προκειμένου να τηρηθεί η ενότητα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης.
• Θα πρέπει να διδαχθούν εξίσου κείμενα από την Ποίηση και την Πεζογραφία (περίπου 16 κείμενα, ή 13 για τα εσπερινά).
• Θα πρέπει να διδαχθεί τουλάχιστον ένα ή δύο κείμενα από τη ξένη λογοτεχνία ως αντιπροσωπευτικά της μοντέρνας ξένης λογοτεχνίας.

Β΄ ΤΑΞΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο διδάσκων επιλέγει (από κοινού με τους μαθητές, εφόσον το επιθυμεί) και διδάσκει 5 τουλά-χιστον από τα κεφάλαια του εγχειριδίου, φροντίζοντας να ενσωματώνει στην ύλη του ενότητες από άλλα κεφάλαια που τυχόν προϋποτίθενται για τη μελέτη των επιλεγμένων προς διδασκαλία κεφαλαίων.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο διδάσκων οργανώνει (από κοινού με τους μαθητές) την ύλη που θα διδάξει. Η ύλη που θα επιλεγεί, όχι λιγότερη από 100 σελίδες, θα πρέπει να περιέχει θέματα και από τις 3 ενότητες του βιβλίου.
Β΄ ΤΑΞΗ
Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

• Στα Ημερήσια Λύκεια, στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας θα διδαχθούν από Σεπτέμβριο έως Μάιο επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα οι τραγωδίες του Σοφοκλή:
α. Αντιγόνη (σχολ. βιβλίο Σοφοκλέους Τραγωδία Αντιγόνη-Φιλοκτήτης): στ. 1-987 αναλυτικά (εκ των οποίων οι στίχοι 1-99, 280-331, 441-581, 635-780 θα διδαχθούν από το πρωτότυπο, ενώ οι υπόλοιποι από μετάφραση) και στ. 988-1353 περιληπτικά, με επισήμανση των βασικών σημείων.
Από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου θα διδαχθούν οι σελίδες 9-23 και 26-31 (Σοφοκλής-Ο μύθος των Λαβδακιδών).
β. Αίας (σχολ. βιβλίο Οιδίπους τύραννος-Αίας): θα διατεθούν συνολικά 6 διδακτικές ώρες τον Μάιο (επισήμανση βασικών σημείων).
• Στα Εσπερινά Λύκεια
α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: Θα συνεχιστεί, επί μία (1) ώρα την εβδομάδα, από Σεπτέμβριο έως Μάιο, η διδασκαλία του Εγχειριδίου Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α΄ Λυκείου.
β. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Θα διδαχθεί από Σεπτέμβριο έως Μάιο, επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα, από το βιβλίο της Α΄ Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι ο Θουκυδίδης.
Στα Εσπερινά Λύκεια οι τραγωδίες του Σοφοκλέους Αντιγόνη και Αίας διδάσκονται στη Γ΄ Τάξη (Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας) όπως προβλέπεται από την υπ΄ αριθ. Γ2/3912/18-10-2000 Υ-πουργική Απόφαση.
ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
• Το πρόγραμμα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης των Ημερησίων Λυκείων εφαρμόζεται και στη Θεωρητική Κατεύθυνση της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Λυκείων.
1. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Θεματογραφία)
Για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Θεματογραφία) οι διδάσκοντες επιλέ-γουν θέματα (αποσπάσματα αδίδακτου πεζού αττικού κειμένου) ανάλογα με το επίπεδο γλωσσι-κής κατάρτισης των μαθητών. Ως βιβλία αναφοράς για τη διδασκαλία της Θεματογραφίας χρησιμοποιούνται η Γραμματική και το Συντακτικό.
2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
• Στα Ημερήσια Λύκεια, στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας θα διδαχθούν:
α. Ρητορικά Κείμενα (από Σεπτέμβριο έως και Φεβρουάριο) επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα:
i. Από την Εισαγωγή του βιβλίου θα διδαχθούν αναλυτικά οι σελ. 9-13 και 15-20 (κεφ: Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄). Από το κεφάλαιο Δ΄ θα διδαχθούν οι ρήτορες του κανόνος. Τα κεφάλαια Ζ΄, Η΄, Θ΄ θα διδαχθούν συνοπτικά.
ii. Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή: σ. 79-80. Κείμενο: §§ 1-13, 18-21 (αναλυτικά) και §§ 14-17 (περιληπτικά).
iii. Δημοσθένης, Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας: Εισαγωγή: σ. 123-126. Κείμενο: §§ 1-20 αναλυτικά (εκ των οποίων οι §§ 1-4, 17-20 από το πρωτότυπο, ενώ οι §§ 5-16 από μετάφρα-ση) και §§ 21-35 περιληπτικά.
iv. Ισοκράτης, Περί ειρήνης: Εισαγωγή: σ. 269-272. Κείμενο: §§ 1-2, 14-27 αναλυτικά (εκ των οποίων οι §§ 1-2, 14-16 από το πρωτότυπο και οι §§ 17-27 από μετάφραση) και §§ 63-145 περιληπτικά.
β. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (από Μάρτιο έως και Μάιο) επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα:
i. Από την Εισαγωγή του βιβλίου θα διδαχθούν αναλυτικά: α) Βασικές έννοιες: Οι απαρχές και οι πηγές της Λυρικής Ποίησης, σελ. 9-13 (εκτός από την Ενότητα «Επική αφήγηση και λυρική περιγραφή», σελ. 9-11), β) Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση. Το όνομα και το πράγμα, σελ.13-17 (εκτός από τη διαίρεση της λυρικής ποίησης κατά τα μέτρα σελ. 15), γ) Η Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση, 650-450 π.Χ., σελ. 18-20 (μέχρι: «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»).
ii. Κείμενα: Αρχίλοχος, (αποσπ. 3, 4, 6, 9), Μίμνερμος, (απόσπ. 11), Σαπφώ (αποσπ. 14, 17), Πίνδαρος, (Έβδομος Πυθιόνικος), Σιμωνίδης (απόσπ. 29).

Β. ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Μάθημα Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται από το βιβλίο Λατινικά Β΄ Γενικού Λυκείου, Θεωρητι-κής Κατεύθυνσης, των Μ. Πασχάλη-Γ. Σαββαντίδη.
1. Από την Εισαγωγή θα διδαχθούν αναλυτικά σε δύο (2) διδακτικές ώρες οι Ενότητες:
α) Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας (σελ. 9-12).
β) Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας: Κλασική εποχή: α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα, β. Αυγού-στειοι χρόνοι (σ. 14-21).
2. Κείμενα: Θα διδαχθούν όλα τα κείμενα (1 - 20) με τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιέχουν. Κάθε ενότητα θα διδάσκεται σε 2 διδακτικές ώρες.
Σημείωση:
Το ίδιο πρόγραμμα εφαρμόζεται και στην Γ΄ τάξη των Εσπερινών Λυκείων.
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

• Στα Ημερήσια Λύκεια, στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας θα διδαχθεί από Σε-πτέμβριο έως Μάιο επί μία (1) ώρα την εβδομάδα το βιβλίο του Η. Σπυρόπουλου Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος.
α. Από την Εισαγωγή τα κεφ. Α΄ (σελ. 5-8) και Δ΄ (σελ. 22-23) θα διδαχθούν συνοπτικά, ενώ τα κεφ. Β΄, Γ΄ (σελ. 8-21) θα διδαχθούν αναλυτικά.
β. Κείμενο:
Από το πρωτότυπο θα διδαχθούν τα κεφ.: 36, 37, 39, 40 και 41.
Από μετάφραση θα διδαχθούν τα κεφ.: 34, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 46 και 47. Για τα κεφάλαια 34, 35, 43, 44, 45 και 46 θα χρησιμοποιηθεί η μετάφραση του Η. Σπυρόπουλου και βοηθητικά, κατά την κρίση του διδάσκοντος, η μετάφραση του Άγγελου Βλάχου, ενώ για τα κεφάλαια 38 και 42 θα χρησιμοποιηθεί η μετάφραση του Άγγελου Βλάχου.
• Στα Εσπερινά Λύκεια, στη Γ΄ τάξη (Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας), θα διδαχθούν από Σεπτέμ-βριο έως Μάιο επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα, όπως ανωτέρω αναφέρεται, οι τραγωδίες του Σοφοκλή Αντιγόνη και Αίας (Γ2/3912/18-10-2000 Υ.Α.).
• Το Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης Ημερησίων Λυκείων εφαρμόζεται στη Γ΄ τάξη των Εσπερινών Λυκείων.
• Το Πρόγραμμα της Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Λυκείων εφαρμόζεται και στη Δ΄ τάξη των Εσπερινών Λυκείων.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Η-μερήσιου Λυκείου περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια:
• Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
• Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
• Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
• Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου
• Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο
Για το σχολ. έτος 2011-2012 η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Ημε-ρήσιου Γενικού Λυκείου ορίζεται για κάθε τάξη ως εξής:
1. Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου
Από το βιβλίο Έκφραση –Έκθεση, Τεύχος Β΄ να διδαχτούν:
Η ΕΙΔΗΣΗ
Ι. Η ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
1.Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση (σ.σ. 14-17).
2.Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης (σ.σ. 18-19)
3.Παρεμβολή ξένου σχολίου στην είδηση (σ. 20)
4. Διαπλοκή του γεγονότος με το σχόλιο στην είδηση (σ.σ. 21-22)
Λεξιλόγιο (σχετικό με το σχόλιο και την είδηση) (σ.σ. 23-25)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την πληροφόρηση, τη δημοσιογραφία, τον Τύπο) (σ.σ. 26-30)
ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ
1.Η οργάνωση της είδησης (σ.σ. 32-35)
2.Η οπτική γωνία του δημοσιογράφου στην είδηση (σ.σ. 36-38)
3.Ο τίτλος της είδησης (σ.σ. 39-42)
4.Συντακτικά στοιχεία στην είδηση
α. Η σειρά των λεκτικών συνόλων στην είδηση (σ.σ. 43-44)
β. Ενεργητική και παθητική σύνταξη στην είδηση (σ. 45)
γ. Η χρήση των ονοματικών προσδιορισμών στην είδηση
Χρήση ονομάτων και επιθέτων (σ. 46)
δ. Ο προσδιορισμός του χρόνου στην είδηση (σ. 47)
5. Το σχόλιο πάνω σε μια είδηση (σ.σ. 48-53)
Λεξιλόγιο (σχετικό με το χρόνο) (σ.σ. 54-55)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας) (σ.σ. 56-63)
Οργάνωση του λόγου. Η χρήση του παραδείγματος στην ανάπτυξη παραγράφου και ευρύτερου κειμένου (σ.σ. 63-68).
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
Βιογραφικά είδη (σ.σ. 71-72)
1. Βιογραφία, μυθιστορηματική βιογραφία (σ.σ. 73-76)
2. Βιογραφικό σημείωμα
α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σημείωμα (σ.σ. 77-78)
β. Η δομή και το περιεχόμενο ενός βιογραφικού σημειώματος (σ.σ. 78-79)
Λεξιλόγιο βιογραφικού σημειώματος (σ.σ. 82-84)
4. Αυτοβιογραφικό σημείωμα
α. Σύγκριση ενός αυτοβιογραφικού σημειώματος με ένα βιογραφικό σημείωμα (σ. 86)
β. Το έμμεσο σχόλιο στο αυτοβιογραφικό σημείωμα (σ.σ. 86-87)
δ. Ο πρακτικός σκοπός ενός (αυτο)βιογραφικού σημειώματος (σ.σ. 89-94)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την εργασία και την επιλογή επαγγέλμα-τος) (σ.σ. 95-103)
6. Ημερολόγιο (σ.σ. 108-111)
7. Συστατική επιστολή (σ.σ. 112-118)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με το χαρακτηρισμό ατόμου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισμό) (σ.σ. 119-126)
Οργάνωση του λόγου:
Ι. Παράγραφος. Ανάπτυξη με σύγκριση και αντίθεση (σ.σ. 127-131)
ΙΙ Ο ρόλος της αντίθεσης στη συνοχή του κειμένου.
α. Συνοχή προτάσεων και περιόδων (σ.σ. 132-133)
β. Συνοχή παραγράφων με αντιθετική σύνδεση
Ανάπτυξη δύο εννοιών σε ένα ευρύτερο κείμενο (σ.σ. 133-135)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ
Ι. Παρουσίαση και κριτική ενός βιβλίου
3. Βιβλιοκριτική
α. Λογοτεχνική κριτική (σ.σ.163-169)
β. Κριτική άλλων κειμένων (σ.170-171)
5. Απλή και διαδοχική υπόταξη (σ.175)
6. Οι αναφορικές προτάσεις (σ.σ.176-177)
Λεξιλόγιο (σχετικό με τα θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση που ακολουθούν) (σ. 178)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την τέχνη και την κριτική έργου τέχνης) (σ.σ. 179-189).
ΙΙ. Παρουσίαση και κριτική μιας θεατρικής παράστασης
Λεξιλόγιο (σχετικό με τη θεατρική κριτική) (σ.σ. 203-205)
ΙΙΙ Παρουσίαση και κριτική άλλων μορφών τέχνης
Λεξιλόγιο (σχετικό με την κριτική (σ.σ. 219-220)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την κριτική/αξιολόγηση του ατόμου και την αυτοκριτική) (σ.σ. 221-224)
ΙV. Οργάνωση του λόγου ορισμός και διαίρεση μιας έννοιας
1.Ορισμός (σ.σ. 226-230)
2.Διαίρεση (σ.σ. 231-236)
Σημειώσεις –Περίληψη
Ι. Σημειώσεις (σ. 240)
Α. Σημειώσεις από γραπτό λόγο (σ.σ. 241-242)
1.Κρατώ σημειώσεις κατά παράγραφο (σ.σ. 243-248).
2.Εργάζομαι σε ευρύτερες (από την παράγραφο) νοηματικές ενότητες και κρατώ σημειώσεις (σ.σ.249-252).
3.Από τις σημειώσεις προχωρώ στο διάγραμμα του κειμένου (σ.σ. 253-257).
Β. Σημειώσεις από προφορικό λόγο (σ.σ. 258-259)
ΙΙ. Περίληψη
Α. Περίληψη γραπτού λόγου
1.Πώς οδηγούμαι στην περίληψη (σ. 262)
2.Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη (σ. 263)
3.Συγκρίνω δύο περιλήψεις, μία εκτενή και μία συνοπτική του ίδιου κειμένου (σ.σ. 264-265)
4.Εξετάζω τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης σε μία περίληψη (σ.σ. 266-267)
5.Παρατηρώ περιλήψεις από ποικίλα κείμενα (σ.σ. 268-273)
Β. Περίληψη προφορικού λόγου
1.Διαβάζω τη δημοσιογραφική περίληψη μιας συζήτησης (σ.σ. 274-275)
2.Παρουσιάζω σε προφορικό και γραπτό λόγο περίληψη μιας συζήτησης (σ. 276)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με τη λακωνική έκφραση και την προσπάθεια για εξοικονόμηση χρόνου στη σύγχρονη καθημερινή ζωή) (σ.σ. 277-286)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Για τον ορθό καταμερισμό και την αποδοτικότερη διδασκαλία της διδακτέας ύλης της Νεοελληνικής Γλώσσας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη:
1.Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλωσσική Διδασκαλία στο Λύκειο (σ.79-105) που περιλαμ-βάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης. Θεωρητικές Επιστήμες (2000).
2.Οι «Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο» που περι-λαμβάνουν προτάσεις για τη διδασκαλία των εγχειριδίων Έκφραση-Έκθεση και την αξιοποίηση των βιβλίων Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι Γενικού Λυκείου και Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο.
Επίσης, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκάστοτε διδακτι-κών στόχων και του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, μπορούν να χρησιμοποιούν κατά περί-πτωση κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, δραστηριότητες κ.ά.) και από άλλες πηγές, με σκοπό την περαιτέρω εξοικείωση των μαθητών/μαθητριών με ποικίλα κειμενικά είδη και την καλλιέργεια της ικανότητάς τους να κατανοούν και να παράγουν επιτυχώς προφορικό και γραπτό λόγο.

1. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια:
• Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
• Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
• Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου
• Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο
Για το σχολ. έτος 2011-2012 η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Εσπε-ρινού Γενικού Λυκείου (βάσει της αντιστοιχίας τάξεων Γενικού Λυκείου με τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια) ορίζεται για κάθε τάξη ως εξής:
1. Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Από το βιβλίο Έκφραση –Έκθεση, Τεύχος Α΄ να διδαχτούν:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (σ. 140)
1. Μεθόδευση της περιγραφής
α. Η επιλογή και η παράθεση/οργάνωση των λεπτομερειών (σ.σ. 142-147).
β. Η ακρίβεια και η σαφήνεια στην περιγραφή (σ.σ. 148-152).
2. Η γλώσσα της περιγραφής
α. Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων/φράσεων (σ.σ. 152-153).
β. Κυριολεκτική (δηλωτική) και μεταφορική (συνυποδηλωτική) χρήση της γλώσσας (σ. 153)
3. Το σχόλιο και η οπτική γωνία στην περιγραφή (σ.σ. 154-159).
ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
1.Περιγραφή ενός χώρου / κτιρίου (σ.σ. 160-167)
2.Περιγραφή προσώπου/ατόμου
α. Τα τυπικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προσώπου/ ατόμου (σ.σ. 168-170)
β. Το σχόλιο στην περιγραφή ενός ατόμου (σ.σ. 171-176)
3. Περιγραφή ζωγραφικού πίνακα ή άλλου έργου τέχνης (σ.σ. 176-178)
4. Ειδικά θέματα
β. Περιγραφή της διαδικασίας για την κατασκευή ή τη χρήση ενός αντικειμένου (σ.σ. 182-183)
ΙΙΙ. ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ: θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα (σ.σ. 184-199)
ΙV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ανάπτυξη μιας παραγράφου με αναλογία (σ.σ. 200-205).
ΑΦΗΓΗΣΗ
Ι. ΑΦΗΓΗΣΗ
1.Ορισμός της αφήγησης (σ.σ. 210-211).
2.Αφηγηματικό περιεχόμενο και αφηγηματική πράξη (σ.σ. 212-214).
7.Αφηγηματικός χρόνος (σ.σ. 240-250)
Λεξιλόγιο σχετικό με τα θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση που ακολουθούν (σ.σ. 251-252).
Θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση (Γηρατειά και νεότητα. Χθες-Σήμερα-Αύριο. Α-φηγήσεις για το παρελθόν και το μέλλον) (σ.σ. 252-258).
ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ
Λεξιλόγιο (σ.σ. 262-263)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση. Το κωμικό και η σημασία του γέλιου (σ.σ. 264-271).
ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Συνοχή κειμένου (σ.σ. 272-274)
Συνοχή σε ένα αφηγηματικό κείμενο (σ.σ. 274-277)
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ (σ.σ. 280-295)
2. Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Από το βιβλίο Έκφραση –Έκθεση, Τεύχος Β΄ να διδαχτούν:
Η ΕΙΔΗΣΗ
Ι. Η ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
1. Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση (σ.σ. 14-17).
2. Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης (σ.σ. 18-19)
3. Παρεμβολή ξένου σχολίου στην είδηση (σ. 20)
4. Διαπλοκή του γεγονότος με το σχόλιο στην είδηση (σ.σ. 21-22)
Λεξιλόγιο (σχετικό με το σχόλιο και την είδηση) (σ.σ. 23-25)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την πληροφόρηση, τη δημοσιογραφία, τον Τύπο) (σ.σ. 26-30)
ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ
1. Η οργάνωση της είδησης (σ.σ. 32-35)
2. Η οπτική γωνία του δημοσιογράφου στην είδηση (σ.σ. 36-38)
3. Ο τίτλος της είδησης (σ.σ. 39-42)
4. Συντακτικά στοιχεία στην είδηση
α. Η σειρά των λεκτικών συνόλων στην είδηση (σ.σ. 43-44)
β. Ενεργητική και παθητική σύνταξη στην είδηση (σ. 45)
γ. Η χρήση των ονοματικών προσδιορισμών στην είδηση
Χρήση ονομάτων και επιθέτων (σ. 46)
δ. Ο προσδιορισμός του χρόνου στην είδηση (σ. 47)
5. Το σχόλιο πάνω σε μια είδηση (σ.σ. 48-53)
Λεξιλόγιο (σχετικό με το χρόνο) (σ.σ. 54-55)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας) (σ.σ. 56-63)
Οργάνωση του λόγου. Η χρήση του παραδείγματος στην ανάπτυξη παραγράφου και ευρύτερου κειμένου (σ.σ. 63-68).
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
Βιογραφικά είδη (σ.σ. 71-72)
1. Βιογραφία, μυθιστορηματική βιογραφία (σ.σ. 73-76)
2. Βιογραφικό σημείωμα
α. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σημείωμα (σ.σ. 77-78)
β. Η δομή και το περιεχόμενο ενός βιογραφικού σημειώματος (σ.σ. 78-79)
Λεξιλόγιο βιογραφικού σημειώματος (σ.σ. 82-84)
4. Αυτοβιογραφικό σημείωμα
α. Σύγκριση ενός αυτοβιογραφικού σημειώματος με ένα βιογραφικό σημείωμα (σ. 86)
β. Το έμμεσο σχόλιο στο αυτοβιογραφικό σημείωμα (σ.σ. 86-87)
δ. Ο πρακτικός σκοπός ενός (αυτο)βιογραφικού σημειώματος (σ.σ. 89-94)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την εργασία και την επιλογή επαγγέλμα-τος) (σ.σ. 95-103)
6. Ημερολόγιο (σ.σ. 108-111)
7. Συστατική επιστολή (σ.σ. 112-118)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με το χαρακτηρισμό ατόμου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισμό) (σ.σ. 119-126)
Οργάνωση του λόγου:
Ι. Παράγραφος. Ανάπτυξη με σύγκριση και αντίθεση (σ.σ. 127-131)
ΙΙ Ο ρόλος της αντίθεσης στη συνοχή του κειμένου.
α. Συνοχή προτάσεων και περιόδων (σ.σ. 132-133)
β. Συνοχή παραγράφων με αντιθετική σύνδεση
Ανάπτυξη δύο εννοιών σε ένα ευρύτερο κείμενο (σ.σ. 133-135)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ
Ι. Παρουσίαση και κριτική ενός βιβλίου
3. Βιβλιοκριτική
α. Λογοτεχνική κριτική (σ.σ. 163-169)
β. Κριτική άλλων κειμένων (σ.σ. 170-171)
5. Απλή και διαδοχική υπόταξη (σ.175)
6. Οι αναφορικές προτάσεις (σ.σ. 176-177)
Λεξιλόγιο (σχετικό με τα θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση που ακολουθούν) (σ. 178)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την τέχνη και την κριτική έργου τέχνης) (σ.σ. 179-189).
ΙΙ. Παρουσίαση και κριτική μιας θεατρικής παράστασης
Λεξιλόγιο (σχετικό με τη θεατρική κριτική) (σ.σ. 203-205)
ΙΙΙ Παρουσίαση και κριτική άλλων μορφών τέχνης
Λεξιλόγιο (σχετικό με την κριτική (σ.σ. 219-220)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την κριτική/αξιολόγηση του ατόμου και την αυτοκριτική) (σ.σ. 221-224)
ΙV. Οργάνωση του λόγου · ορισμός και διαίρεση μιας έννοιας
1.Ορισμός (σ.σ. 226-230)
2.Διαίρεση (σ.σ. 231-236)
Σημειώσεις –Περίληψη
Ι. Σημειώσεις (σ. 240)
Α. Σημειώσεις από γραπτό λόγο (σ.σ. 241-242)
1.Κρατώ σημειώσεις κατά παράγραφο (σ.σ. 243-248).
2.Εργάζομαι σε ευρύτερες (από την παράγραφο) νοηματικές ενότητες και κρατώ σημειώσεις (σ.σ.249-252).
3. Από τις σημειώσεις προχωρώ στο διάγραμμα του κειμένου (σ.σ. 253-257).
Β. Σημειώσεις από προφορικό λόγο (σ.σ. 258-259)
ΙΙ. Περίληψη
Α. Περίληψη γραπτού λόγου
1.Πώς οδηγούμαι στην περίληψη (σ. 262)
2. Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη (σ. 263)
3. Συγκρίνω δύο περιλήψεις, μία εκτενή και μία συνοπτική του ίδιου κειμένου (σ.σ. 264-265)
4. Εξετάζω τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης σε μία περίληψη (σ.σ. 266-267)
5. Παρατηρώ περιλήψεις από ποικίλα κείμενα (σ.σ. 268-273)
Β. Περίληψη προφορικού λόγου
1. Διαβάζω τη δημοσιογραφική περίληψη μιας συζήτησης (σ.σ. 274-275)
2. Παρουσιάζω σε προφορικό και γραπτό λόγο περίληψη μιας συζήτησης (σ.σ. 276)
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με τη λακωνική έκφραση και την προσπάθεια για εξοικονόμηση χρόνου στη σύγχρονη καθημερινή ζωή) (σ. 277-286)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Για τον ορθό καταμερισμό και την αποδοτικότερη διδασκαλία της διδακτέας ύλης της Νεοελληνικής Γλώσσας του Εσπερινού Γενικού Λυκείου είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη:
1.Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλωσσική Διδασκαλία στο Λύκειο (σ.79-105) που περιλαμ-βάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης. Θεωρητικές Επιστήμες (2000).
2.Οι «Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο» που περι-λαμβάνουν προτάσεις για τη διδασκαλία των εγχειριδίων Έκφραση-Έκθεση και την αξιοποίηση των βιβλίων Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι Γενικού Λυκείου και Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο (να αξιοποιηθούν σύμφωνα με την κατανομή της διδακτέας ύλης στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο).
Επίσης, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκάστοτε διδακτικών στόχων και του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, μπορούν να χρησιμοποιούν κατά περίπτωση κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, δραστηριότητες κ.ά.) και από άλλες πηγές, με σκοπό την περαιτέρω εξοικείωση των μαθητών/μαθητριών με ποικίλα κειμενικά είδη και την καλλιέργεια της ικανότητάς τους να κατανοούν και να παράγουν επιτυχώς προφορικό και γραπτό λόγο.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
«Για την Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου προτείνονται ενδεικτικά συγκεκριμένες περικοπές διδακτικών ενοτήτων. Τούτο μπορεί, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και της συγκεκριμένης τάξης, να συνοδεύεται από παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε ορισμένες διδακτικές ενότητες, ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εμβάθυνση της ύλης, καθώς και η δυνατότητα πραγματοποίησης (ομαδοσυνεργατικά) συνθετικών εργασιών και σχεδίων εργασίας με τη μέθοδο project.»
ΥΛΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα
2. Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας
3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία
6. «Ποιήσωμεν άνθρωπον…»
7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία
8. Χριστούγεννα: η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού
9. Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία
10. «Προσκυνούμεν σου τα Πάθη Χριστέ..»
11. Η Ανάσταση του Χριστού
12. «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν…»
13. Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό; Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης
14. Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος
15. Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: η ουσία της Εκκλησίας
16. Παναγία, η μητέρα του Χριστού
18. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης
19. Η μνήμη των αγίων, αφορμές για ένα σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό
21. Η είσοδος και ένταξη στη Εκκλησία: τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος
22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας
23. Το βαθύτερο νόημα της Θείας Λειτουργίας
24. Το μυστήριο της Μετανοίας
25. Η ευλογία για μια ζωή συζυγίας: το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του Γάμου
26. Πνευματική διακονία: το μυστήριο της Ιεροσύνης
27. Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου
30. Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης (Υμνογραφία)
31. Προβληματισμοί για τη λειτουργική γλώσσα και μουσική
32. Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επισημάνσεις και προβληματισμοί
33. Η γυναίκα στη λατρεία
36. Σατανισμός
37. Πνευματισμός-εσωτερισμός-δεισιδαιμονία-Προλήψεις
38. Η Μασονία
40. Τέσσερα παραδείγματα-προκλήσεις
41. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά
44. «Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή…»

ΥΛΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής
2. Το ζήτημα για το Θεό
3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο
4. Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού
5. Η Βασιλεία του Θεού: όραμα αλλιώτικης ζωής ή ουτοπία;
6. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον»;
7. «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;»
8. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα;
9. Αρχή και πορεία του κόσμου
10. Ο άνθρωπος στο αρχικό του μεγαλείο
11. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο;
12. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας
14. Η ορθόδοξη άσκηση
15. Ο δυναμικός και απελευθερωτικός χαρακτήρας του Χριστιανισμού
17. Ο συνάνθρωπος ως αδελφός
18. Το χριστιανικό ήθος ως υπέρβαση των προκαταλήψεων του κόσμου-Σύγχρονες θεολογικές ζυμώσεις
20. Η χριστιανική θεώρηση του κράτους και της πολιτικής
21. Φανατισμός και ανεξιθρησκία
23.Το φαινόμενο της αθεΐας
24. Πίστη και Επιστήμη: αλληλοαποκλειόμενα ή αλληλοσυμπληρούμενα;
25. Ελληνισμός και Χριστιανισμός
28. Τα αφρικανικά θρησκεύματα
29. Ο Ιουδαϊσμός
30. Το Ισλάμ(Α΄)
31. Το Ισλάμ(Β΄)
32.Ο Ινδουισμός Α΄
33.Ο Ινδουισμός Β΄
34. Η Γιόγκα
35. Ο Βουδισμός
36. Η κινεζική θρησκεία
37. Η ιαπωνική θρησκεία
38. Η θρησκεία μπροστά στο πρόβλημα του θανάτου
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Για την ύλη της Γ΄ τάξης του Λυκείου, όπου το μάθημα διδάσκεται μία ώρα εβδομαδιαίως, ο δι-δάσκων μπορεί να επιλέγει τις διδακτικές ενότητες με βάση τις ιδιαιτερότητες της τάξης αλλά και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του.

ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Στο Γενικό Λύκειο τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά προσφέρονται είτε ως μάθημα Γενικής Παιδείας (1η Ξένη Γλώσσα) είτε ως μάθημα Επιλογής (2η Ξένη Γλώσσα).
Το μάθημα Γενικής Παιδείας προσφέρεται σε μαθητές που διδάχτηκαν την αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο. Το γεγονός ωστόσο ότι ο μαθητικός πληθυσμός των περισσοτέρων ΓΕΛ της χώρας απαρτίζεται από μαθητές προερχόμενους από διαφορετικά Γυμνάσια συνεπάγεται ότι τα τμήματα είναι αναγκαστικά ανομοιογενή.
Το μάθημα Επιλογής προσφέρεται σε μαθητές είτε αδίδακτους είτε προχωρημένους (που διδάχτηκαν δηλαδή την αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων η σύνθεση των τμημάτων.
Και στις δύο κατηγορίες μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Επιλογής) η επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθημάτων. Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει μεν με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ), που είναι βασικός όρος για την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΠΣ, με διαφορετική δομή και δόμηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των μορφοσυντακτικών φαινομένων κ.λπ. και για το μάθημα Επιλογής, ανάλογα με τη σύνθεση του εκάστοτε τμήματος, εφαρμόζεται το ΠΣ του Λυκείου.
Εκ των παραπάνω προκύπτει ότι οι σημαντικές διαφορές οι οποίες, εκ των πραγμάτων, υφί-στανται από τμήμα σε τμήμα, υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο γλωσσομάθειας των εκάστοτε μαθητών τους.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν πρωτίστως να λαμβάνουν υπόψη τους το Πρόγραμμα Σπουδών και να δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στον προγραμματισμό της διδασκαλίας εν γένει, αλλά και της κάθε διδακτικής ώρας χωριστά, ώστε να γίνεται «αποτελεσματική» χρήση του διδακτικού χρόνου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:
α) να αξιοποιούν στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη,
β) να αποφεύγουν να χρονοτριβούν ασκόπως σε επιμέρους φαινόμενα, ασκήσεις κ.λπ., και ταυτόχρονα
γ) να αποφεύγουν να «βιάζονται» υπερβολικά, πράγμα που θα προκαλούσε κενά στην οικο-δόμηση της γλωσσομάθειας,
λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκάστοτε διδακτικό εγχειρίδιο είναι ένα «εργαλείο» υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο, στο σύνολό του, αλλά και ως προς τους επιμέρους διδακτικούς στόχους, αποτελεί τον βασικό οδηγό, βάσει του οποίου σχεδιάζεται και υλοποιείται το μάθημα.
Σε περίπτωση που παρά τις προσπάθειες αυτές η φετινή διδαχθείσα ύλη υπολείπεται εκείνης που έχει προγραμματίσει ο διδάσκων, η ολοκλήρωσή της μπορεί να επιτευχθεί στο επόμενο σχο-λικό έτος, αφού ενταχθεί στον προγραμματισμό της ύλης της επόμενης τάξης.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στηρίζεται στην κατάκτηση επιπέδων γλωσσομάθειας. Σύμφωνα με αυτό η διδακτέα ύλη δεν μπορεί να οριστεί με κεφάλαια βιβλίων αλλά με το τι οι μαθητές μπορούν να κάνουν με τη γλώσσα για την επίτευξη των επιπέδων γλωσσομάθειας.
Εκείνο που μπορεί να επισημανθεί είναι ότι οι καθηγητές έχουν την ευχέρεια να μην ολοκλη-ρώσουν την ύλη ενός βιβλίου για τη συγκεκριμένη τάξη, να συνεχίσουν ένα βιβλίο το επόμενο σχολικό έτος ή να παραλείπουν έως και δύο ή τρία κεφάλαια, ανά τάξη, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης τους.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Βιβλίο: «Αρχές Οικονομίας» των Α. Δεδουσόπουλου, Π. Γιαλέρη, Ι. Σχιστού, Π. Τέντε και Α. Χατζηανδρέου
Στη σύγχρονη πραγματικότητα τα οικονομούντα άτομα για να μπορέσουν να προσαρμο-στούν στις νέες συνθήκες πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται, να εξηγούν και ν’ αναλύ-ουν τα οικονομικά φαινόμενα. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίσουν οι μαθητές τα μεγέθη που αφορούν το σύνολο μιας οικονομίας, να εξοικειωθούν δηλαδή με βασικά μακροοικονομικά μεγέθη όπως το τραπεζικό σύστημα, η διανομή του εισοδήματος, η φορολογία, η ανεργία, ο πληθωρισμός, τα δημόσια οικονομικά, η Ε.Ε. κτλ.
Η διδακτική εμπειρία αποδεικνύει ότι ο στόχος αυτός δεν είναι εφικτός ούτε στην Α΄ ούτε στην Γ΄ Λυκείου. Στην Α΄ Λυκείου ενώ το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού παρακολουθεί το μάθημα Αρχές Οικονομίας, δεν είναι χρονικά εφικτή παρά μόνο η αναφορά των θεμάτων της Μακροοικονομίας δεδομένου ότι βρίσκονται στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου. Στην Γ΄ Λυκείου, το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας δεν διδάσκεται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού και έχει ως αντικείμενο την Μικροοικονομία. Επομένως στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των γνώσεων, που το Λύκειο προσφέρει στα παιδιά, το ενδιαφέρον των μαθητών πρέπει να εστιαστεί στα ακόλουθα κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή σελ. 11-14
Κεφάλαιο 6: Το Χρήμα
6.1 Λειτουργίες του Χρήματος σελ. 80-81
6.2 Ιδιότητες του Χρήματος σελ. 81-82
6.3 Μορφές Χρήματος σελ. 82-84
6.4 Σύγχρονα Είδη Χρήματος σελ. 84-88
6.5 Ο Ρόλος του Τραπεζικού Συστήματος: Η Κεντρική Τράπεζα και οι εμπορικές σελ. 88-90
6.6 Είδη Καταθέσεων και Δανείων σελ. 91-93
6.7 Δανεισμός και Αποταμίευση: Επιτόκιο και Τόκος σελ. 93-95
6.8 Το Χρηματιστήριο σελ. 95-97
6.9 Το συνάλλαγμα και η Ισοτιμία των Νομισμάτων σελ. 97-98
Κεφάλαιο 7: Η Διανομή του Εισοδήματος
7.1 Η Έννοια του Εισοδήματος σελ. 102-103
7.2 Μορφές Εισοδήματος σελ. 103-105
7.3 Οι Μεταβιβαστικές Πληρωμές σελ. 105-106
7.4 Η Διανομή του Εισοδήματος και η Φτώχεια σελ. 106-107
Κεφάλαιο 8: Η Μισθωτή Εργασία
8.1 Μορφές Εργασίας σελ. 110-111
8.2 Εργοδότες και Μισθωτοί: Η Σύμβαση Εργασίας σελ. 111-112
8.3 Επαγγέλματα και εργασιακές Δεξιότητες σελ. 113-114
8.4 Η πρόσληψη των μισθωτών σελ. 114-116
8.5 Εργατικά Συνδικάτα και Ενώσεις Εργοδοτών σελ. 116-118
8.6 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις σελ. 119-120
Κεφάλαιο 9: Οι Εθνικοί Λογαριασμοί
9.1 Ο ρόλος των Εθνικών Λογαριασμών σελ. 124
9.2 Τα μεγέθη των Εθνικών Λογαριασμών σελ. 125-128
9.4 Εθνικό Προϊόν και Οικονομική Ευημερία σελ. 130-131
Κεφάλαιο 10: Ο Οικονομικός Ρόλος του Κράτους
10.1 Το Κράτος και η Κρατική Παρέμβαση στην Οικονομική Ζωή σελ. 134
10.2 Οι Στόχοι της Κρατικής Παρέμβασης σελ. 134-139
10.3 Τα Μέσα Άσκησης Οικονομικής Πολιτικής
10.3.1 Ο Κρατικός Μηχανισμός σελ. 139-140
10.3.2 Τα Μέσα Παρέμβασης του Κράτους σελ. 140-142
Κεφάλαιο 11: Το Οικονομικό Σύστημα σε Μεγέθυνση
11.1 Η Οικονομική Ζωή Αλλάζει σελ. 156-158
11.2 Η Οικονομική Ανάπτυξη σελ. 158-160
11.3 Οι Αλλαγές στην Παραγωγική Ικανότητα σελ. 161-164
11.3.1 Το Εργατικό Δυναμικό και η Ανάπτυξη
11.3.2 Η Συσσώρευση του Κεφαλαίου
11.3.3 Η Τεχνολογία
11.4 Ανάπτυξη και Υπανάπτυξη Σελ. 164-165
Κεφάλαιο 12: Το Οικονομικό Σύστημα σε Κρίση
12.1 Το Οικονομικό Σύστημα σε Κρίση σελ. 170-171
12.2 Το Πρόβλημα της Ανεργίας
12.2.1 Η Έννοια του Εργατικού Δυναμικού και της Ανεργί-ας σελ. 171-172
12.2.2 Είδη Ανεργίας σελ. 172-174
12.2.3 Συνέπειες της Ανεργίας για το Κοινωνικό Σύνολο και το Άτομο σελ. 174-175
12.2.4 Πολιτικές για την Αντιμετώπιση της Ανεργίας σελ. 175-176
12.3 Ο Πληθωρισμός: Έννοια και Επιπτώσεις
12.3.1 Έννοια του Πληθωρισμού σελ. 176-177
12.3.2 Επιπτώσεις του Πληθωρισμού σελ. 177-178
12.4 Η Φτώχεια σελ. 178-180
12.5 Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι σελ. 181-181
Κεφάλαιο 13: Η Ευρωπαϊκή Ένωση
13.1 Σκοποί της Ένωσης – Ιστορικό – Μέλη σελ. 186-187
13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση σελ. 187-189
13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σελ. 189-192
13.4 Οι Οικονομικές Επιπτώσεις της Ένωσης
13.4.1 Η Ελευθερία Διακίνησης Εμπορευμάτων σελ. 192
13.4.2 Η Ελευθερία Διακίνησης Πολιτών σελ. 193
13.4.3 Η Νομισματική Ενοποίηση σελ. 193-194

ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ μάθημα επιλογής
Βιβλίο: «Αρχές Λογιστικής» των Α. Κοντάκου, Κ. Μαργαρώνη, Α. Ζαρίφη.

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
1.1. Ανάγκες – Αγαθά. Οικονομικοί Οργανισμοί Σελ. 9-11
1.2. Οι επιχειρήσεις Σελ. 11-12
1.3. Η περιουσία της επιχείρησης - Διακρίσεις της περιουσίας - Εφαρμογή Σελ. 12-15
1.4. Διακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού Σελ. 15-17
1.5. Εφαρμογή Σελ. 17-18
1.6. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 19-21
1.7. Έννοια και σκοποί της Λογιστικής - Εξέλιξη της Λογιστικής - Διακρίσεις της Λογιστικής - Η Λογιστική και οι άλλες επιστήμες - Ο ρόλος του λογι-στή Σελ. 22-24
Κεφάλαιο 2: Εμφάνιση της περιουσίας ή οικονομικής κατάστασης
της επιχείρησης
2.1. Γενικά Σελ. 25
2.2. Απογραφή – Είδη απογραφής – Διαχειριστική Χρήση - Υπόδειγμα απο-γραφής. Σελ. 25-31
2.3. Ισολογισμός – Υπόδειγμα ισολογισμού – Μορφές ισολογισμού Σελ. 31-34
2.4. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 34-36
Κεφάλαιο 3: Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η
παρακολούθησή τους
3.1. Μεταβολές της περιουσίας - Διαδοχικοί ισολογισμοί - Ασκήσεις Σελ. 37-48
3.2. Οι λογαριασμοί Σελ. 49-55
3.3. Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών Σελ. 55-56
3.4. Ανάλυση λογιστικών γεγονότων Σελ. 56-57
3.5. Παράδειγμα τήρησης λογαριασμών Σελ. 57-59
3.6. Μεταφορά ενός λογαριασμού σε άλλον Σελ. 60-61
3.7. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 61-64
Κεφάλαιο 4: Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών
4.1. Οι βασικές αρχές της διπλογραφικής μεθόδου Σελ. 65-66
4.2. Ημερολόγιο Σελ. 66-73
4.3. Γενικό καθολικό Σελ. 73-80
4.4. Ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού Καθολικού Σελ. 80-82
4.5. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 83
Κεφάλαιο 5: Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες – Μεγαλύτερη ανάλυση της καθα-ρής περιουσίας
5.1. Γενικά Σελ. 85
5.2. Λογαριασμοί Ενεργητικού Σελ. 86
5.3. Λογαριασμοί Πραγματικού Παθητικού Σελ. 86-87
5.4. Λογαριασμοί Καθαρής Περιουσίας Σελ. 87-95
5.5. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 96-100
Κεφάλαιο 6: Οι λογαριασμοί από οργανωτική άποψη και η διάκρισή τους κατά μέγεθος
6.1. Ανάγκη Διάκρισης Σελ. 101-102
6.2. Λογαριασμοί γενικοί ή περιληπτικοί, ειδικοί ή αναλυτικοί Σελ. 103
6.3. Πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι κτλ. Λογαριασμοί Σελ. 103-104
6.4. Ο λογιστικός χειρισμός των γενικών και των ειδικών λογαριασμών Σελ. 105-106
6.5. Καταστάσεις συμφωνίας ή ισοζύγια των αναλυτικών καθολικών Σελ. 106-107
6.6. Εφαρμογή Σελ. 107-115
6.7. Ερωτήσεις – Ασκήσεις Σελ. 115-117

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Β΄ Λυκείου
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου είναι «ανοικτού» τύπου. Αλλά και το Ελεύθερο Σχέδιο από τη φύση του αντικειμένου του, αφήνει στον διδάσκοντα περιθώρια να προσδιορίσει εκείνος την έκταση των απαιτήσεών του, σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών του, με την προϋπόθεση ότι δε θα παραληφθεί καμιά από τις προσδοκώμενες σχεδιαστικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Γ΄ Λυκείου
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας της Τέχνης είναι ευθύγραμμο χρονολογι-κά, και η γνώση της επόμενης περιόδου βασίζεται στην κατανόηση της προηγούμενης. Μείωση της έκτασης της ύλης στο παρόν βιβλίο του μαθητή μπορεί να επιτευχθεί εμμέσως με τη μείωση των απαιτήσεων για δραστηριότητες από τον μαθητή, με την εμβάθυνση μόνο στα σημεία που θεωρεί σημαντικότερα σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των μαθητών.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου)
Όπως καθορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Διδακτέα ύλη από το «Βιβλίο Μαθητή» τα εξής κεφάλαια :
1. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία.
2. Μορφές κοινωνικής οργάνωσης - Ελληνική κοινωνία.
3. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος.
4. Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: μορφές, προβλήματα και προοπτικές.
6. Εργασία, ανεργία και κοινωνικές ανισότητες.
9. Αποκλίνουσα συμπεριφορά: παραβατικότητα και εγκληματικότητα.
10. Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις.
Γλωσσάριο
Βιβλιογραφία.
Από το «Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή» ορίζονται ως διδακτέα τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα ύλη του «Βιβλίου Μαθητή».
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κεφάλαια:
1. Εισαγωγή
2. Υλικά, μέσα και όργανα σχεδίασης
3. Οργάνωση - παρουσίαση πίνακα
4. Γραμμές
5. Γράμματα και αριθμοί
6. Γεωμετρικές κατασκευές
7. Κλίμακα σχεδίασης
8. Διαστασιολόγηση
9. Προβολές
Αφαιρείται το κεφάλαιο 10

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κεφάλαια:
Εισαγωγή
Α. Απεικονίσεις
Α.1 Γενικά
Α.2 Κάτοψη
Α.3 Τομή
Α.4 Όψη
Αφαιρούνται τα κεφάλαια Α.5 Αξονομετρικό και Α.6 Προοπτικό
Β. Σύμβολα και άλλα σχεδιαστικά στοιχεία
Β.1 Επίπλωση-εξοπλισμός χώρων κατοικίας
Β.2 Συμβολισμοί υλικών
Β.3 Ενδείξεις
Β.4 Στοιχεία περιβάλλοντος
Β.5 Ασκήσεις
Αφαιρείται το κεφάλαιο Γ
Δ. Σχεδιαστικά θέματα
ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου)
Το διδακτικό εγχειρίδιο του εν λόγω μαθήματος αποτελείται από ένα Προλογικό Σημείωμα, από ένα Εισαγωγικό Κεφάλαιο και από άλλα οκτώ (8) κεφάλαια και εκτείνεται σε 268 σελίδες Η διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος εστιάζεται στη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων με σκοπό την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών/τριών. Για το λόγο αυτό η διδασκαλία δεν θα πρέπει να είναι μετωπική αλλά να προωθεί ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης και επιπλέον οι διδακτικές προσεγγίσεις να είναι βιωματικές. Για τους παραπάνω λόγους προτείνονται τα παρακάτω :
Α/α Κεφάλαιο Τίτλος Κεφαλαίου Ενδεικτικές προτάσεις
1. Πρώτο Κεφάλαιο Βασικές Έννοιες και Αρχές της Περι-βαλλοντικής Επι-στήμης Συνοπτικά
( 2 ώρες )
2. Δεύτερο Κεφάλαιο Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία των Οικοσυστημάτων Συνοπτικά
( 2 ώρες )
3. Τρίτο Κεφάλαιο Άνθρωπος και Οι-κοσυστήματα Έμφαση στην ενότητα 3.2
( 4 ώρες )
4. Τέταρτο Κεφάλαιο Άνθρωπος και Δο-μημένο Περιβάλ-λον Έμφαση στις ενότητες 4.3, 4.4 και 4.6
( 4 ώρες )
5. Πέμπτο Κεφάλαιο Ανθρώπινες πα-ρεμβάσεις στο Πε-ριβάλλον Έμφαση στην ενότητα 5.4
( 8 ώρες )
6. Έκτο Κεφάλαιο Η οικολογική κρίση και τα μηνύματά της Έμφαση στην ενότητα 6.5
( 8 ώρες )
7. Έβδομο Κεφάλαιο Ήπιες μορφές ε-νέργειας Όλο
( 4 ώρες )
8. Όγδοο Κεφάλαιο Περιβάλλον, Ανά-πτυξη και Ποιότητα Ζωής ΄Εμφαση στις ενότητες 8.2, 8.3
( 6 ώρες )

Σημείωση
Κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι :
• Τα μεταλλεία του Λαυρίου δεν λειτουργούν.
• Οι υπηρεσίες του ΠΕΡΠΑ έχουν αντικατασταθεί από τις αντίστοιχες της Γενικής Διεύθυν-σης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
• Οι συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων σε ορισμένες περιοχές αστικών κέντρων παρουσιάζουν μείωση λόγω των αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας και της διάνοιξης νέων αυτοκινητοδρόμων.
• Η διαχείριση των αποβλήτων παραμένει ως περιβαλλοντικό ζήτημα.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
link married cheat online
how to cheat with a married woman redirect
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
open wife cheaters cheat on wife
spy app android prashanthiblog.com android spy apps for texting
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
late term abortions abortion risks abortion clinics in san diego
metformin metformin metformin
dilation and curettage definition angkortaxidriver.com how many weeks pregnant to have an abortion
abortion pill prices abortion pill information aspiration abortion
get free voucher amres.nl strattera discounts
vacuum aspiration cost alsarayabahrain.bh how to end a pregnancy

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3800 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
.
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 - 10:32
Σχόλια (0)

Δύο υποτροφίες
Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022 - 02:37
Σχόλια (16)

IKY-EKO
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022 - 19:22
Σχόλια (17)

ΕΑΠ Ευρωπαικός Πολιτισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 20:16
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

επαγγελματικός προσανατολισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 14:05
Σχόλια (6)

Ψυχολογία
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 - 22:53
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Κάτ εξαίρεση μεταγραφές
Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 - 18:17
Σχόλια (2)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:23
Σχόλια (1)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:21
Σχόλια (0)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ΕΥΡΩ
Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 - 16:49
Σχόλια (2)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
Η Κεραμέως για το θέμα μείωσης της ύλης των Πανελληνίων 2022
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
Πανελλαδικές 2022: Νέα Τμήματα και αλλαγές ένταξης τμημάτων σε επιστημονικά πεδία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
Τριών Ιεραρχών: Τι αναφέρει η Νίκη Κεραμέως στο μήνυμά της
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
Υποτροφίες για φοιτητές έως 6.000 ευρώ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις-Όροι και προϋποθέσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Σελίδα 1 από 5354 (32120 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5352
5353
5354
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης